Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.3.CKZ.2019

Data ogłoszenia: 11-01-2019

Termin składania ofert: 22-01-2019, godz: 08:30

Ogłoszenie o zamówieniu „ Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych”

 


 


Ogłoszenie nr 502338-N-2019 z dnia 2019-01-11 r. 
 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych” z podziałem na IX części 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Regionalnego Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, krajowy numer identyfikacyjny 12318259500000, ul. ul. Piłsudskiego  105 , 32020   Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 2783377 w. 23, e-mail zsz@powiatwielicki.pl, faks122 881 170. 
Adres strony internetowej (URL): 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
http://www.pckziu-wieliczka.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
w wersji papierowej na adres siedziby Zamawiającego 
Adres: 
ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych” z podziałem na IX części 
Numer referencyjny: PCKZIU.271.3.CKZ.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.2 Przedmiotem zamówienia jest: „ Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych” z podziałem na IX części. część I - Pieczywo część II - Produkty mleczarskie część III - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne przetworzone / produkty drobiowe część IV - Różne produkty spożywcze/owoce, warzywa i podobne produkty przetworzone część V - Warzywa i owoce świeże część VI - Jaja cześć VII - Produkty mrożone /fast food/ ryby mrożone i produkty z ryb część VIII - Ryby i owoce morza część IX - Przyprawy 1. Przedmiot będzie realizowany w IX częściach. 2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych zwanych dalej „artykułami żywnościowymi” na potrzeby PCKZIU, zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez Zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy co oznacza, że dostawy będą realizowane z częstotliwością i w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego. 3. Miejscem dostarczania Zamawiającemu artykułów żywnościowych jest siedziba Zamawiającego, 32-020 Wieliczka, ul. Piłsudskiego 105, zwana dalej „miejscem dostarczenia artykułów żywnościowych”, wymagane jest wniesienie artykułów żywnościowych do wskazanego pomieszczenia. 4. Rozliczenie za wykonane dostawy nastąpi fakturami częściowymi, po każdej zrealizowanej dostawie. 5. Zgodnie z przepisem art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017 poz. 1221 z późn. zm.) Zamawiający akceptuje przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Wykonawcę. Faktury będą przesyłane na adres email: ksiegowosc@pckziu-wieliczka.pl 2. Sposób wyprodukowania, opakowania i transportu żywności musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa, w szczególności: a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz.U. z 2017.149. ), b) ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 650), c) ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2164) d) rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności; e) rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych ; f) rozporządzenie (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego; g) rozporządzenie (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG; h) rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych ; i) rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych; j) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r- w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 29); k) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. Nr 2007 nr 112 poz. 774). /jeżeli dotyczy/ 6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczał; a) produkty, które są dopuszczone do sprzedaży, b) artykuły niewskazujące oznak nieświeżości lub zepsucia, c) produkty świeże, o dobrym smaku, odpowiednim okresie do spożycia, d) asortyment w zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach, które będą posiadać nadrukowane informacje o nazwie środka spożywczego (skład), informacje w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu/ilości sztuk, e) produkty pierwszego gatunku, f) produkty nieuszkodzone mechanicznie, spełniające wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, g) produkty czyste, bez ziemi, piachu i brudu (dotyczy roślin okopowych: marchew, seler, burak itp.), h) produkty w pojemnikach posiadających atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością i) produkty przetworzone /wędliny i przetwory mięsne/ zgodnie z polską normą powinny posiadać etykiety określające nazwę handlową produktu, procentowy skład surowcowy zawartości mięsa w wędlinie, substancje stosowane w produkcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania części wędlin w formie plasterkowanej i możliwością próżniowego zapakowania, j) mięso należy dostarczać w zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Do każdego pojemnika winna być dołączona etykieta zawierająca informacje dotyczące m.in: nazwę i adres producenta, nazwę dystrybutora, nazwę towaru, klasę jakości i termin przydatności do spożycia. 7. UWAGA: Podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące zakłady obrotu żywnością lub gastronomii, obowiązane są zapewnić bezpieczeństwo żywności zgodnie z zasadami Hazard Analysis and Critical Control Points, zwanym „systemem HACCP” (postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących). 8. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym Zamawiający posłużył się prawem opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 9. Tym samym, wskazany został zakres minimalny artykułów żywnościowych w poszczególnych grupach asortymentowych - który zamawiający na pewno zakupi oraz zakres maksymalny tego zamówienia, tzw. widełki do których zakres minimalny będzie mógł być powiększony wg realnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że realizacja zakresu maksymalnego zamówienia uzależniona będzie od okoliczności niezależnych od zamawiającego i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. 10. Dostawa będzie realizowana cyklicznie transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Zamawiającego Każdy z produktów powinien być dostarczony w wymaganych opakowaniach. 11. Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca a Zamawiający zapewni odbiór produktów w siedzibie Zamawiającego. Warunki transportu produktów będą odpowiadały zasadom Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu /opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu/ i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru. Opakowania, w których są dostarczane przez wykonawcę powinny spełniać wymogi sanitarno-higieniczne / pojemniki czyste, odpowiednio zabezpieczone/. 12. Zamawiający powiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcę, o każdej dostawie oraz wskaże zamawiane produkty z podaniem ich ilości. 13. Produkty muszą spełniać normy jakościowe oraz muszą być dostarczone w ich początkowym okresie gwarancji. 14. W okresie trwania umowy Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić: a) decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą możliwości produkcji lub obrotu danego produktu spożywczego, będącego przedmiotem zamówienia, b) dokument potwierdzający stosowanie systemu HACCP. 15. Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy. 16. Wykonawca ma obowiązek uznania uzasadnionej reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i dostarczenia nowej partii do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji 17. Do składania zamówień Zamawiający upoważni wybranego pracownika. 

