Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.10.CKZ.2021

Data ogłoszenia: 23-12-2021

Termin składania ofert: 05-01-2022, godz: 23:59

ZAPYTANIE OFERTOWE usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/19

PCKZiU.271.10.CKZ.2021                           Wieliczka, dnia 23 grudnia 2021 roku

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych
 dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr  RPMP.10.02.01-12-0043/19

 

 (NINIEJSZE ZAPYTANIE MA FORMĘ ROZEZNANIA RYNKU I NIE STANOWI ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY PZP.)

 


         W związku z realizowanym przez Powiat Wielicki - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce projektem  „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr  RPMP.10.02.01-12-0043/19 zwracam się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości opisanego poniżej zamówienia:

 

I. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 336 kompletów następujących materiałów biurowych, na które składają się łącznie:

 

 

Nazwa

Ilość

Szczegółowy przedmiot zamówienia:

Papier ksero (w ryzach)

36 ryz (36 szt. x 500 kartek)

papier ksero – A4 gramatura: 80 g/m2, białość min. 160 CIE – (1 ryza = 500 kartek),

koszulki groszkowe A4 

3400 szt.

koszulki na dokumenty – groszkowe, przeznaczona na dokumenty w formacie A4,

skoroszyt twardy wpinany A4

336 szt.

skoroszyty plastikowy zawieszany do segregatora A-4 – przód wykonany z przezroczystej folii, tył kolorowy; dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy, przystosowany do wpięcia do wszystkich segregatorów (euro perforacja)

zakreślacz na bazie wody dowolny kolor

336 szt.

zakreślacze na bazie wody - zakreślacz ze ściętą końcówką, do zaznaczania tekstu na papierze, w książkach oraz na wydrukach, tusz w żywych i intensywnych kolorach, końcówka pisząca chroniona klipsem przed wysychaniem,  grubość linii pisania: 1-5 mm,

zakładki indeksujące 20x50mm

336 szt.

zakładki indeksujące - kolorowe samoprzylepne 4x50 zakładek 20mmx50mm w kolorach,

długopis

336

długopis automatyczny, wyposażony w gumowany, profilowany uchwyt ułatwiający pisanie, zapewniający wymianę wkładu na dowolny z grupy "Plug&Play", końcówka pisząca wykonana ze stali nierdzewnej nie

ulegająca uszkodzeniu przy pisaniu, tusz olejowy, kolor niebieski lub czarny

Ołówek z gumką

336 szt.

tradycyjny drewniany zakończony gumką do mazania

teczka A4 lakierowana z gumką

336 szt.

teczki kolorowe lakierowane z gumką format A4 - teczka z gumką wykonana z kartonu o gramaturze min. 400g/m²,pokryta lakierem drukarskim.

 

 1. Cena łączna uwzględniać musi koszty dostawy do siedziby Zamawiającego oraz koszty wniesienia do budynku w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego.
 2. Dostawa musi zostać zrealizowana w terminie do 14 dni od daty wybrania oferty na adres Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Marszałka Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka. Termin dostawy powinien zostać ustalony wcześniej w związku z koniecznością dokonania odbioru ilościowego i jakościowego przez upoważnionego pracownika.
 3. Termin płatności: 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.
 4. Zamawiający sporządzi protokół odbioru materiałów stanowiących przedmiot zamówienia. Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego bez uwag uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT/rachunku.
 5. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT

 

II. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

30197630-1  - Papier do drukowania

30192000-1 - Wyroby biurowe

 

III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla Wykonawcy.

 

IV. Inne warunki realizacji zamówienia:

 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, iż nie zamierza lub zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia (jeżeli zamierza, musi określić części, które będzie powierzał podwykonawcom). 
 2. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa w pkt. 1  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.

 

V. Warunki wykluczenia Wykonawcy:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiajacego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

 1. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VI. Kryterium oceny ofert:

100% cena

 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” obliczana będzie zgodnie z  poniższym  wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100%,

przy czym 1% odpowiada 1 pkt.,


gdzie: 

Cmin – najniższa cena wśród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów.

 

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą prośbą
o przygotowanie i przesłanie do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kalkulacji niniejszej dostawy z użyciem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 5 stycznia  2022 r. na adres: zamowienia@pckziu-wieliczka.pl

Ofertę w formie tradycyjnej należy kierować na adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, 32-020 Wieliczka

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 105 (sekretariat) – przy czym liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły!

 

W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela: Paweł Łuczyński –
e-mail: pawel.luczynski@powiatwielicki.pl tel: 12 399 98 51.

 

Zamówienie prowadzone jest w oparciu o zasady określone w części 6.5.1 Rozeznanie rynku  - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  (wersja obowiązująca z dnia 21 grudnia 2020 roku).

 

VII. Załącznik:

1. Formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami.

 

PCKZiU.271.10.CKZ.2021                                                        Załącznik nr 1


 

FORMULARZ OFERTY

 

 1. Zarejestrowana nazwa i adres (z numerem kodu pocztowego) Wykonawcy

…...........................................................................................................

…...........................................................................................................

Nr telefonu: …................................... Nr fax:............................................

e-mail: ….................................................................................................

NIP: …............................................ Regon:.............................................

KRS........................................................................................................

 

 1. Składając ofertę usługę sukcesywnej dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych
   w Powiecie Wielickim II” nr  RPMP.10.02.01-12-0043/19


1. Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia za cenę łączną brutto ….............

 …...........................................................................................................
słownie: …............................................................................................................
w tym podatek VAT …............ %

 

2. Szczegółowy opis oferowanych materiałów prezentujemy poniżej:

 

Nazwa

Ilość

Cena łączna brutto:

Papier ksero (w ryzach)

36 ryz (36 szt. x 500 kartek)

 

koszulki groszkowe A4

3400 szt.

 

skoroszyt twardy wpinany A4

336 szt.

 

zakreślacz na bazie wody dowolny kolor

336 szt.

 

zakładki indeksujące 20x50mm

336 szt.

 

długopis

336

 

Ołówek z gumką

336 szt.

 

teczka A4 lakierowana z gumką

336 szt.

 

Razem

 

 

 

3. Przedmiot umowy dostarczymy do 14 dni od daty wybrania oferty na adres Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Marszałka Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka – zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

 1. Jednocześnie oświadczam, iż:


1.  Nie zamierzam/zamierzam*  powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia. Zamierzam powierzyć …..........................................................

…............................................................................................................

…............................................................................................................

 

2. nie podlegamy/podlegamy* wykluczeniu w związku z wymogiem, iż  Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika,

 1. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

Miejscowość: …............... Data ….............

 

…..........................................

Podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

 

* - niewłaściwe skreślić.

 

 

 

NazwaData
PCKZIU.271.9.20212021-09-27

Data publikacji: 28.12.2021 (13:16)Data aktualizacji: 10.01.2022 (16:21)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 898
10 sty 2022 (16:21)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.10.CKZ.2021
28 gru 2021 (13:24)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.10.CKZ.2021
28 gru 2021 (13:16)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.10.CKZ.2021

Przejdź do góry strony