Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.3.2018

Data ogłoszenia: 24-04-2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 PCKZIU.271.3.2018

 

Wieliczka, dnia 25.04.2018r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

         

Informuję, że w dniu 25 kwietnia  2018 r. został rozstrzygnięty  przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i akcesoriów sieciowych” dla części I i II

oznaczenie sprawy  PCKZIU.271.3.2018

 

  1. CZĘŚĆ I 

Zakup wraz z dostawa spawarki światłowodowej z akcesoriami.

 

  1. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r. poz.1579) postępowanie część I,  zostaje unieważnione, ponieważ nie została złożona żadna oferta.

                                            

  1. CZĘŚĆ II 

Zakup wraz z dostawą akcesoriów  sieciowych.

 

  1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.     

 

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez: ATEL ELECTRONICS  Radosław Atlas, 45 231 Opole , ul. Opolska 121

Cena wybranej oferty 4319,15zł. brutto (słownie: cztery tysiące trzysta dziewiętnaście złotych i 15/100), tj.:  3511,50zł. netto (słownie: trzy tysiące pięćset jedenaście złotych i 50/100) oraz podatek od towarów  i usług VAT w kwocie 807,65 zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta jest kompletna, ważna i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego, ocenianą na postawie kryteriów ceny oraz długości okresu gwarancji.

Z przedłożonych  dokumentów wynika, że Wykonawca posiada wiedzę                         i doświadczenie niezbędne do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia.

 

2. INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

1

 ATEL ELECTRONICS  Radosław Atlas, 45 231 Opole , ul. Opolska 121

 

 

3. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Łączna liczba pkt

 Cena (60 pkt )

Kryterium długość okresu gwarancji (40 pkt)

1

60,00

40,00

100,00

 

4.  INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

 

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) umowa z wybranym Wykonawcą może być zawarta najwcześniej w dniu  26.04.2018 r.

                                                                             

 

 

                                                                                                 z poważaniem


Data publikacji: 24.04.2018 (14:27)Data aktualizacji: 24.04.2018 (14:27)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1372

Przejdź do góry strony