II.5) Główny kod CPV: 15800000-6 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

15811000-6

15500000-3

15100000-9

15112150-0

15330000-0

03311000-2

15229000-9

15331100-8

03142500-3

15842000-2

03132000-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:   
 lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

6.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.( załącznik A3 do SIWZ)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
nie dotyczy 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 

 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Termin dostawy częściowej

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 


IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
12.17 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie. 12.18 Informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, zabezpieczone w kopercie i oznaczone „tajemnica przedsiębiorstwa„ 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-01-22, godzina: 08:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
SIWZ z załącznikami

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

2

Nazwa:

część II - Produkty mleczarskie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ II : PRODUKTY MLECZARSKIE L.p Nazwa artykułu Ilość Minimalny termin przydatności do spożycia od daty dostawy MAX MIN JEDN. MIARY 1 Drożdze min. 100g 5,80 0,00 kg 14 dni 2 Jogurt naturalny, gęsty, kubek min.390g -skład mleko pasteryzowane, żywe kultury bakterii jogurtowych 16,00 1,00 l 20 dni 3 Jogurt naturalny typ grecki kubek min. 400g 11,00 1,00 l 30 dni 4 Kefir min. 400g 5,00 1,00 l 20 dni 5 Margaryna o zawartości 80% tłuszczu do pieczenia i smażenia min. 250 g ,,kubełkowa'' 140,00 1,00 szt 90 dni 6 Masa kajmak krówkowa min.510g puszka 30,00 1,00 szt 120 dni 7 Masło klarowane min.250g 2,50 0,00 kg 90 dni 8 Masło świeże min.82% tłuszczu w kostkach min.200g 399,00 1,00 szt 90 dni 9 Maślanka 8,00 1,00 l 14 dni 10 Mleko spożywcze - 0,5 % - karton 1 litr 2,00 1,00 l 90 dni 11 Mleko spożywcze - 1,5% - karton 1 litr 2,00 1,00 l 90 dni 12 Mleko spożywcze - 2 % - karton 1 litr 162,00 1,00 l 90 dni 13 Mleko spożywcze - 3,2% - karton 1 litr 23,00 1,00 l 90 dni 14 Mleko w proszku instant 0,5 g 7,50 0,00 kg 30 dni 15 Mleko zagęszczone niesłodzone karton 0,5 l 10,50 1,00 l 60 dni 16 Mleko zsiadłe 6,00 0,00 l 14 dni 17 Olej lniany 0,5 l 2,00 1,00 l 90 dni 18 Olej rzepakowy- 5l 123,00 1,00 l 90 dni 19 Olej słonecznikowy - 1l 6,00 1,00 l 90 dni 20 Olej sojowy 0,5 l 1,00 1,00 l 90 dni 21 Oliwa z oliwek extra virgine 0,5l 8,00 0,00 l 90 dni 22 Parmezan – ser twardy typu podpuszczkowego typu Parmigiano Reggiano min. 200g 1,00 1,00 kg 30 dni 23 Ser mascarpone min. 250g 34,00 1,00 kg 14 dni 24 Ser mozzarella w kulkach dużych 4,00 0,00 kg 14 dni 25 Ser pleśniowy Brie, Camembert min. 125g 2,00 1,00 kg 14 dni 26 Ser sałatkowo-kanapkowy typu Feta light min. 270g 3,50 1,00 kg 14 dni 27 Ser żółty twardy dojrzewający – gatunek "Gouda'' (nie seropodobny) 16,20 1,00 kg 30 dni 28 Serek homogenizowany naturalny chudy 0,20 0,00 kg 14 dni 29 Serek homogenizowany waniliowy 0,20 0,00 kg 14 dni 30 Śmietana 12%- min.180g 31,00 0,00 kg 20 dni 31 Śmietana 18% - min. 180g 34,50 1,00 kg 20 dni 32 Śmietanka 12%- karton min. 250ml 2,20 1,00 l 90 dni 33 Śmietanka 30% - karton min. 500 ml 118,50 1,00 l 90 dni 34 Śmietanka 36%- karton min. 500 ml 22,00 1,00 l 90 dni 35 Twarożek kanapkowo- sernikowy termizowany; skład:śmietanka, kultury bakterii fermentacji mlekowej -wiaderko min. 1 kg 16,00 1,00 kg 14 dni 36 Twaróg chudy min.250 g 0,50 0,00 kg 14 dni 37 Twaróg wiejski półtłusty 250g - klinek pakowany 19,50 1,00 kg 14 dni 38 kwaśne mleko 4,00 1,00 l 14 dni 39 ser feta 2,30 1,00 kg 14 dni 40 margaryna Kasia 4,50 1,00 kg 14 dni 41 kefir niskotłuszczowy 1,00 1,00 l 14 dni 42 margaryna RAMA 2,00 1,00 op 14 dni 43 margaryna Flora Pro Aktive 1,00 1,00 op 14 dni Produkty przywożone wg. potrzeb. Realizacja dostawy zgodnie z deklaracją Wykonawcy w godz. 7:00 - 10:00 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy częściowej

