Data ogłoszenia: 18-07-2018

Termin składania ofert: 25-07-2018, godz: 00:00

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - dotyczy organizacji kursów zawodowych

 ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Nr 2/CKZ/2018

 

W związku z koniecznością oszacowania wartości planowanego do przeprowadzenia zamówienia na:

 

 „Realizację usługi organizacji kursów zawodowych: kursu barmańskiego oraz kursu obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW wraz z potwierdzeniem kwalifikacji dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim

 

w ramach realizacji Projektu pn.: „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (32-020 Wieliczka ul. Piłsudskiego 105) zwraca się z uprzejma prośbą do potencjalnych Wykonawców o przesłanie wyceny przedmiotu zamówienia określonego  w załączniku nr 1 niniejszego zaproszenia.

 

Oszacowania wartości zamówienia można dokonać z użyciem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do dnia  25 lipca  2018 roku na adres e-mail: pawel.luczynski@powiatwielicki.pl


Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), służy ono wyłącznie w celu uzyskania wiedzy na temat ceny planowanego zamówienia publicznego.

 

 

 

Wieliczka, dnia 18 lipca 2018 roku


Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia
 

CZĘŚĆ I - Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW

 w roku szkolnym 2018/2019

 

w ramach projektu pn.: ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim" o numerze nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursu obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW w roku 2018/2019 dla 20 osób w wieku powyżej 18 roku życia, podzielonych na 2 grupy o liczebności 10 osób.

 1. Celem kursu jest zdobycie przez uczestników/czki szkolenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w bezpiecznej obsłudze i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW i zdobycie uprawnień do obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW - „Uprawnienie ważne na okres 5 lat lub bezterminowo”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r.  Nr 89, poz. 828 ze zm.).

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW w 2018 roku dla jednej grupy 10 osobowej i w 2019 r. dla drugiej grupy 10 osobowej. Kurs obejmuje:

 

 • szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW, realizowane w wymiarze min. 40 godzin, w tym min. 20 godzin praktycznych, gdzie 1 godzina = 45 minut zegarowych;
 • kurs zostanie zakończony przeprowadzeniem egzaminu, którego zdanie uprawniać będzie do obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW. Wystawione zostanie zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat;
 • zapewnienie wszelkich niezbędnych materiałów szkoleniowych,  dydaktycznych i biurowych związanych z przeprowadzeniem szkolenia odrębnie dla każdego uczestnika/czki kursu poinformowanie uczestników/czek na pierwszym spotkaniu o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • zorganizowanie i opłacenie badań lekarskich dla uczestników/czek kursu – jeśli są wymagane;
 • poniesienie kosztów związanych z egzaminem państwowym danego uczestnika/czki kursu,
 • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników/czki podczas realizacji kursu. Wykonawca realizujący zamówienie zapewni warunki kursu zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

w zakresie szkolenia teoretycznego:

- zapewni odpowiednie wyposażenie w sprzęt i materiały umożliwiające prawidłowy przebieg,

- zapewni zaplecze sanitarne dla uczestników/czek kursu;

- zapewni minimum jedną przerwę na każde 2 godziny lekcyjne;

w zakresie szkolenia praktycznego:

- zapewni odpowiedni sprzęt i wyposażenie w trakcie szkolenia;

 • Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia:

- dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć z podpisami uczestników;

- rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu oraz certyfikatów wraz z potwierdzeniem otrzymania przez uczestnika/czkę;

- kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wydanych zaświadczeń i certyfikatów;

 • Przekazywania bieżącej informacji do Zamawiającego o przypadkach nieobecności na kursie danej osoby oraz o rezygnacji z uczestnictwa w trakcie jego trwania.

 

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zgodnie z programem, opracowanym na podstawie wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t.j. Dz. U z 2014 r., poz. 622 ze zm.).

 

 1. Realizacja kursu powinna odbywać się w oparciu o nowoczesne metody i techniki dydaktyczno-pedagogiczne.

 

 1. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na wszystkich dokumentach związanych z kursem wraz z tytułem projektu współfinansowanego ze środków UE 

 

 1. Okres realizacji zamówienia:
 • od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019 r.: Realizacja odbywa się w dwóch etapach, etap I – 10 osób do 15 grudnia 2018 r., etap II – 10 osób do 30 czerwca 2019 r.

- kurs może odbywać się wyłącznie w godzinach niekolidujących z nauką w szkole i praktyczną nauką zawodu;

 1. Miejsce realizacji zamówienia:

Przedmiot umowy powinien być realizowany w miejscu zlokalizowanym na terenie powiatu wielickiego lub gmin bezpośrednio z nim sąsiadujących. Zamawiający oferuje Wykonawcy bezpłatnie możliwość zorganizowania kursu w salach Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce .

