Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.21.2022

Data ogłoszenia: 06-12-2022

Termin składania ofert: 09-12-2022, godz: 10:00

Dostawa laptopów - 10 sztuk

 

Uwaga: 

Do zapytania ofertowego wpłynęło zapytanie odpowiedz w załączniku - 08.12.2022

 

PCKZiU.271.21.2022

Zapytanie ofertowe

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na przewóz uczniów naszej szkoły na praktyki zawodowe do Niemiec według poniższego przedmiotu zamówienia.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa laptopów 10 sztuk - Laptop Lenovo ThinkPad E15 G2 (20TD00GNPB) - 15,6"/i5/8GB/256GB/Win11 (procesor Intel Core i5-1135G7)
 2. Termin wykonania 7 dni od podpisania umowy
 3. Gwarancja min 12 miesięcy.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia  laptopów w fabrycznych opakowaniach wraz z dokumentacją użytkową, opisującą w języku polskim funkcje  i sposób eksploatacji sprzętu, wraz z instrukcjami obsługi, konserwacji, gwarancjami itp.
 5. Koszty transportu, opakowania i montażu przedmiotu zamówienia, pokrywa Wykonawca.

 

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim.
 3. Ofertę należy przygotować wypełniając formularz oferty stanowiący załącznik nr A niniejszego zaproszenia.
 4. W ofercie należy podać cenę brutto i cenę netto całości zamówienia. W cenie oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 5. Termin złożenia oferty - do dnia  09.12.2022r. do godz. 10:00
 6. Informacje szczegółowe: Mariusz Grzesiński – 606 620 693
 7. Złożenie oferty:
 1. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania o cenę, w raz z podpisem osoby upoważnionej w formie skanu.
 2. Ofertę należy przesłać na adres wypełnionej zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania o cenę., email zamowienia@pckziu-wieliczka.pl  z opisem w tytule oferta do zapytania cenowego nr PCKZiU.271.21.2022
 1. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce z dnia 04.01.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych netto w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce.

 

 1.  PROCEDURA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosowane kryterium: Najniższa Cena brutto = waga 100%
 2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych, spełniających wszystkie warunki określone w niniejszym zaproszeniu.
 3. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z powodu złożenia dwóch lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych – Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
 4. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje drogą e-mailową wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
 5. Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki rachunkowe.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania, którego dotyczy niniejsze zaproszenie – bez podania przyczyny.
 7. wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje drogą e-mailową wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE
 1. Zamawiający wykluczy wykonawcę zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022r r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego1), 2) (Dz.U 2022  Poz. 835) ( w celu wykazania braku podstaw wykluczenia należy uzupełnić pkt. 5 oferty)
 2.  Załączniki do zapytania ofertowego

- wzór umowy

- formularz oferty

 

 

 

 


Data publikacji: 06.12.2022 (16:33)Data aktualizacji: 08.12.2022 (08:01)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 530
08 gru 2022 (08:01)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.21.2022
06 gru 2022 (16:33)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.21.2022

Przejdź do góry strony