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

3

Nazwa:

CZĘŚĆ III : PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE PRZETWORZONE / PRODUKTY DROBIOWE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ III : PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE PRZETWORZONE / PRODUKTY DROBIOWE L.p Nazwa artykułu Ilość Minimalny termin przydatności do spożycia od daty dostawy MAX MIN JEDN. MIARY 1 Boczek płat wędzony parzony 8,50 1,00 kg 7 dni 2 Bekon 3,50 0,00 kg 2 dni 3 Ćwiartka z kurczaka świeża 35-40dag - schłodzone 10,00 1,00 kg 2 dni 4 Filet z indyka 26,00 1,00 kg 2 dni 5 Filet z kurczaka świeży kg - schłodzony, pojedynczy 37,00 1,00 kg 2 dni 6 Karkówka świeża, bez kości, bez przerostu tłuszczu i bez skóry 7,00 0,00 kg 2 dni 7 Kiełbasa podwawelska 6,00 1,00 kg 7 dni 8 Kiełbasa szynkowa 0,00 kg 2 dni 9 Kości wieprzowe ze schabu 4,00 0,00 kg 2 dni 10 Kurczaki świeże min. 2,00-2,50kg/szt. - bez podrobów, schłodzony 11,00 1,00 szt 2 dni 11 Łopatka wieprzowa bez kości, świeża, bez przerostu tłuszczu i bez skóry 36,00 1,00 kg 2 dni 12 Mięso od szynki, polskie, świeże, kulka, bez kości, bez przerostu tłuszczu i bez skóry 24,00 1,00 kg 2 dni 13 Mostek cielęcy cały 3,00 0,00 szt 2 dni 14 Pieczeń wołowa extra górna zrazowa, polska, bez kości i bez tkanki tłuszczowej 8,00 1,00 kg 2 dni 15 Pierś z kaczki świeży 6,00 1,00 kg 2 dni 16 Polędwica sopocka 0,30 0,00 kg 2 dni 17 Schab bez kości 31,00 1,00 kg 2 dni 18 Skrzydełka drobiowe 5,50 0,00 kg 2 dni 19 Słonina paski 1,70 0,00 kg 7 dni 20 Smalec kostka min. 200 g 56,00 1,00 kg 90 dni 21 Szynka gotowana 1,30 0,00 kg 2 dni 22 Szynka konserwowa wieprzowa w bloku 0,70 0,00 kg 5 dni 23 Szynka wołowa 0,10 0,00 kg 2 dni 24 Wątróbka drobiowa świeża, schłodzona 7,00 0,00 kg 2 dni 25 Żeberko wieprzowe paski mięsne 8,00 0,00 kg 2 dni 26 udko z kurczaka 12,00 0,00 szt 2 dni 27 polędwiczki wieprzowe długie 6,50 0,00 kg 2 dni 28 Szponder wołowy 7,00 0,00 kg 2 dni 29 cielęcina 1,00 0,00 kg 2 dni 30 wołowina 1,00 0,00 kg 2 dni 31 wędlina - kurczak gotowany 0,60 0,00 kg 2 dni 32 udko z kurczaka 0,60 0,00 kg 2 dni 33 kiełbasa szynkowa 0,20 0,00 kg 2 dni Produkty przywożone wg. potrzeb. Realizacja dostawy zgodnie z deklaracją Wykonawcy w godz. 7:00 - 10:00 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy częściowej

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

4

Nazwa:

