Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.5.CKZ.2019

Data ogłoszenia: 01-03-2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

PCKZIU.271.5.CKZ.2019

Wieliczka, dnia 01.03.2019r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

         

Informuję, że w dniu 01.03.2019 r. został rozstrzygnięty  przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Zakup wraz z dostawą sprzętu gastronomicznego” 

CZĘŚĆ I

„Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych”

oznaczenie sprawy  PCKZIU.271.5.CKZ.2019 część I 

 

  1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.        

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2, złożoną przez: Gastro –Pack  Michał Henzel  32—020 Wieliczka, Bodzanów 138

Cena wybranej oferty 4977,15 zł. brutto (słownie: cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych i 15/100), tj.: 4 046,46 zł netto (słownie: cztery tysiące czterdzieści sześć złotych i 46/100) oraz podatek od towarów i usług VAT w kwocie  930,69  zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta jest kompletna, ważna i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego, ocenianą na postawie kryteriów ceny oraz długości okresu gwarancji.

 

  1. INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

2

Gastro –Pack  Michał Henzel 32—020 Wieliczka, Bodzanów 138

3

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  PHU „BMS” Sp. j. Z Bielski, ul. Staszica 22,                 82-500 Kwidzyn

4

 CHEF’S PLACE Kosterka i Wspólnicy s. c ul. Mielczarskiego 21/23 42-200 Częstochowa

6

Swisspol Ltd Sp. z o.o., ul. Wilcza 27, 50- 429 Wrocław

 

  1. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Łączna liczba pkt

 Cena (60 pkt )

Kryterium długość okresu gwarancji (40 pkt)

2

60,00

40,00

100,00

3

58,86

40,00

98,86

6

49,51

40,00

89,51

 

  1. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT NA PODST. ATR. 89 UST 1 PKT. 2

            2.1 Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oferta nr 1 złożona przez CHEF’S PLACE Kosterka i Wspólnicy s. c ul. Mielczarskiego 21/23 42-200 Częstochowa, została odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87. ust 2 i 3 ;

Uzasadnienie: 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w kosztorysie ofertowym

-  poz.10  - kafiaterka aluminiowa ciśnieniowa – przedstawiona w kosztorysie ofertowym nie posiada  możliwości zaparzenia na kuchenkach indukcyjnych co jest niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 

- poz. 12 – Nóż uniwersaalny  -  przedstawiony  kosztorysie ofertowym nóż to nóż do ryb.

W związku z powyższym oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  oferta zostaje odrzucona na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2.

 

  1. INFORMACJA O POPRAWIE OCZYWISTYCH OMYŁEK RACHUNKOWYCH ART. 87 UST. 2 PKT 2

Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej uPzp, zamawiający poinformował wykonawcę Gastro –Pack  Michał Henzel 32—020 Wieliczka, Bodzanów 138 o poprawie oczywistych omyłek rachunkowych.

 

  1. WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ ART. 26 UST 4

Zamawiający Zgodnie z art.26 ust 4 wezwał wykonawcę  Gastro –Pack  Michał Henzel 32—020 Wieliczka, Bodzanów 138  do złożenia wyjaśnień.

Wyjaśnienia wpłynęły w wyznaczonym terminie.

 

  1. INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

 

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) umowa  z wybranym Wykonawcą może być zawarta najwcześniej w dniu  06.03.2019 r.               

 

                                                               


Data publikacji: 01.03.2019 (11:39)Data aktualizacji: 01.03.2019 (11:39)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1333

Przejdź do góry strony