Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.3.2020

Data ogłoszenia: 22-05-2020

Termin składania ofert: 29-05-2020, godz: 15:00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020 na zakup i dostawę programów komputerowych

PCKZiU.271.3.2020
                                                                      Wieliczka, dnia 22.05.2020 roku

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020

na zakup i dostawę programów komputerowych

 

 (NINIEJSZE ZAPYTANIE MA FORMĘ ROZEZNANIA RYNKU I NIE STANOWI ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY PZP.)

 


          Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zwraca się           z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości opisanego poniżej zamówienia:

 

I. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa programów komputerowych z podziałem na 5 części:

 

Część I - MS Office 2019 Proffesional  Plus PL, pełna wersja wieczysta dla szkolnych pracowni komputerowych (dedykowane pod system operacyjny Windows 10, wersja 64 bitowa) - 47 licencji wieczystych

 

Część II - Corel Draw GS 2020 PL lub GS 2019 PL wersja wieczysta, dla szkolnych pracowni komputerowych (dedykowane pod system operacyjny Windows 10, wersja 64 bitowa) - 32 licencje wieczyste

 

Część III - Adobe® Creative Cloud™for teams , dla szkolnych pracowni komputerowych (dedykowane pod system operacyjny Windows 10, wersja 64 bitowa) - 25 licencji na 2 lata

 

Część IV - AnyDesk Professional  (dedykowane pod system operacyjny Windows 10, wersja 64 bitowa) - 1 licencja na 12 miesięcy

 

Część V - Acronis True Image 2020 Advanced lub 2019 (dedykowane pod system operacyjny Windows 10, wersja 64 bitowa) - licencja na 10 stanowisk, 12 miesięcy (lub wieczysta)

 

 1. Właściwie wycenione arkusze wycen (załącznik nr 1) będą stanowiły podstawę do określenia oferowanej ceny brutto za przedmiot zamówienia.

 

 1. Dostawa musi zostać zrealizowana w terminie do 9 czerwca 2020 roku  na na koszt Wykonawcy na adres Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Marszałka Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka lub przesłane w formie licencji cyfrowej na adres: szkola@pckziu-wieliczka.pl.

 

 1. Termin płatności: 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.

 

II. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

48000000-8 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

 

III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla Wykonawcy.

 

IV. Inne warunki realizacji zamówienia:

 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, iż nie zamierza lub zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia (jeżeli zamierza, musi określić części, które będzie powierzał podwykonawcom). 
 2. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa w pkt. 1  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.
 3. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodnie z załączonym projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.  

 

 

V. Warunki wykluczenia Wykonawcy:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

VI. Kryterium oceny ofert:

100% cena

 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” obliczana będzie zgodnie z  poniższym  wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100%,

przy czym 1% odpowiada 1 pkt.,


gdzie: 

Cmin – najniższa cena wśród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów.

 

 

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą prośbą
o przygotowanie i przesłanie do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kalkulacji niniejszej dostawy z użyciem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z arkuszem wycen - załącznik nr 2.

 

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 29 maja 2020 r. do godz. 15.00 na adres: zamowienia@pckziu-wieliczka.pl

Ofertę w formie tradycyjnej należy kierować na adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, 32-020 Wieliczka

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 105 (sekretariat czynny w godzinach 8:00-13:00) – przy czym liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły!

 

W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela: Mariusz Grzesiński –  tel. 530 225 859, e-mail zamowienia@pckziu-wieliczka.pl

 

 

VII. Załącznik:

 1. Formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami.
 2. Arkusz wycen.

 

Załącznik nr 1
 

FORMULARZ OFERTY

 

 1. Zarejestrowana nazwa i adres (z numerem kodu pocztowego) Wykonawcy

…...........................................................................................................

…...........................................................................................................

Nr telefonu: …................................... Nr fax:............................................

e-mail: ….................................................................................................

NIP: …............................................ Regon:.............................................

KRS........................................................................................................