CZĘŚĆ IV : RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE/OWOCE, WARZYWA I PODOBNE PRODUKTY PRZETWORZONE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ IV : RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE/OWOCE, WARZYWA I PODOBNE PRODUKTY PRZETWORZONE L.p Nazwa artykułu Ilość Minimalny termin przydatności do spożycia od daty dostawy MAX MIN JEDN. MIARY 1 Ananas plastry w lekkim syropie min.565 g po odsączeniu min. 340g 18,00 0,00 szt 60 dni 2 Barszcz czerwony kiszony 6,00 0,00 l 30 dni 3 Bezy małe koktajlowe 1,50 0,00 kg 60 dni 4 Biszkopty okrągłe 120g- bez konserwantów i sztucznych barwników 15,00 0,00 kg 90 dni 5 Biszkopty podłużne do Tiramisu-pakowane po min. 500g 13,00 1,00 kg 120 dni 6 Budyń smak waniliowy bez cukru w proszku min. 40g 18,00 1,00 op 120 dni 7 Chrzan tarty - min. 180g 6,15 0,00 kg 60 dni 8 Cukier kryształ 1kg 200,00 10,00 kg 60 dni 9 Cukier puder 500g 37,00 10,00 kg 60 dni 10 Cukier trzcinowy nierafinowany drobny 500g 3,00 1,00 kg 60 dni 11 Czekolada biała 100g 30,00 1,00 szt 6 m-cy 12 Czekolada deserowa 100g - Masa kakaowa minimum 43% 16,00 1,00 szt 6 m-cy 13 Czekolada gorzka 70 % pakowana po 100g Masa kakaowa minimum 70% 5,00 1,00 szt 6 m-cy 14 Czekolada gorzka o zawartości kakao min. 40% pakowana po 100g Masa kakaowa minimum 64% 144,00 10,00 szt 60 dni 15 Czekolada mleczna pakowana po 100g- Masa kakaowa minimum 30% 46,00 1,00 szt 6 m-cy 16 Dżem min. 280g, w tym min. 80g owoców na 1 kg produktu - pełne kawałki owoców- różne smaki czerwona porzeczka, czarna porzeczka, truskawka 3,00 1,00 szt 60 dni 17 Galaretka min.75g –smak agrestowy, na 500 ml wody 15,00 0,00 op 6 m-cy 18 Galaretka min.75g – smak cytrynowy na 500 ml wody 60,00 0,00 op 6 m-cy 19 Galaretka min.75g – smak malinowyna 500 ml wody 15,00 0,00 op 6 m-cy 20 Galaretka min.75g – smak pomarańczowy na 500 ml wody 35,00 0,00 op 6 m-cy 21 Galaretka min.75g –- smak truskawkowy na 500 ml wody 15,00 0,00 op 6 m-cy 22 Groszek konserwowy zielony min. 400g po odsączeniu -min. 240g 13,00 0,00 szt 60 dni 23 Gruszki połówki w lekkim syropie min. 820 g po odsączeniu min.470g 15,00 0,00 szt 60 dni 24 Grzyby suszone-borowik szlachetny suszony pakowany po min.40 g 2,45 0,00 kg 6 m-cy 25 Herbata ekspresowa aromatyzowana owocowa, torebka - opakowanie po 100 szt 11,00 0,00 szt 6 m-cy 26 Herbata ekspresowa czarna aromatyzowana, torebka - opakowanie po 100 szt typu 11,00 0,00 szt 6 m-cy 27 Herbata ekspresowa czarna torebka - opakowanie po 50 szt 10,00 1,00 op 6 m-cy 28 Herbata ekspresowa malinowa 25 szt. 15,00 0,00 op 6 m-cy 29 Herbata ekspresowa owoce leśne 30 szt. -min. 60g 15,00 0,00 op 6 m-cy 30 Herbata z melisy torebka opakowanie po 25 szt 10,00 0,00 op 6 m-cy 31 Herbatniki bez cukru min.50g 16,00 0,00 op 6 m-cy 32 Herbatniki maślane w czekoladzie pakowane po min. 125g 15,00 0,50 kg 6 m-cy 33 