Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.15.ERA.2019

Data ogłoszenia: 08-04-2019

Termin składania ofert: 12-04-2019, godz: 09:00

Zapytanie ofertowe - wykonanie usługi przewozu osób

 PCKZiU.271.15.ERA.2019

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na przewóz uczniów naszej szkoły na praktyki zawodowe do Niemiec według poniższego przedmiotu zamówienia.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przewozu osób wg poniżej przedstawionego zestawienia.

Podróż 1:

 

poniedziałek, 06.05.2019r

wyjazd z Wieliczki (ul. Piłsudskiego 105) – godzina do ustalenia           

uczniowie: 16; opiekunowie: 2

16:00  przybycie do 98724 Siegmundsburg, Oberland 8.

 

wtorek, 07.05.2019r

podróż-wycieczka do Lausha, uwzględniając inne atrakcje/postoje po drodze: ok. 40 km (w obie strony łącznie)   - wyjazd o godzinie 9.00                                                                 

uczniowie: 16, opiekunowie: 2

Koniec podróży w Siegmundsburg  ok. godziny 13:00

 

Podróż 2:

wtorek, 04.06.2019r

14:00  wyjazd z Siegmundsburga                                       

uczniowie: 16; opiekunowie: 2

Przybycie do Wieliczki (ul. Piłsudskiego 105) – godzina powrotu do określenia

 1. Minimalne wymagania:

Bardzo prosimy przy składaniu oferty oraz podczas podróży przestrzegać następujących zasad:

 • Przewoźnik musi posiadać aktualną koncesję na przewóz osób po terenie  Polski i Niemiec
 • Bardzo prosimy o uwzględnienie faktu, że uczniowie będą podróżować z bagażem zapakowanym na czterotygodniowy pobyt na praktyce – prosimy o udostępnienie odpowiedniej ilości przestrzeni bagażowej (dodatkowa przyczepa na bagaże)! Prosimy podać model/markę i rocznik proponowanego środka transportu (plus link do zdjęć lub zdjęcia busa/autobusu)
 • Należy dostosować się do wymienionych wyżej godzin wyjazdu i przybycia z/do Siegmundsburga.
 • Prosimy o podanie nam godzin odjazdu z Wieliczki i przyjazdu do Wieliczki
 • Prosimy podać całkowitą cenę brutto za wyżej wymienione podróże (ceny za 1 km nie będą brane pod uwagę w wyborze oferty).
 • Stroną umowy, odbiorcą rachunku i płatnikiem będzie szkoła.
 • Jeżeli Państwo chcecie, Państwa kierowcy mogą otrzymać w Siegmundsburgu noclegi i wyżywienie. Za te usługi pobierane będą odpowiednie opłaty gotówką w ośrodku w Niemczech. Kierowcy otrzymają odpowiedni rachunek (powinni mieć dane firmy do wystawienia rachunku). Opłaty wynoszą:
  • nocleg w pokoju dwuosobowym:     25,- € za osobę/każdy nocleg (dzień lub noc)
  • wyżywienie:                                      5,- € każdy posiłek dla jednej osoby
 • Prosimy o poinformowanie nas najpóźniej tydzień przed wyjazdem z Polski czy Państwa kierowcy busa/autokaru chcą skorzystać z naszych usług hotelarsko-gastronomicznych, ponieważ musimy uwzględnić to w naszych planach. 

 

II WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim.
 3. Ofertę należy przygotować wypełniając formularz oferty stanowiący załącznik nr A  niniejszego zaproszenia.
 4. W ofercie należy podać cenę brutto i cenę netto całości zamówienia. W cenie oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 5. Termin złożenia oferty -  do dnia  12.04.2019r.  do godz. 9:00
 6. Informacje szczegółowe: Maciej Filiciak – 604 934 961
 7. Złożenie oferty:
 1. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania o cenę, w raz                     z podpisem osoby upoważnionej w formie skanu.
 2. Ofertę należy przesłać na adres wypełnionej zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania o cenę., email szkola@pckziu-wieliczka.pl z  opisem w tytule oferta do zapytania cenowego nr …………………….
 1. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

 

III PROCEDURA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

             - kryterium „Cena”:

 1. znaczenie kryterium - 90 pkt;
 2. opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:

Kcena = (Cmin / C) x 60 pkt.

gdzie:

Kcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty

Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną

C - cena w ofercie ocenianej

               - kryterium „rok produkcji ”

Punkty są przyznawane za rok produkcji autokarów według poniższych zasad:

*Autokar/ bus  wyprodukowany w latach 2016 - 2018 – 10 pkt,

Autokar/ bus  wyprodukowany w latach 2013 - 2015 – 5 pkt,

*Autokar/ bus  wyprodukowany przed 2013 r. lub nie dostarczono dokumentu potwierdzającego rok produkcji autokaru – 0 pkt.

 

Warunkiem otrzymania punktów za to kryterium jest przesłanie wraz z ofertą zeskanowanych  dokumentów potwierdzającego rok produkcji autokaru/ busu.

 

 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejsza ofertę spośród ofert ważnie złożonych, spełniających wszystkie warunki określone w niniejszym zaproszeniu.
 2. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z powodu złożenia dwóch lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych – Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
 3. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje drogą e-mailową wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

 

IV INFORMACJE DODATKOWE

Załączniki do zapytania ofertowego

- wzór umowy

- formularz oferty

 


Data publikacji: 08.04.2019 (10:26)Data aktualizacji: 08.04.2019 (10:26)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1275

Przejdź do góry strony