Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.19.CKZ.2019

Data ogłoszenia: 03-07-2019

Termin składania ofert: 18-07-2019, godz: 13:00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2019 usługę dostawy krzeseł i biurek szkolnych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II”

PCKZiU.271.19.CKZ.2019                                 Wieliczka, dnia 3 lipca 2019 roku

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2019

usługę dostawy krzeseł i biurek szkolnych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II”

 

 (NINIEJSZE ZAPYTANIE MA FORMĘ ROZEZNANIA RYNKU I NIE STANOWI ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY PZP.)

 


          W związku z realizowanym przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce projektem  „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” zwracam się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości opisanego poniżej zamówienia:

 

I. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego wyposażenia:

1) Krzesło szkolne – 128 sztuk. Stelaż metalowy z owalu o wymiarach 40x20x1,5 mm malowany proszkowo. Elementy stelaża dotykające podłogi zabezpieczone plastikowymi zatyczkami chroniącymi przed zarysowaniem. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki wyprofilowanej grubości minimum 8mm w kolorze buk. Możliwość zawieszenia krzesła na blacie. Rozmiar VI (typu:https://www.kallmeble.pl/krzesla-roberto/179-friendly-url-autogeneration-failed.html).

2) Biurko jednoosobowe – 128 sztuk. Blat o wymiarach 700x500 mm. Blat i osłona wykonane z płyty laminowanej o grubości minimum 18 mm w kolorze buk, wykończonej obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze buk. Stelaż metalowy z owalu o wymiarach 40x20x1,5 mm, malowanej proszkowo. Stelaż dodatkowo wzmocniony poprzecznym profilem, posiada haczyk na tornister. Elementy stelaża dotykające podłogi zabezpieczone plastikowymi zatyczkami chroniącymi przed zarysowaniem. Wysokość stolika dopasowana do krzesła o rozmiarze VI (typu: https://www.kallmeble.pl/stolik-roberto-jednoosobowy/217-stolik-przedszkolny-cezar-nr1.html).

 1. Cena łączna uwzględniać musi koszty dostawy do siedziby Zamawiającego oraz koszty wniesienia do budynku w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego.
 2. Dostawa musi zostać zrealizowana w terminie do 22 sierpnia 2019 roku  na adres Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Marszałka Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka. Termin dostawy powinien zostać ustalony wcześniej w związku z koniecznością dokonania odbioru ilościowego i jakościowego przez upoważnionego pracownika.
 3. Termin płatności: 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.
 4. Zamawiający sporządzi protokół odbioru materiałów stanowiących przedmiot zamówienia. Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego bez uwag uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT/rachunku.
 5. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT

 

II. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

39160000-1  - Meble szkolne

 

 

III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla Wykonawcy.

 

IV. Inne warunki realizacji zamówienia:

 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, iż nie zamierza lub zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia (jeżeli zamierza, musi określić części, które będzie powierzał podwykonawcom). 
 2. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa w pkt. 1  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.

 

 

V. Warunki wykluczenia Wykonawcy:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 

VI. Kryterium oceny ofert:

100% cena

 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” obliczana będzie zgodnie z  poniższym  wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100%,

przy czym 1% odpowiada 1 pkt.,


gdzie: 

Cmin – najniższa cena wśród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów.

 

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą prośbą
o przygotowanie i przesłanie do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kalkulacji niniejszej dostawy z użyciem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 18 lipca 2019 r. do godz. 13.00 na adres: sekretariat@pckziu-wieliczka.pl

Ofertę w formie tradycyjnej należy kierować na adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, 32-020 Wieliczka

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 105 (sekretariat) – przy czym liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły!

 

W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela: Maciej Filiciak - Dyrektor tel: 12 289-17-40, 12 289-17-41.

 

VII. Załącznik:

1. Formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami.

 

Załącznik nr 1
 

FORMULARZ OFERTY

 

 1. Zarejestrowana nazwa i adres (z numerem kodu pocztowego) Wykonawcy

…...........................................................................................................

…...........................................................................................................

Nr telefonu: …................................... Nr fax:............................................

e-mail: ….................................................................................................

NIP: …............................................ Regon:.............................................

KRS........................................................................................................

 

 1. Składając ofertę usługę dostawy krzeseł i biurek szkolnych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II”


1. Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia za cenę łączną brutto ….............

 …...........................................................................................................
słownie: …............................................................................................................
w tym podatek VAT …............ %

 

2. Szczegółowy opis oferowanych materiałów prezentujemy poniżej:

 

 

Rodzaj oferowanego materiału

Cena łączna brutto

Krzesło szkolne – 128 sztuk. Stelaż metalowy z owalu o wymiarach 40x20x1,5 mm malowany proszkowo. Elementy stelaża dotykające podłogi zabezpieczone plastikowymi zatyczkami chroniącymi przed zarysowaniem. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki wyprofilowanej grubości minimum 8mm w kolorze buk. Możliwość zawieszenia krzesła na blacie. Rozmiar VI (typu: https://www.kallmeble.pl/krzesla-roberto/179-friendly-url-autogeneration-failed.html ).

 

 

Biurko jednoosobowe – 128 sztuk. Blat o wymiarach 700x500 mm. Blat i osłona wykonane z płyty laminowanej o grubości minimum 18 mm w kolorze buk, wykończonej obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm w kolorze buk. Stelaż metalowy z owalu o wymiarach 40x20x1,5 mm, malowanej proszkowo. Stelaż dodatkowo wzmocniony poprzecznym profilem, posiada haczyk na tornister. Elementy stelaża dotykające podłogi zabezpieczone plastikowymi zatyczkami chroniącymi przed zarysowaniem. Wysokość stolika dopasowana do krzesła o rozmiarze VI (typu:  https://www.kallmeble.pl/stolik-roberto-jednoosobowy/217-stolik-przedszkolny-cezar-nr1.html ).

 

 

 

 

3. Przedmiot umowy dostarczymy w terminie do dnia 22 sierpnia 2019 roku.

 

 1. Jednocześnie oświadczam, iż:


1.  Nie zamierzam/zamierzam*  powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia. Zamierzam powierzyć …..........................................................

…............................................................................................................

…............................................................................................................

 

2. nie podlegamy/podlegamy* wykluczeniu w związku z wymogiem, iż  Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 

Miejscowość: …............... Data ….............

 

…..........................................

Podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

 

* - niewłaściwe skreślić.

 

 

 


Data publikacji: 03.07.2019 (09:52)Data aktualizacji: 05.07.2019 (13:12)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 2093
05 lip 2019 (13:12)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.19.CKZ.2019
05 lip 2019 (13:03)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.19.CKZ.2019
03 lip 2019 (09:54)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.19.CKZ.2019
03 lip 2019 (09:52)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.19.CKZ.2019

Przejdź do góry strony