Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.18/2017

Data ogłoszenia: 07-11-2017

Termin składania ofert: 17-11-2017, godz: 15:00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2017 na zakup i dostawę książek

 


PCKZiU.271.18/2017

Wieliczka, dnia 7 listopada 2017 roku

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2017

na zakup i dostawę książek

 

 (NINIEJSZE ZAPYTANIE MA FORMĘ ROZEZNANIA RYNKU I NIE STANOWI ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY PZP.)

 


          Zwracam się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości opisanego poniżej zamówienia:

 

I. Przedmiot zamówienia:

 

1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących nowych książek:

 

1. Oxford Word Skills intermedia te (książka +CD) (1 egz.)

2. Oxford English Grammar Course Intermediate (1 egz.)

3. Keynote Intermediate (książka ucznia z multiromem) (1 egz.)

4. Tourism and Catering Workshop Oxford University Press (1 egz.)

5. Cooking (Career patos) Podręcznik Wyd. Express Publishing (1 egz.)

6. Matura 2015. Repetytorium. Książka nauczyciela +CD+ Multirom wyd. Macmillian (1 egz.)

7. Oxford Matura Rainer. Poziom podstawowy. Teacher’s Book (1 egz.)

8. Oxford matura Trainer. Poziom Podstawowy. Repetytorium with Online practice (1 egz.)

9. Information Technology. Student’s Book + APP (Podręcznik + APP) Wyd. Express Publishing (1 egz.)

10. Information Technology. Teacher’s Book Wyd. Express Publishing (1 egz.)

11. Business English. Student’s Book +APP (Podręcznik + APP) Wyd. Express Publishing (1 egz.)

12. Business English. Teacher’s Book. Wyd. Express Publishing (1 egz.)

13. Cooking. Student’s Book +APP (Podręcznik + APP) Wyd. Express Publishing (1 egz.)

14. Cooking. Teacher’s Book. Wyd. Express Publishing (1 egz.)

15. 55 kommunikative Spiele Wyd. Lektorklett (2 egz.)

16. Neu In Der Stadt Buch mit Audio-CD Wyd. Lektorklett (1 egz.)

17. 88 Unterrichsrezepte. Deutsch als Fremdsprache. Wyd. Klett (2 egz.)

18. Sage Und Schreibe. Ubungswortschatz Grundstufe Deutsch A1-B1 wyd. Klett (2 egz.)

19. W tej zabawie jest metoda! Podręcznik dla praktyków polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. (3 egz.)

20. Ken Follett, Słup ognia (1 egz.)

21. Kay Sue, Jones Vaughan, Brayshaw Daniel, Matura Focus 4. Student's Book. (1 egz.)

22. Bartosz Michałowski , Daniel Brayshaw, Matura Focus 2. Zeszyt ćwiczeń. (1 egz.)

23. Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wydanie V, (format oazowy – 12X18 cm, oprawa twarda) (20 egz.)

 

2.   Cena łączna uwzględniać musi koszty dostawy do siedziby Zamawiającego oraz koszty wniesienia do budynku w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego.

3.   Cena łączna uwzględniać musi wszystkie pozycje książkowe (121 pozycji).

4.   Dostawa musi zostać zrealizowana w terminie do 30 listopada 2017 roku  na adres Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Marszałka Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka. Termin dostawy powinien zostać ustalony wcześniej w związku z koniecznością dokonania odbioru ilościowego i jakościowego przez upoważnionego pracownika.

5.   Termin płatności: 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.

6.   Zamawiający sporządzi protokół odbioru materiałów stanowiących przedmiot zamówienia. Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego bez uwag uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT/rachunku.

 

II. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

22113000-5 – książki biblioteczne

 

III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla Wykonawcy.

 

IV. Inne warunki realizacji zamówienia:

  1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, iż nie zamierza lub zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia (jeżeli zamierza, musi określić części, które będzie powierzał podwykonawcom). 
  2. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa w pkt. 1  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.

 

V. Warunki wykluczenia Wykonawcy:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
  5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

VI. Kryterium oceny ofert:

100% cena

 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” obliczana będzie zgodnie z  poniższym  wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100%,

przy czym 1% odpowiada 1 pkt.,


gdzie: 

Cmin – najniższa cena wśród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów.