Jabłka suszone 2,00 0,00 kg 34 Kakao naturalne min. 150g - ciemne o zawartości tłuszczu 10-12% - typu 11,90 1,00 kg 6 m-cy 35 Kasza gryczana 0,5 kg- prażona 4,00 1,00 kg 6 m-cy 36 Kasza jaglana 300-400g 3,00 0,00 kg 6 m-cy 37 Kasza jęczmienna gruba wiejska 0,5 kg 8,60 1,00 kg 6 m-cy 38 Kasza manna 0,5 kg 4,50 1,00 kg 6 m-cy 39 Ketchup łagodny zawartość pomidorów min.145g w 100g produktu opakowanie 0,5l 2,00 0,00 szt 6 m-cy 40 Kisiel truskawkowy min. 38g 16,00 0,00 szt 6 m-cy 41 Koncentrat buraczany 0,5 l 4,00 0,00 szt 60 dni 42 Koncentrat pomidorowy 30% 9,20 0,00 kg 6 m-cy 43 Kukurydza konserwowa min.400 g po odsączeniu - min. 220g 16,00 1,00 szt 6 m-cy 44 Likier Amaretto 0,25l 1,00 0,00 l 6 m-cy 45 Majonez bez konserwantów (olej rzepakowy rafinowany, musztarda, woda, ocet, gorczyca, cukier, sól, przyprawy, żółtka jaj kurzych min.7%) słoik min.310 ml 10,00 1,00 l 6 m-cy 46 Makaron cannelloni 100% mąka durum 1,00 0,00 kg 6 m-cy 47 Makaron lasagne 100% mąka durum 0,25 0,00 kg 6 m-cy 48 Makaron razowy świderki ekologiczny min.400g 2,50 0,00 kg 6 m-cy 49 Makaron spaghetti 100% mąka durum 3,00 0,00 kg 6 m-cy 50 Makaron tagliatella 100% maka durum 2,00 0,00 kg 6 m-cy 51 Marmolada twarda w opakowaniu 0,5 kg 9,50 0,00 kg 60 dni 52 krem do samarowania pieczywa z orzechami i kakao - 350g 22,00 0,00 szt 6 m-cy 53 Mąka pszenna tortowa typ 450 wartość odżywcza produktu w 100g pakowana torebki papierowe po 1 kg 269,00 1,00 kg 6 m-cy 54 Mąka pszenna typ 500, pakowana torebki papierowe po 1 kg 50,00 10,00 kg 6 m-cy 55 Mąka ziemniaczana w opakowaniach 500g 12,50 0,00 kg 6 m-cy 56 Migdały całe min. 100g 2,20 0,00 kg 60 dni 57 Migdały cięte płatki 100-150g 2,00 0,00 kg 60 dni 58 Miód naturalny wielokwiatowy 5,50 0,00 l 60 dni 59 Mleko kokosowe puszka min. 400ml 1,00 0,00 l 6 m-cy 60 Morela suszona 100g 2,50 0,00 kg 60 dni 61 Museli z orzechami laskowymi min.0,5kg 1,00 0,00 kg 6 m-cy 62 Musztarda słoik 200g 5,00 1,00 szt 60 dni 63 Ocet spirytusowy 10% butelka 0,5 12,00 0,00 szt 60 dni 64 Ocet winny jabłkowy 500ml 2,75 0,00 l 60 dni 65 Ogórek konserwowy w słoiku min. 865 g-masa po odsączeniu min. 450g 27,00 0,00 kg 60 dni 66 Oliwa z wytłoczyn z oliwek 1l 7,00 0,00 l 60 dni 67 Oliwka czarna bez pestek pakowane w słoik min.340 g-masa po odsączeniu min.160g 0,20 0,00 kg 60 dni 68 Orzechy laskowe prażone całe min.80g 1,00 0,00 kg 6 m-cy 69 Orzechy laskowe tarte/mielone 200g 0,50 0,00 kg 6 m-cy 70 Orzechy włoskie pakpwane po 200g lub po 500g 13,00 0,00 kg 6 m-cy 71 Otręby pszenne 0,3 kg 1,00 0,00 op 60 dni 72 Pasztet sojowy klasyczny min.110g 2,00 0,00 szt 6 m-cy 73 Płatki jęczmienne 0,5 kg 2,00 0,00 szt 60 dni 74 Płatki owsiane 0,5 kg 1,00 0,00 op 60 dni 75 Pomidory bez skóry pelati całe puszka min.400g-masa po odsączeniu min.240 10,00 0,00 szt 60 dni 76 Powidła śliwkowe węgierkowe (min. 190g w 100g