 

 1. Wykonawca po zrealizowaniu zamówienia przedkłada przedstawicielowi Zamawiającego odpowiednio oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:
 • dziennik zajęć edukacyjnych zawierający listę obecności, wymiar godzin i tematy zajęć edukacyjnych, teoretycznych i praktycznych, z podpisami uczestników/czek;
 • egzemplarz materiałów,
 • rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu oraz certyfikatów wraz z potwierdzeniem otrzymania przez uczestnika/czkę;
 • kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wydanych zaświadczeń i certyfikatów;
 • potwierdzenie opłacenia badań lekarskich za uczestników/czki kursu, w tym listę osób poddanych badaniom lekarskim;
 • dowód opłacenia egzaminu państwowego za danego uczestnika/czkę;
 • listę osób, które nie ukończyły kursu z podaniem przyczyny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

CZĘŚĆ II - Kurs barmański w roku 2018 – edycja II

w ramach projektu pn.: ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim" o numerze nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Czas trwania: 30 godzin zegarowych.

 

Egzamin: Wykonawca zorganizuje certyfikowany egzamin szkolenia potwierdzający nabycie kwalifikacji.

 

Zgodnie z informacją przygotowaną przez  Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej (podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego) - certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. Certyfikat musi być wydany przez  instytucję certyfikującą, przez którą  należy rozumieć podmiot, który uzyskał uprawnienia do certyfikowania, spełniając wymogi określone w ustawie o ZSK z dnia 22 grudnia 2015 r., a w okresie przejściowym także podmiot, który spełnia podstawowe wymogi określone w ustawie o ZSK. Instytucjami certyfikującymi mogą być np.: uczelnie, szkoły, okręgowe komisje egzaminacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, organy administracji publicznej.

 

Instytucje certyfikujące mogą samodzielnie przeprowadzać walidację (w takiej sytuacji procesy walidacji i certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone). Zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy o ZSK z dnia 22 grudnia 2015 r. instytucje certyfikujące mogą przekazywać ją do instytucji walidujących, np. centrów egzaminacyjnych, instytucji szkoleniowych, które posiadają stosowne akredytacje, szkół. W przypadku upoważnienia instytucji walidującej do przeprowadzenia walidacji odpowiedzialność za prawidłowo przeprowadzany proces spoczywa na instytucji certyfikującej (Art. 47 ust. 3 ustawy o ZSK).

 

W projektach realizowanych ze środków EFS można wykazywać wyłącznie kwalifikacje, których jakość gwarantują odpowiednie procedury i nadzór sprawowany przez konkretny podmiot. Aby zapewnić jakość walidacji i certyfikowania instytucje certyfikujące objęte są co najmniej systemem wewnętrznego zapewniania jakości (Art. 50. ust. 2 ustawy o ZSK). Zapewnienie jakości procesu walidacji efektów uczenia się jest kluczowe, jeśli wydany dokument ma stanowić wiarygodne poświadczenie uzyskanych kwalifikacji.

 

Miejsce realizacji: preferowane miejsce realizacji – sale PCKZiU w Wieliczce (32-020 Wieliczka ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 105) – Wykonawca otrzyma bezpłatnie salę na realizację zajęć.


Program:

Kurs barmański musi być przeprowadzony według programu pozwalającego na uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

 

Ilość uczniów:

Łącznie: 4  grupy po 12 uczniów – łącznie 48 uczniów,
Realizacja od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018 roku 

 

Warunki płatności częściowej:

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji płatności częściowej po zrealizowaniu pełnej ścieżki (zajęcia, egzamin, wydanie zaświadczeń) co najmniej 1 grupy. W celu uzyskania płatności należy przedstawić wymagane dokumenty dla co najmniej 1 grupy zajęciowej wraz z protokołem odbioru częściowego. Po podpisaniu protokołu przez Zamawiającego – Wykonawca może wystawić fakturę VAT – zgodnie z zapisami umowy dotyczącymi zasad wystawiania dokumentów księgowych.
 

Warunki szczegółowe:

Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją kursu, tj. usługę szkoleniową, zakup materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia zawodowego oraz innych wymagalnych odrębnymi przepisami materiałów dydaktycznych.

Kurs obejmuje godziny zegarowe!

Wykonawca ma obowiązek uzgodnić przed podpisaniem umowy harmonogram szczegółowy kursu zawierający daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć, miejsce realizacji kursu (w tym numer sali) oraz imię i nazwisko prowadzącego zajęcia. W przypadku skorzystania z sali zapewnionej przez Zamawiającego harmonogram musi być uzgadniany z dużym wyprzedzeniem ze względu na różnego rodzaju aktywności realizowane w obiektach Kampusu Wielickiego oraz zajęcia i kursy realizowane w ramach projektu. Wszystkie sale w Kampusie Wielickim wyposażone są między innymi w: tablice interaktywne z zestawami komputerowymi i nagłośnieniem i tablice sucho ścieralne.

Kurs nie może odbywać się w całości lub w części w formie e-learning-owej.

Prezentacje i materiały drukowane muszą być oznaczone zgodnie z wymaganiami dot. promocji projektu – Zamawiający przekaże wzory przed rozpoczęciem kursów i szkoleń.