 

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą prośbą
o przygotowanie i przesłanie do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kalkulacji niniejszej dostawy z użyciem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 17 listopada 2017 r. do godz. 15.00 na adres: zamowienia@pckziu-wieliczka.pl

Ofertę w formie tradycyjnej należy kierować na adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, 32-020 Wieliczka

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 105 (sekretariat) – przy czym liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły!

 

W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela:  Katarzyna Terczyńska – główny księgowy tel. 12 289 17 48, Anna Opałka – nauczyciel bibliotekarz tel. 12 289 17 53.

 

VII. Załącznik:

1. Formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami.

 

Załącznik nr 1


 

FORMULARZ OFERTY

 

  1. Zarejestrowana nazwa i adres (z numerem kodu pocztowego) Wykonawcy

…...........................................................................................................

…...........................................................................................................

Nr telefonu: …................................... Nr fax:............................................

e-mail: ….................................................................................................

NIP: …............................................ Regon:.............................................

KRS........................................................................................................

 

  1. Składając ofertę na zakup i dostawę książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.


1. Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia za cenę łączną brutto ….............

 …...........................................................................................................
słownie: …............................................................................................................
w tym podatek VAT …............ %

 

2. Szczegółowy opis oferowanych materiałów prezentujemy poniżej:

 

Rodzaj oferowanego materiału

Cena łączna brutto

1. Oxford Word Skills intermedia te (książka +CD) (1 egz.)

 

2. Oxford English Grammar Course Intermediate (1 egz.)

 

3. Keynote Intermediate (książka ucznia z multiromem) (1 egz.)

 

4. Tourism and Catering Workshop Oxford University Press (1 egz.)

 

5. Cooking (Career patos) Podręcznik Wyd. Express Publishing (1 egz.)

 

6. Matura 2015. Repetytorium. Książka nauczyciela +CD+ Multirom wyd. Macmillian (1 egz.)

 

7. Oxford Matura Rainer. Poziom podstawowy. Teacher’s Book (1 egz.)

 

8. Oxford matura Trainer. Poziom Podstawowy. Repetytorium with Online practice (1 egz.)

 

9. Information Technology. Student’s Book + APP (Podręcznik + APP) Wyd. Express Publishing (1 egz.)

 

10. Information Technology. Teacher’s Book Wyd. Express Publishing (1 egz.)

 

11. Business English. Student’s Book +APP (Podręcznik + APP) Wyd. Express Publishing (1 egz.)

 

12. Business English. Teacher’s Book. Wyd. Express Publishing (1 egz.)

 

13. Cooking. Student’s Book +APP (Podręcznik + APP) Wyd. Express Publishing (1 egz.)

 

14. Cooking. Teacher’s Book. Wyd. Express Publishing (1 egz.)

 

15. 55 kommunikative Spiele Wyd. Lektorklett (2 egz.)

 

16. Neu In Der Stadt Buch mit Audio-CD Wyd. Lektorklett (1 egz.)

 

17. 88 Unterrichsrezepte. Deutsch als Fremdsprache. Wyd. Klett (2 egz.)

 

18. Sage Und Schreibe. Ubungswortschatz Grundstufe Deutsch A1-B1 wyd. Klett (2 egz.)

 

19. W tej zabawie jest metoda! Podręcznik dla praktyków polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. (3 egz.)

 

20. Ken Follett, Słup ognia (1 egz.)

 

21. Kay Sue, Jones Vaughan, Brayshaw Daniel, Matura Focus 4. Student's Book. (1 egz.)

 

22. Bartosz Michałowski , Daniel Brayshaw, Matura Focus 2. Zeszyt ćwiczeń. (1 egz.)

 

23. Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, wydanie V, (format oazowy – 12X18 cm, oprawa twarda) (20 egz.)

 

 

 

3. Przedmiot umowy dostarczymy w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku.

 

  1. Jednocześnie oświadczam, iż:


1.  TAK – NIE* - zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia. Zamierzam powierzyć …..........................................................

…............................................................................................................

…............................................................................................................

 

2. TAK – NIE* - nie podlegamy wykluczeniu w związku z wymogiem, iż  Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 

Miejscowość: …............... Data ….............

 

…..........................................

Podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

 

* - niewłaściwe skreślić. 


Data publikacji: 07.11.2017 (19:27)Data aktualizacji: 07.11.2017 (19:27)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 2476

Przejdź do góry strony