produktu) min.1020g - 11,50 0,00 kg 60 dni 77 Rodzynki sułtanki 100 g 3,20 0,00 kg 60 dni 78 Rum brązowy 0,5l 0,50 0,00 l 6 m-cy 79 Rum golden 0,5l 1,00 0,00 l 6 m-cy 80 Ryż biały 1kg 2,00 0,00 kg 60 dni 81 Ryż biały parboiled 1kg 5,60 1,00 kg 60 dni 82 Ryż brązowy w woreczkach 4*100g 4,50 0,00 op 6 m-cy 83 Ryż do risotto 500g 2,00 0,00 szt 60 dni 84 Siemię lniane 200g 0,20 0,00 kg 6 m-cy 85 Skórka pomarańczowa kandyzowana 100g 0,80 0,00 kg 6 m-cy 86 Słonecznik łuskany 100 g 0,40 0,00 kg 60 dni 87 Sok jabłkowy 100% 11,00 1,00 l 6 m-cy 88 Sok pomarańczowy 100% 7,00 1,00 l 6 m-cy 89 Sok pomidorowy 100% butelka 0,25l 1,00 0,00 l 6 m-cy 90 Sok wielowarzywny 100% karton 1l 2,00 0,00 l 6 m-cy 91 Sok z cytryny 200 ml składniki: sok z cytryny min. 99,9%, 4,00 0,00 l 60 dni 92 Spirytus 0,5l 1,20 0,00 l 6 m-cy 93 Syrop klonowy 250g 1,50 0,00 l 6 m-cy 94 Szczaw siekany konserwowy -słoik min. 280g 6,80 0,00 kg 6 m-cy 95 Śliwki kalifornijskie 100g 1,20 0,00 kg 60 dni 96 Tuńczyk w sosie własnym-puszka min. 170g 2,00 0,00 szt 6 m-cy 97 Tuńczyk w wodzie-puszka min. 185g 1,00 0,00 szt 6 m-cy 98 Wafle ryżowe bez glutenu min. 130g z ryżu brązowego 2,00 0,00 op 6 m-cy 99 Wafle suche tortowe (andruty) 250g-prostokątne 5,00 0,00 op 6 m-cy 100 Wino białe wytrawne 0,75l 3,00 0,00 l 6 m-cy 101 Wiórka kokosowe 100g 5,00 0,00 kg 6 m-cy 102 Woda mineralna gazowana 1,5l 11,00 0,00 szt 6 m-cy 103 Woda mineralna niegazowana 5l 4,00 5,00 l 6 m-cy 104 Żurawina suszona 150g 2,00 0,00 kg 6 m-cy 105 Żurek kiszony w butelce 0,5l 3,00 0,00 l 30 dni 106 Musztarda krem z gorczycy z miodem słoik 200g 6,00 0,00 szt 6 m-cy 107 Brandy 1,00 0,00 l 6 m-cy 108 makaron rurki 2,00 0,00 kg 6 m-cy 109 Kawa naturalna rozpuszczalna-opakowanie duże 5,00 0,00 kg 6 m-cy 110 Mąka orkiszowa typ 750, pakowana torebki papierowe po 1 kg 5,00 0,00 kg 3 m-cy 111 Pomidory suszone w zalewie 10,00 0,00 op 3 m-cy 112 wafel przekładany kremem kokosowym oblany białą czekoladą waga min.37g -typu princessa lub równoważny 30,00 0,00 szt. 3 m-cy 113 ciasto francuskie swieze chłodzone -rolka 20,00 0,00 szt 14 dni 114 Kawa cappuccino o smaku czekoladowym min 110 g 11,00 0,00 kg 6 m-cy 115 Konfitura z żurawiny-słoik min. 180 g 0,20 1,00 kg 6 m-cy 116 Ocet balsamiczny biały min. 250ml 0,50 0,00 l 60 dni 117 orzechy pistacjowe 0,20 0,00 kg 60 dni 118 majonez z kwasami Omega 3 0,20 0,00 kg 60 dni 119 kawa Inka 1,00 0,00 op 60 dni 120 Kawa naturalna instant 0,20 0,00 kg 60 dni 121 Kawa rozpuszczalna Nescafe Cream 200g 10,00 0,00 szt 60 dni 122 Kisiel malinowy min. 38g 15,00 0,00 szt 60 dni 123 Kisiel cytrynowy min. 38g 15,00 0,00 szt 60 dni 124 Kisiel wiśniowy min 38g 15,00 0,00 szt 60 dni Produkty przywożone wg. potrzeb. Realizacja dostawy zgodnie z deklaracją Wykonawcy w godz. 7:00 - 10:00 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy częściowej

