Pobierz PDFDrukuj

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

Data ogłoszenia: 15-05-2017

Usługa dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/16


Wieliczka, dnia 12 maja 2017 roku

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr  RPMP.10.02.01-12-0241/16

 

 (NINIEJSZE ZAPYTANIE MA FORMĘ ROZEZNANIA RYNKU I NIE STANOWI ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY PZP.)

 


W związku z realizowanym przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce projektem  „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 zwracam się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości opisanego poniżej zamówienia:

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących materiałów biurowych:

1) Papier ksero – A4 gramatura: 80 g/m2, białość min. 160 CIE –  90 ryz (500 kartek każda),

2) Koszulki A4 na dokumenty – kolor krystaliczny  – 3000 szt.

3) Zakreślacze na bazie wody – w co najmniej 3 kolorach po 100 szt. – łącznie 300 szt.

4) Długopisy typu PENTEL BK77 lub równoważne (badanie na podstawie deklaracji producenta dot. długości linii pisania – co najmniej 1500 metrów) – długopis w prostej przezroczystej obudowie z szybkoschnącym tuszem na bazie oleju, czarny wkład – 300 szt.

5) Teczki kolorowe z gumką format A4 – 300szt.

6) Teczki białe z gumką format A4 – 300szt.

7) Kubik z karteczkami kolorowymi kwadratowymi – 30 szt.

8) Samoprzylepne żółte karteczki kwadraty małe (38mm x  51mm-  30 szt.

9) Samoprzylepne żółte karteczki kwadraty duże (75mm x 75mm)-  30 szt.

10) Zakładki indeksujce – kolorowe samoprzylepne 4×50 zakładek 20mmx50mm (300szt)

11) Skoroszyty plastikowy zawieszany do segregatora A-4 – opakowanie 20 szt kolory różne x 15 szt.  (łącznie 300 skoroszytów).

12) Segregator A-4 70 mm (karton oklejany), wymienna etykieta, z dźwignią, różne kolory 30 szt.

 1. Cena łączna uwzględniać musi koszty dostawy do siedziby Zamawiającego oraz koszty wniesienia do budynku w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego.
 2. Dostawa musi zostać zrealizowana w terminie do 31 maja 2017 roku na adres Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Marszałka Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka. Termin dostawy powinien zostać ustalony wcześniej w związku z koniecznością dokonania odbioru ilościowego i jakościowego przez upoważnionego pracownika.
 3. Termin płatności: 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.
 4. Zamawiający sporządzi protokół odbioru materiałów stanowiących przedmiot zamówienia. Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego bez uwag uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT/rachunku.
 5. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT

 

 1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

30197630-1  – Papier do drukowania
30192000-1 – Wyroby biurowe 

III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla Wykonawcy.

 

 1. Inne warunki realizacji zamówienia:
 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, iż nie zamierza lub zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia (jeżeli zamierza, musi określić części, które będzie powierzał podwykonawcom).
 2. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa w pkt. 1  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.

 

 

 1. Warunki wykluczenia Wykonawcy:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 

 1. Kryterium oceny ofert:

100% cena

 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” obliczana będzie zgodnie z  poniższym  wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100%,

przy czym 1% odpowiada 1 pkt.,

gdzie:
Cmin – najniższa cena wśród badanych ofert
Cbad – cena oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów.

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą prośbą
o przygotowanie i przesłanie do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kalkulacji niniejszej dostawy z użyciem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 22 maja 2017 r. do godz. 15.30 na adres: szkola@pckziu-wieliczka.pl

Ofertę w formie tradycyjnej należy kierować na adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, 32-020 Wieliczka

 1. marsz. Józefa Piłsudskiego 105 (sekretariat) – przy czym liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły!

W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela: Paweł Łuczyński – główny specjalista ds. funduszy europejskich – Wydział Funduszy Europejskich, Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Wieliczce tel. 12 284 89 39.

 

VII. Załącznik:

 1. Formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami.

 

 


Data publikacji: 07.09.2017 (15:32)Data aktualizacji: 07.09.2017 (15:32)
Osoba publikująca: Redaktor Osoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1472

Przejdź do góry strony