Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.261.3.2024

Data ogłoszenia: 12-04-2024

Termin składania ofert: 18-04-2024, godz: 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2024 na zakup i dostawę papieru kserograficznego

PCKZiU.261.3.2024                                                 Wieliczka, dnia 19.04.2024 rok

 

 

 Informacja o wynikach postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 3/2024 z dnia 12.04.2024r.
na zakup i  dostawę papieru kserograficznego

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12.04.2024 roku – w terminie składania ofert wpłynęły 3 oferty:

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Uwagi

1.

Wektor Artykuły Biurowe Sp.zo.o.

30-723 Kraków ul. Golikówka 7

Oferta niepoprawna

2.

Novum Office Sp.zo.o.

30-719 Kraków, ul. Gromadzka

Oferta poprawna

3.

F.H.U. Biuroexpres

31-828 Kraków, os.Złotej Jesieni 13

Oferta poprawna

 

Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanym ofertom następującej ilości punktów:

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Liczba punktów

Cena brutto

1.

Novum Office Sp.zo.o.

30-719 Kraków, ul. Gromadzka

100 pkt.

2.562,09 zł

2.

F.H.U. Biuroexpres

31-828 Kraków, os.Złotej Jesieni 13

96,60 pkt

2.652,50 zł

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 3/2024, w wyniku oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Novum Office Sp z o.o.

 

Wyłoniony Wykonawca przedstawił najlepszą ofertę cenową, która spełnia wymogi formalne.


 

******************************************************************************************************************************************

 

 

 

PCKZiU.261.3.2024

                                                                      Wieliczka, dnia 12.04.2024 roku

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2024

na zakup i dostawę papieru kserograficznego

 

 (NINIEJSZE ZAPYTANIE MA FORMĘ ROZEZNANIA RYNKU I NIE STANOWI ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY PZP.)


         Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zwraca się           z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości opisanego poniżej zamówienia:

 

I. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Przedmiot zamówienia - zakup i dostawa papieru kserograficznego został opisany w arkuszu wycen stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Właściwie wyceniony arkusz wycen będzie stanowił podstawę do określenia oferowanej ceny brutto za przedmiot zamówienia.
 3. Wykazany w arkuszu wycen papier zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy na adres Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego               i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Marszałka Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka.

 

II. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

30197630-1 – papier do drukowania

 

III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla Wykonawcy.

 

IV. Inne warunki realizacji zamówienia:

 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, iż nie zamierza lub zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia (jeżeli zamierza, musi określić części, które będzie powierzał podwykonawcom). 
 2. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia           o którym mowa w pkt. 1  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania,       a oferta zostanie odrzucona.

 

 

V. Warunki wykluczenia Wykonawcy:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem          i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające            w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

VI. Kryterium oceny ofert:

100% cena

 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” obliczana będzie zgodnie z  poniższym  wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100%,

przy czym 1% odpowiada 1 pkt.,


gdzie: 

Cmin – najniższa cena wśród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów.

 

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą prośbą
o przygotowanie i przesłanie do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego         i Ustawicznego kalkulacji niniejszej dostawy z użyciem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z arkuszem wycen (załącznik nr 2).

 

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych                 z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 18 kwietnia 2024 r. do godz. 12.00 na adres: zamowienia@pckziu-wieliczka.pl

Ofertę w formie tradycyjnej należy kierować na adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, 32-020 Wieliczka

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 105 (sekretariat czynny w godzinach 8:00-15:00) – przy czym liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły!

 

W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela: Katarzyna Terczyńska – główny księgowy tel. 12 289 17 48.

 

 

VII. Załącznik:

 1. Formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami.
 2. Arkusz wycen.

 

Załącznik nr 1
 

FORMULARZ OFERTY

 

 1. Zarejestrowana nazwa i adres (z numerem kodu pocztowego) Wykonawcy

…...........................................................................................................

…...........................................................................................................

Nr telefonu: …................................... Nr fax:............................................

e-mail: ….................................................................................................

NIP: …............................................ Regon:.............................................

KRS........................................................................................................

 

 1. Składając ofertę na zakup i dostawę papieru kserograficznego


1. Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia za cenę łączną brutto …...............
słownie:....................................................................................................
w tym podatek VAT …............ %

2. Szczegółowy opis zawarty jest w arkuszu wycen i stanowi załącznik do formularza oferty.

 

 1. Jednocześnie oświadczam, iż:


1.  Nie zamierzam/zamierzam* powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia. Zamierzam powierzyć …..........................................................

…............................................................................................................

…............................................................................................................

2. Nie podlegamy/podlegamy* wykluczeniu w związku z wymogiem, iż  Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym       z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi             w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

Miejscowość: …............... Data ….............

 

…..........................................

Podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

* - niewłaściwe skreślić.

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Arkusz wycen

 

Lp.

Nazwa artykułu

Jednostka miary

Ilość

Cena jednostkowa brutto w zł

Wartość brutto w zł

1

Papier biały uniwersalny do drukarek laserowych, atramentowych, kserokopiarek o gramaturze 80g/m2, pakowany po 500 arkuszy w formacie A4

ryza

150

5

6

2

Papier biały uniwersalny do drukarek laserowych, atramentowych, kserokopiarek o gramaturze 80g/m2, pakowany po 500 arkuszy w formacie A3

ryza

5

 

 

3

Papier Color Copy Style A4 IVORY 160g (1op.-250szt)      

Op.

5

 

 

4

Papier A4 160g kolor Chamois (1op.-250szt)

Op.

5

 

 

 

OGÓŁEM MATERIAŁY BIUROWE

-

-

-

 

 

 

 


Data publikacji: 12.04.2024 (18:05)Data aktualizacji: 19.04.2024 (13:30)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 138
19 kwi 2024 (13:30)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.261.3.2024
12 kwi 2024 (18:05)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.261.3.2024

Przejdź do góry strony