 

 1. Składając ofertę na zakup i dostawę programów komputerowych w części:

 

Część I.
1. Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia za cenę łączną brutto …...............
słownie:....................................................................................................
w tym podatek VAT …............ %

2. Szczegółowy opis zawarty jest w arkuszu wycen i stanowi załącznik do formularza oferty.

 

Część II.
1. Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia za cenę łączną brutto …...............
słownie:....................................................................................................
w tym podatek VAT …............ %

2. Szczegółowy opis zawarty jest w arkuszu wycen i stanowi załącznik do formularza oferty.

 

Część III.
1. Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia za cenę łączną brutto …...............
słownie:....................................................................................................
w tym podatek VAT …............ %

2. Szczegółowy opis zawarty jest w arkuszu wycen i stanowi załącznik do formularza oferty.

 

Część IV.
1. Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia za cenę łączną brutto …...............
słownie:....................................................................................................
w tym podatek VAT …............ %

2. Szczegółowy opis zawarty jest w arkuszu wycen i stanowi załącznik do formularza oferty.

 

Część V.
1. Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia za cenę łączną brutto …...............
słownie:....................................................................................................
w tym podatek VAT …............ %

2. Szczegółowy opis zawarty jest w arkuszu wycen i stanowi załącznik do formularza oferty.

 

 

 

 

 1. Jednocześnie oświadczam, iż:


1.  Nie zamierzam/zamierzam* powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia. Zamierzam powierzyć …..........................................................

…............................................................................................................

…............................................................................................................

2. Nie podlegamy/podlegamy* wykluczeniu w związku z wymogiem, iż  Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

Miejscowość: …............... Data ….............

 

…..........................................

Podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

* - niewłaściwe skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Arkusz wyceny dla części I

 

Lp.

Nazwa artykułu

Jednostka miary

Ilość

Cena jednostkowa brutto w zł

Wartość brutto w zł

 

2

3

4

5

6

1

MS Office 2019 Proffesional  Plus PL, pełna wersja wieczysta dla szkolnych pracowni komputerowych (dedykowane pod system operacyjny Windows 10, wersja 64 bitowa)

szt.

47

 

 

 

OGÓŁEM

-

-

-

 

 

 

Arkusz wyceny dla części II

 

Lp.

Nazwa artykułu

Jednostka miary

Ilość

Cena jednostkowa brutto w zł

Wartość brutto w zł

 

2

3

4

5

6

1

Corel Draw GS 2020 PL lub GS 2019 PL wersja wieczysta, dla szkolnych pracowni komputerowych (dedykowane pod system operacyjny Windows 10, wersja 64 bitowa)

szt.

32

 

 

 

OGÓŁEM

-

-

-

 

                                                                      

 

Arkusz wyceny dla części III

 

Lp.

Nazwa artykułu

Jednostka miary

Ilość

Cena jednostkowa brutto w zł

Wartość brutto w zł

 

2

3

4

5

6

1

Adobe® Creative Cloud™for teams , dla szkolnych pracowni komputerowych (dedykowane pod system operacyjny Windows 10, wersja 64 bitowa). Licencja dwuletnia.

szt.

25

 

 

 

 

OGÓŁEM

-

-

-

 

 

Arkusz wyceny dla części IV

 

Lp.

Nazwa artykułu

Jednostka miary

Ilość

Cena jednostkowa brutto w zł

Wartość brutto w zł

 

2

3

4

5

6

1

AnyDesk Professional  (dedykowane pod system operacyjny Windows 10, wersja 64 bitowa. Licencja na 12 miesięcy.

szt.

1

 

 

 

OGÓŁEM

-

-

-

 

 

 

Arkusz wyceny dla części V

 

Lp.

Nazwa artykułu

Jednostka miary

Ilość

Cena jednostkowa brutto w zł

Wartość brutto w zł

 

2

3

4

5

6

1

Acronis True Image 2020 Advanced lub 2019 (dedykowane pod system operacyjny Windows 10, wersja 64 bitowa). Licencja na 10 stanowisk. 12 miesięczna (lub wieczysta).

szt.

1

 

 

 

OGÓŁEM

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data i podpis……………………………………..

 


Data publikacji: 22.05.2020 (13:01)Data aktualizacji: 05.06.2020 (16:50)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1489
05 cze 2020 (16:50)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.3.2020
22 maj 2020 (13:01)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.3.2020

Przejdź do góry strony