Materiały dydaktyczne, które uczestnik otrzyma na własność muszą być nowe, adekwatne do treści szkolenia, zgodne z obowiązującym stanem prawnym oraz dobre jakościowo. Kursanci z niepełnosprawnościami otrzymają materiały szkoleniowe w odpowiedniej i dogodnej dla nich formie np. powiększona czcionka.

 

3.         Wykonawca powinien zapewnić wszelkie niezbędne wyposażenie, sprzęt, produkty i materiały eksploatacyjne do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych, adekwatnych do zakresu prowadzonego kursu.

 

Obowiązki wykonawcy:

Do obowiązków Wykonawcy należy przede wszystkim:

 1. Weryfikacja przygotowanej przez zamawiającego sali z wyposażeniem pod kątem realizacji kursów i egzaminów oraz ewentualnie zabezpieczenie sali z wyposażeniem, przystosowanej do realizacji kursu, będącego przedmiotem niniejszej umowy,
 2. zapewnienie dostępu do odpowiedniego sprzętu, odzieży, materiałów dydaktycznych (szkoleniowych),
 3. realizacja kursu przez wykwalifikowanych instruktorów, posiadających doświadczenie w prowadzeniu kursów z tematu objętego przedmiotową umową,
 4. po zakończeniu kursu przygotowanie i wręczenie uczestnikom:  zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z  rekomendacjami Stowarzyszenia Polskich Barmanów – na poziomie I. Jeżeli na przedmiotowym zaświadczeniu nie będzie można umieścić informacji o współfinansowaniu w postaci logotypów (programu regionalnego, Województwa Małopolskiego oraz Unii Europejskiej), wykonawca może wydać zaświadczenia bez stosownego oznaczenia dodając do nich własny dodatkowy certyfikat/dyplom posiadający wskazane oznaczenia,
 5. prowadzenia w trakcie kursu: dziennika zająć zawierającego tematy, daty i godziny zajęć oraz potwierdzającego obecność poszczególnych osób, listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu jego realizacji, potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych w formie listy z  własnoręcznymi podpisami uczestników kursu wraz z jednym egzemplarzem materiałów (papierowych; w przypadku innych materiałów nie są one udostępniane),
 6. w ramach promocji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest także do:
 • oznakowania sal, w których będą odbywały się zajęcia, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów,
 • informowania uczestników kursu o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii Europejskiej,
 • stosowania na wszystkich dokumentach  w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia znaków i logotypów (wzór papieru firmowego zostanie udostępniony przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy).

 

Wykonawca po zakończeniu kursu przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty, zatwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy:

 • listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu zajęć,
 • program kursu oraz dziennik zajęć,
 • protokół z egzaminu,
 • potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych wraz z jednym egzemplarzem materiałów,
 • kopie wydanych zaświadczeń i certyfikatów oraz listę potwierdzającą ich odbiór przez uczestników,
 • informację o zrealizowaniu usługi wraz z fakturą VAT.

 

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odrębnej umowy z Zamawiającym dotyczącej powierzenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz administratora danych osobowych, w związku z realizacją niniejszego projektu.

 

Zawarta umowa będzie zawierać postanowienia określające warunki przetwarzania danych osobowych nie gorsze niż określone w Zasadach przetwarzania danych osobowych znajdujących się w umowie dofinansowania w aktualnym brzmieniu zawartej między Zleceniobiorcą i Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości.

 

Jeżeli w wyniku realizacji umowy powstaną utwory objęte prawem autorskim wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu umowy, z jednoczesnym udzieleniem licencji  na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest zawierana na pisemny wniosek Zamawiającego.

 

 

 

 


Załącznik nr 2

 

 

....................... dnia ............... 2018 r.

(miejscowość)                (data)

 

FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA

(wypełnia Wykonawca)

 

Realizację usługi organizacji kursów zawodowych: kursu barmańskiego oraz kursu obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW wraz z potwierdzeniem kwalifikacji dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim

 

w ramach realizacji Projektu pn.: „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

 

 1. Wykonawca:

.................................................

.................................................

.................................................

            (nazwa i adres wykonawcy)  

NIP ...........................................

tel./fax ......................................   e-mail: ......................................

 

 1. Oświadczamy, że cena za realizację  przedmiotu zamówienia wynosi:

Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW wraz z potwierdzeniem kwalifikacji

Łączna liczba uczestników: 48 osób (4  grupy po 12 uczniów)

Cena brutto za 48 osób ………………………………………… (w tym podatek VAT …..%)

Kurs barmański

Łączna liczba uczestników: 20

(2 grupy po 10 uczniów)

Cena brutto za 20 osób ………………………………………… (w tym podatek VAT …..%)

 

III. Oświadczam, że posiadam doświadczenie w celu rzetelnego oszacowania wartości ww. zamówienia.

 

                                                                                                        ...........................................................................................

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
 w imieniu Wykonawcy


Data publikacji: 18.07.2018 (17:21)Data aktualizacji: 18.07.2018 (17:22)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1668
18 lip 2018 (17:22)Mariusz Grzesiński»2/CKZ/2018
18 lip 2018 (17:21)Mariusz Grzesiński»2/CKZ/2018

Przejdź do góry strony