Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.13.CKZ.2019

Data ogłoszenia: 08-03-2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

PCKZIU.271.13.CKZ.2019

Wieliczka, dnia 08.03.2019r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą : „ Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych”  z podziałem na II  części.

część I - Różne  produkty spożywcze/owoce, warzywa i podobne produkty przetworzone

część II  - Warzywa i owoce świeże

 

Dotyczy : część I - Różne  produkty spożywcze/owoce, warzywa i podobne produkty przetworzone  

 

1.1  INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

1

PALEO  - 1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul Targowa 2 sklep nr 6 32-003 Podłęże

 

  1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.     

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez: PALEO- 1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul Targowa 2 sklep nr 6 32-003 Podłęże

Cena wybranej oferty   6 250,05 . brutto (słownie: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych  i 05/100),

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta jest kompletna, ważna i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego, ocenianą na postawie kryteriów ceny oraz terminu wykonania dostawy częściowej.

         

1.3   STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Łączna liczba pkt

 Cena (60 pkt )

Kryterium długość okresu gwarancji (40 pkt)

1

60,00

40,00

100,00

 

  1. ZAWIADOMIENIE O POPRAWIE OCZYWISTYCH OMYŁEK RACHUNKOWYCH   NA PODSTAWIE ART. 87 UST. 2 PKT 2

Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej uPzp, zamawiający poinformował wykonawcę  PALEO  - 1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul Targowa 2 sklep nr 6 32-003 Podłęże o poprawie oczywistej omyłki rachunkowej w ofercie nr 1, część I

 

  1. INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) umowa z wybranym Wykonawcą może być zawarta najwcześniej w dniu  11.03.2019 r.                                                              

 

 

Dotyczy : część II -  Warzywa i owoce świeże

 

 

2.1   INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

1

PALEO  - 1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul Targowa 2 sklep nr 6 32-003 Podłęże

 

  1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.     

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez: PALEO  - 1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul Targowa 2 sklep nr 6 32-003 Podłęże

Cena wybranej oferty  6 856,02 zł. brutto (słownie: sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć  złotych i 02/100),

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta jest kompletna, ważna i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego, ocenianą na postawie kryteriów ceny oraz terminu wykonania dostawy częściowej.

         

2.3  STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Łączna liczba pkt

 Cena (60 pkt )

Kryterium długość okresu gwarancji (40 pkt)

1

60,00

40,00

100,00

 

2.4 ZAWIADOMIENIE O POPRAWIE OCZYWISTYCH OMYŁEK RACHUNKOWYCH   NA PODSTAWIE ART. 87 UST. 2 PKT 2

Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej uPzp, zamawiający poinformował wykonawcę  PALEO  - 1 Wojciech Śliwa, 32-120 Nowe Brzesko, ul Targowa 2 sklep nr 6 32-003 Podłęże o poprawie oczywistej omyłki rachunkowej w ofercie nr 1, część II

 

  1. INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) umowa z wybranym Wykonawcą może być zawarta najwcześniej w dniu  11.03.2019 r.          

 

 


Data publikacji: 08.03.2019 (14:27)Data aktualizacji: 08.03.2019 (14:27)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1354

Przejdź do góry strony