Pobierz PDFDrukuj

Nr 1/CKZ/2018

Data ogłoszenia: 09-02-2018

Termin składania ofert: 16-02-2018, godz: 00:00

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

 ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Nr 1/CKZ/2018

 

W związku z koniecznością oszacowania wartości planowanego do przeprowadzenia zamówienia na:

 

 „Realizację usługi organizacji kursu wychowawców kolonii oraz potwierdzenia uzyskanych kwalifikacji uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim

 

w ramach realizacji Projektu pn.: „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (32-020 Wieliczka ul. Piłsudskiego 105) zwraca się z uprzejma prośbą do potencjalnych Wykonawców o przesłanie wyceny przedmiotu zamówienia określonego  w załączniku nr 1 niniejszego zaproszenia.

 

Oszacowania wartości zamówienia można dokonać z użyciem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do dnia  16 lutego 2018 roku na adres e-mail: pawel.luczynski@powiatwielicki.pl


Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), służy ono wyłącznie w celu uzyskania wiedzy na temat ceny planowanego zamówienia publicznego.

 

 

 

Wieliczka, dnia 9 lutego 2018 roku


Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Czas trwania: 36 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 30 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 452).

 

Ilość uczniów: 4 grupy  po 40 uczniów – łącznie 160 uczniów.

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2018 roku. Miejsce realizacji: preferowane miejsce realizacji – sale PCKZiU w Wieliczce (32-020 Wieliczka ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 105) – Wykonawca otrzyma bezpłatnie salę na realizację zajęć.

 

Program:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 30 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 452

 

Egzamin:

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia egzaminu zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 30 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 452) oraz wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 10 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Wykonawca zorganizuje certyfikowany egzamin szkolenia potwierdzający nabycie kwalifikacji.

 

Zgodnie z informacją przygotowaną przez  Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej (podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego) - certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. Certyfikat musi być wydany przez  instytucję certyfikującą, przez którą  należy rozumieć podmiot, który uzyskał uprawnienia do certyfikowania, spełniając wymogi określone w ustawie o ZSK z dnia 22 grudnia 2015 r., a w okresie przejściowym także podmiot, który spełnia podstawowe wymogi określone w ustawie o ZSK. Instytucjami certyfikującymi mogą być np.: uczelnie, szkoły, okręgowe komisje egzaminacyjne, instytucje szkoleniowe, stowarzyszenia zawodowe, organy administracji publicznej.

 

Instytucje certyfikujące mogą samodzielnie przeprowadzać walidację (w takiej sytuacji procesy walidacji i certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone). Zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy o ZSK z dnia 22 grudnia 2015 r. instytucje certyfikujące mogą przekazywać ją do instytucji walidujących, np. centrów egzaminacyjnych, instytucji szkoleniowych, które posiadają stosowne akredytacje, szkół. W przypadku upoważnienia instytucji walidującej do przeprowadzenia walidacji odpowiedzialność za prawidłowo przeprowadzany proces spoczywa na instytucji certyfikującej (Art. 47 ust. 3 ustawy o ZSK).

 

W projektach realizowanych ze środków EFS można wykazywać wyłącznie kwalifikacje, których jakość gwarantują odpowiednie procedury i nadzór sprawowany przez konkretny podmiot. Aby zapewnić jakość walidacji i certyfikowania instytucje certyfikujące objęte są co najmniej systemem wewnętrznego zapewniania jakości (Art. 50. ust. 2 ustawy o ZSK). Zapewnienie jakości procesu walidacji efektów uczenia się jest kluczowe, jeśli wydany dokument ma stanowić wiarygodne poświadczenie uzyskanych kwalifikacji.

 

Czas realizacji:

Realizacja: do 30 czerwca 2018 roku.

 

Warunki płatności częściowej:

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji płatności częściowej po zrealizowaniu pełnej ścieżki (zajęcia, egzamin, wydanie zaświadczeń) co najmniej 1 grupy. W celu uzyskania płatności należy przedstawić wymagane dokumenty dla co najmniej 1 grupy zajęciowej wraz z protokołem odbioru częściowego. Po podpisaniu protokołu przez Zamawiającego – Wykonawca może wystawić fakturę VAT – zgodnie z zapisami umowy dotyczącymi zasad wystawiania dokumentów księgowych.


Warunki szczegółowe:

Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z realizacją kursu, tj. usługę szkoleniową, zakup materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia zawodowego oraz innych wymagalnych odrębnymi przepisami materiałów dydaktycznych.

Maksymalny dzienny wymiar szkolenia maksymalnie 8 godzin w jednym dniu.

Kurs obejmuje godziny zegarowe!

