Pobierz PDFDrukuj

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017

Data ogłoszenia: 01-09-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych (PCKZiU.271.9.CKZ/2017)

PCKZiU.271.9.CKZ/2017                                 Wieliczka, dnia 1 września 2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017

usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr  RPMP.10.02.01-12-0241/16

 

 (NINIEJSZE ZAPYTANIE MA FORMĘ ROZEZNANIA RYNKU I NIE STANOWI ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY PZP.)

         W związku z realizowanym przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce projektem  „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 zwracam się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości opisanego poniżej zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących materiałów biurowych:

1) Papier ksero – A4 gramatura: 80 g/m2, białość min. 160 CIE –  105 ryz (500 kartek każda),

2) Koszulki A4 na dokumenty – kolor krystaliczny  – 3500 szt.

3) Zakreślacze na bazie wody – w co najmniej 3 kolorach po 100 szt. – łącznie 302 szt.

4) Długopisy typu PENTEL BK77 lub równoważne (badanie na podstawie deklaracji producenta dot. długości linii pisania – co najmniej 1500 metrów) – długopis w prostej przezroczystej obudowie z szybkoschnącym tuszem na bazie oleju, czarny wkład – 302 szt.

5) Teczki kolorowe z gumką format A4 – 302szt.

6) Teczki białe z gumką format A4 – 302szt.

7) Kubik z karteczkami kolorowymi kwadratowymi – 35 szt.

8) Samoprzylepne żółte karteczki kwadraty małe (38mm x  51mm)-  35 szt.

9) Samoprzylepne żółte karteczki kwadraty duże (75mm x 75mm)-  35 szt.

10) Zakładki indeksujce – kolorowe samoprzylepne 4×50 zakładek 20mmx50mm (302szt)

11) Skoroszyty plastikowy zawieszany do segregatora A-4 – opakowanie 20 szt kolory różne x 15 szt.  (łącznie 302 skoroszytów).

12) Segregator A-4 70 mm (karton oklejany), wymienna etykieta, z dźwignią, różne kolory 35 szt.

 1. Cena łączna uwzględniać musi koszty dostawy do siedziby Zamawiającego oraz koszty wniesienia do budynku w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego.
 2. Dostawa musi zostać zrealizowana w terminie do 13 września 2017 roku na adres Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Marszałka Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka. Termin dostawy powinien zostać ustalony wcześniej w związku z koniecznością dokonania odbioru ilościowego i jakościowego przez upoważnionego pracownika.
 3. Termin płatności: 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.
 4. Zamawiający sporządzi protokół odbioru materiałów stanowiących przedmiot zamówienia. Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego bez uwag uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT/rachunku.
 5. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT
 1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

30197630-1  – Papier do drukowania

30192000-1 – Wyroby biurowe

II. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla Wykonawcy.

 1. Inne warunki realizacji zamówienia:
 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, iż nie zamierza lub zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia (jeżeli zamierza, musi określić części, które będzie powierzał podwykonawcom).
 2. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa w pkt. 1  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.
 1. Warunki wykluczenia Wykonawcy:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 1. Kryterium oceny ofert:

100% cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” obliczana będzie zgodnie z  poniższym  wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100%,

przy czym 1% odpowiada 1 pkt.,
gdzie:

Cmin – najniższa cena wśród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów.

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą prośbą
o przygotowanie i przesłanie do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kalkulacji niniejszej dostawy z użyciem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 8 września 2017 r. do godz. 15.30 na adres: szkola@pckziu-wieliczka.pl

Ofertę w formie tradycyjnej należy kierować na adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, 32-020 Wieliczka

 1. marsz. Józefa Piłsudskiego 105 (sekretariat) – przy czym liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły!

W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela: Paweł Łuczyński – główny specjalista ds. funduszy europejskich – Wydział Funduszy Europejskich, Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Wieliczce tel. 12 284 89 39.

VII. Załącznik:

 1. Formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

 1. Zarejestrowana nazwa i adres (z numerem kodu pocztowego) Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu: ……………………………….. Nr fax:……………………………………..

e-mail: ……………………………………………………………………………………….

NIP: ……………………………………….. Regon:………………………………………

KRS…………………………………………………………………………………………..

 

 1. Składając ofertę usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr  RPMP.10.02.01-12-0241/16
 1. Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia za cenę łączną brutto …………….

………………………………………………………………………………………………..
słownie: …………………………………………………………………………………………………
w tym podatek VAT …………… %

 

 1. Szczegółowy opis oferowanych materiałów prezentujemy poniżej:
Rodzaj oferowanego materiału Cena łączna brutto
1) Papier ksero – A4 gramatura: 80 g/m2, białość min. 160 CIE –  105 ryz (500 kartek każda),
Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.
 
2) Koszulki A4 na dokumenty – kolor krystaliczny  – 3500 szt.
Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.
 
3) Zakreślacze na bazie wody – w co najmniej 3 kolorach po 100 szt. – łącznie 302 szt.

 

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 
4) Długopisy typu PENTEL BK77 lub równoważne (badanie na podstawie deklaracji producenta dot. długości linii pisania – co najmniej 1500 metrów) – długopis w prostej przezroczystej obudowie z szybkoschnącym tuszem na bazie oleju, czarny wkład – 302 szt.

 

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 
5) Teczki kolorowe z gumką format A4 – 302szt.

 

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 
6) Teczki białe z gumką format A4 – 302szt.

 

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 
7) Kubik z karteczkami kolorowymi kwadratowymi – 35 szt.

 

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 
8) Samoprzylepne żółte karteczki kwadraty małe (38mm x 51mm)-  35 szt.

 

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 
9) Samoprzylepne żółte karteczki kwadraty duże (75mm x 75mm)-  35 szt.

 

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 
10) Zakładki indeksujce – kolorowe samoprzylepne 4×50 zakładek 20mmx50mm (302szt)

 

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 
11) Skoroszyty plastikowy zawieszany do segregatora A-4 – opakowanie 20 szt kolory różne x 15 szt.  (łącznie 302 skoroszytów).

 

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 
12) Segregator A-4 70 mm (karton oklejany), wymienna etykieta, z dźwignią, różne kolory 35 szt.

 

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

 

 

 1. Przedmiot umowy dostarczymy w terminie do dnia 13 września 2017 roku.

 

 1. Jednocześnie oświadczam, iż:
 1. TAK – NIE* – zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia. Zamierzam powierzyć …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. TAK – NIE* – nie podlegamy wykluczeniu w związku z wymogiem, iż Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:
 2. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 3. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 5. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 6. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Miejscowość: ……………… Data …………….

 

………………………………………

Podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

 

* – niewłaściwe skreślić.

 

Pełna treść ogłoszenia – zapytanie_o_cene_materiały_biurowe_271.9.CKZ_2017

 


Data publikacji: 07.09.2017 (15:52)Data aktualizacji: 07.09.2017 (15:52)
Osoba publikująca: Redaktor Osoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1405

Przejdź do góry strony