Wykonawca ma obowiązek uzgodnić przed podpisaniem umowy harmonogram szczegółowy kursu zawierający daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć, miejsce realizacji kursu (w tym numer sali) oraz imię i nazwisko prowadzącego zajęcia. W przypadku skorzystania z sali zapewnionej przez Zamawiającego harmonogram musi być uzgadniany z dużym wyprzedzeniem ze względu na różnego rodzaju aktywności realizowane w obiektach Kampusu Wielickiego oraz zajęcia i kursy realizowane w ramach projektu. Wszystkie sale w Kampusie Wielickim wyposażone są między innymi w: tablice interaktywne z zestawami komputerowymi i nagłośnieniem i tablice sucho ścieralne.

Kurs nie może odbywać się w całości lub w części w formie e-learning-owej.

Prezentacje i materiały drukowane muszą być oznaczone zgodnie z wymaganiami dot. promocji projektu – Zamawiający przekaże wzory przed rozpoczęciem kursów i szkoleń.

Materiały dydaktyczne, które uczestnik otrzyma na własność muszą być nowe, adekwatne do treści szkolenia, zgodne z obowiązującym stanem prawnym oraz dobre jakościowo. Kursanci z niepełnosprawnościami otrzymają materiały szkoleniowe w odpowiedniej i dogodnej dla nich formie np. powiększona czcionka.

 

Obowiązki wykonawcy:

Do obowiązków Wykonawcy należy przede wszystkim:

1.     Weryfikacja przygotowanej przez zamawiającego sali z wyposażeniem pod kątem realizacji kursów i egzaminów oraz ewentualnie zabezpieczenie sali z wyposażeniem, przystosowanej do realizacji kursu, będącego przedmiotem niniejszej umowy,

2.     zapewnienie dostępu do odpowiedniego sprzętu, odzieży, materiałów dydaktycznych (szkoleniowych),

3.     realizacja kursu przez wykwalifikowanych instruktorów, posiadających doświadczenie w prowadzeniu kursów z tematu objętego przedmiotową umową,

4.     po zakończeniu kursu przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego,  przygotowanie i wręczenie uczestnikom:  zaświadczenia o ukończeniu kursu. Jeżeli na przedmiotowym zaświadczeniu nie będzie można umieścić informacji o współfinansowaniu w postaci logotypów (programu regionalnego, Województwa Małopolskiego oraz Unii Europejskiej), wykonawca może wydać zaświadczenia bez stosownego oznaczenia dodając do nich własny dodatkowy certyfikat/dyplom posiadający wskazane oznaczenia,

5.     prowadzenia w trakcie kursu: dziennika zająć zawierającego tematy, daty i godziny zajęć oraz potwierdzającego obecność poszczególnych osób, listy obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu jego realizacji, potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych w formie listy z  własnoręcznymi podpisami uczestników kursu wraz z jednym egzemplarzem materiałów (papierowych; w przypadku innych materiałów nie są one udostępniane),

6.     w ramach promocji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest także do:
- oznakowania sal, w których będą odbywały się zajęcia, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów,
- informowania uczestników kursu o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii Europejskiej,
- stosowania na wszystkich dokumentach  w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia znaków i logotypów (wzór papieru firmowego zostanie udostępniony przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy).


 

Załącznik nr 2

 

 

....................... dnia ............... 2018 r.

(miejscowość)                (data)

 

FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA

(wypełnia Wykonawca)

 

Realizację usługi organizacji kursu wychowawców kolonii oraz potwierdzenia uzyskanych kwalifikacji uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim

 

w ramach realizacji Projektu pn.: „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

 

I.   Wykonawca:

.................................................

.................................................

.................................................

            (nazwa i adres wykonawcy)  

REGON ......................................

NIP ...........................................

tel./fax ......................................

e-mail: ......................................

 

II. Oświadczamy, że cena za realizację całości przedmiotu zamówienia wynosi:

netto: ....................................... zł (słownie: ............................................................),
plus tym podatek VAT ..... %, co stanowi brutto: ....................................... zł  (słownie: ............................................................).

III. Oświadczam, że posiadam doświadczenie w celu rzetelnego oszacowania wartości ww. zamówienia.

 

                                                                                                                      ...........................................................................................

                                                                                                                     

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
 w imieniu Wykonawcy

 


Data publikacji: 09.02.2018 (12:19)Data aktualizacji: 09.02.2018 (12:20)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1638
09 lut 2018 (12:20)Mariusz Grzesiński»Nr 1/CKZ/2018
09 lut 2018 (12:19)Mariusz Grzesiński»Nr 1/CKZ/2018

Przejdź do góry strony