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

5

Nazwa:

CZĘŚĆ V : WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ V : WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE L.p Nazwa artykułu Ilość Minimalny termin przydatności do spożycia od daty dostawy MAX MIN JEN. MIARY 1 Aronia 0,50 0,00 kg 2 dni 2 Banany 10,00 0,00 kg 2 dni 3 Bazylia świeża - doniczka 3,00 0,00 szt 10 dni 4 Borówka amerykańska opakowanie 250 g 2,50 0,00 kg 2 dni 5 Brokuł świeży 9,00 0,00 szt 3 dni 6 Brukselka 3,50 0,00 kg 5 dni 7 Burak ćwikłowy średni 53,50 0,00 kg 5 dni 8 Cebula czerwona 6,00 0,00 kg 5 dni 9 Cebula duża 115,00 0,00 kg 5 dni 10 Cebula szalotka 6,50 0,00 kg 5 dni 11 Cukinia 23,00 0,00 kg 2 dni 12 Cykoria 2,00 0,00 szt 3 dni 13 Cytryna 95,00 0,00 kg 5 dni 14 Czosnek główka, polski, duży 100,00 0,00 szt 14 dni 15 Fasola jaś sucha, biała, duża, polska, 45-50 ziaren na 10dag opakowania - typu "Piękny Jaś" lub równoważne 2,00 0,00 kg 30 dni 16 Fasolka szparagowa 3,00 0,00 kg 2 dni 17 Grejfrut różowy średni 2,00 0,00 kg 5 dni 18 Groch suchy łuszczony 1,00 0,00 kg 30dni 19 Gruszki 20,00 0,00 kg 5 dni 20 Imbir świeży korzeń 0,60 0,00 kg 5 dni 21 Jabłko - Champion 70,00 0,00 kg 5 dni 22 Jabłko Szara reneta 96,00 0,00 kg 5 dni 23 Jagody świeże lub mrożone 4,00 0,00 kg 1 dzień 24 Kalafior świeży 5,00 0,00 szt 5 dni 25 Kapusta biała świeża 34,00 0,00 kg 5 dni 26 Kapusta czerwona świeża główki 27,00 0,00 kg 5 dni 27 Kapusta kiszona 17,00 0,00 kg 14 dni 28 Kapusta pekińska świeża 36,00 0,00 szt 3 dni 29 Kapusta włoska 3,00 0,00 szt 5 dni 30 Karambola 7,00 0,00 szt 5 dni 31 Kiwi średnie świeże 7,00 0,00 kg 3 dni 32 Koperek świeży - pęczek 73,00 0,00 szt 2 dni 33 Limonka świeża 20,00 0,00 szt 5 dni 34 Malina świeża 250g 9,00 0,00 kg 1 dzień 35 Mandarynka 5,00 0,00 kg 5 dni 36 Mango 10,00 0,00 szt 5 dni 37 Marchew myta duża w opakowaniu 91,00 0,00 kg 5 dni 38 Melisa świeża - doniczka 1,00 0,00 szt 10 dni 39 Mięta świeża - doniczka 3,00 0,00 szt 10 dni 40 Natka pietruszki świeża - pęczek 143,00 0,00 szt 2 dni 41 Nektarynka 0,60 0,00 kg 5 dni 42 Ogórek kiszony 13,00 0,00 kg 14 dni 43 Ogórek świeży, szklarniowy, długi - opakowanie 40,00 0,00 szt 5 dni 44 Papryka świeża, czerwona 18,00 0,00 kg 3 dni 45 Papryka świeża, zielona 4,00 0,00 kg 3 dni 46 Papryka świeża, żółta 5,00 0,00 kg 3 dni 47 Pieczarka świeża, biała 44,00 0,00 kg 1 dzień 48 Pietruszka myta świeża korzeń 25,00 0,00 kg 5 dni 49 Pomarańcza średnia 16,50 0,00 kg 5 dni 50 Pomidor koktajlowy polski 0,50 0,00 kg 3 dni 51 Pomidor świeży - średni polski 47,00 0,00 kg 3 dni 52 Por świeży, długi, gruby nieprzerośnięty 48,00 0,00 szt 3 dni 53 Porzeczka czarna 8,50 0,00 kg 1 dzień 54 Roszponka opakowanie 100g 1,00 0,00 kg 3 dni 55 Rzodkiew biała 1,00 0,00 szt 5 dni 56 Rzodkiewka - świeża – pęczek 134,00 0,00 pęczek 2 dni 57 Sałata lodowa świeża - główka 2,00 0,00 szt 4 dni 58 Sałata zielona świeża – główka 25,00 0,00 szt 2 dni 59 Seler myty korzeń świeży duży 20,00 0,00 kg 5 dni 60 Soczewica czerwona 0,50 0,00 kg 60 dni 61 Soczewica zielona 0,50 0,00 kg 60 dni 62 Szczypior świeży - pęczek 47,00 0,00 pęczki 2 dni 63 Śliwki węgierki 4,00 0,00 kg 3 dni 64 Truskawki świeże 17,00 0,00 kg 1 dzień 65 Tymianek świeży - doniczka 3,00 0,00 szt 60 dni 66 Winogrono białe 2,00 0,00 kg 3 dni 67 Winogrono czerwone 2,00 0,00 kg 3 dni 68 Włoszczyzna na tacce(marchew, seler, cebula, por, kapusta włoska 10,00 0,00 szt 2 dni 69 Ziemniaki bez piasku czyste 267,00 0,00 kg 14 dni 70 arbuz 12,00 0,00 szt 14 dni 71 melon 12,00 0,00 szt 14 dni 72 Fasola drobna biała sucha 4,00 0,00 kg 2 dni 73 boćwina 1,00 0,00 pęczek 14 dni Produkty przywożone wg. potrzeb. Realizacja dostawy zgodnie z deklaracją Wykonawcy w godz. 7:00 - 10:00 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy częściowej

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

6

Nazwa:

CZĘŚĆ: VI JAJA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ: VI JAJA L.p Nazwa artykułu Ilość Minimalny termin przydatności do spożycia od daty dostawy MAX MIN JENDOSTKA MIARY 1 Jajka świeże o wadze 68-70g - symbol "L" 2 980 100 szt 30 dni Produkty przywożone wg. potrzeb. Realizacja dostawy zgodnie z deklaracją Wykonawcy w godz. 7:00 - 10:00 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy częściowej

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

7

Nazwa:

CZĘŚĆ VII : PRODUKTY MROŻONE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ VII : PRODUKTY MROŻONE L.p Nazwa artykułu Ilość Minimalny termin przydatności do spożycia od daty dostawy MAX MIN JEN. MIARY 1 Bukiet warzyw mrożonych 7 składnikowe 450 g lub 750 g 4,00 0,00 kg 60 dni 2 Ciasto francuskie świeże rolka 32,00 0,00 szt 60 dni 3 Groszek mrożony - opakowanie 450 g lub 750 g 8,30 0,00 kg 60 dni 4 Jagoda mrożona - opakowanie 450 g lub 750 g 0,50 0,00 kg 60 dni 5 Kurki mrożone- opakowanie 450 g lub 750 g 3,50 0,00 kg 60 dni 6 Marchewka baby mrożona - opakowanie 450 g lub 750 g 1,00 0,00 kg 60 dni 7 Marchewka kostka z groszkiem mrożona -opakowanie 450 g lub 750 g 1,50 0,00 kg 60 dni 8 Szpinak mrożony - brykiet 10,00 0,00 kg 60 dni 9 Warzywa krojone julienn mrożone 3 składnikowe - opakowanie 450 g lub 750 g 2,00 0,00 kg 60 dni 10 truskawki mrożone 8,00 0,00 kg 60 dni 11 śliwki mrożone 3,00 0,00 kg 60 dni 12 maliny mrożone 1,50 0,00 kg 60 dni 13 Wiśnia mrożona - opakowanie 450 g lub 750 g 4,00 0,00 kg 60 dni Produkty przywożone wg. potrzeb. Realizacja dostawy zgodnie z deklaracją Wykonawcy w godz. 7:00 - 10:00 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy częściowej

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

8

Nazwa:

CZĘŚĆ VIII : RYBY I OWOCE MORZA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ VIII : RYBY I OWOCE MORZA L.p Nazwa artykułu Ilość Minimalny termin przydatności do spożycia od daty dostawy MAX MIN JEN. MIARY 1 Dorsz świeży filet bez skóry 64,00 0,00 kg 2 dni 2 Halibut wędzony 4,00 0,00 szt 14 dni 3 Kalmary 40,00 0,00 szt 2 dni 4 Krewetki tygrysie 160,00 0,00 szt 2 dni 5 Łosoś świeży filet 2,70 0,00 szt 2 dni 6 Łosoś wędzony 2,00 0,00 kg 14 dni 7 Makrela wędzona 2,00 0,00 kg 14 dni 8 Polędwiczki z dorsza 14,00 0,00 szt 2 dni 9 Sola świeża 2,00 0,00 kg 2 dni 10 Filet morszczuk lub mintaj 2,00 0,00 kg 2 dni 11 Matiasy 3,00 0,00 kg 2 dni 12 Pstrąg świeży patroszony 4,00 0,00 kg 2 dni 13 Śledź w oleju 4,50 0,00 kg 2 dni Produkty przywożone wg. potrzeb. Realizacja dostawy zgodnie z deklaracją Wykonawcy w godz. 7:00 - 10:00 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy częściowej

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

9

Nazwa:

CZĘŚĆ IX : PRZYPRAWY

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ IX : PRZYPRAWY L.p Nazwa artykułu Ilość Minimalny termin przydatności do spożycia od daty dostawy MAX MIN JEDN. MIARY 1 Aromat rumowy 10ml 1,00 0,00 szt 6m-cy 2 Aromat waniliowy 10ml 1,00 0,00 szt 6m-cy 3 Bazylia 10g 9,00 0,00 szt 6m-cy 4 Chilli 10g 1,00 0,00 szt 6m-cy 5 Cukier waniliowy 30g 114,00 10,00 szt 6m-cy 6 Cukier z prawdziwą wanilią 10g; skład:Cukier, wanilia w proszku 8,00 0,00 szt 6m-cy 7 Cynamon 20g 49,00 0,00 szt 6m-cy 8 Estragon 10 g 2,00 0,00 szt 6m-cy 9 Gałka muszkatołowa mielona 10g 5,00 0,00 szt 6m-cy 10 Goździki 20 g 4,00 0,00 op 6m-cy 11 Kminek cały 20g 19,00 0,00 op 6m-cy 12 Kora cynamonu min. 17 g 16,00 0,00 szt 6m-cy 13 Kostki rosołowe-bulion drobiowy; pakowane po 6szt 23,00 0,00 op 60 dni 14 Kwasek cytrynowy 10g 5,00 0,00 op 60 dni 15 Liść laurowy min. 6g 25,00 0,00 op 6m-cy 16 Liść lubczyku otarty 10g 10,00 0,00 szt 6 m-cy 17 Majeranek 150g 11,00 0,00 kg 6m-cy 18 Oregano 100g 9,00 0,00 szt 6m-cy 19 Papryka czerwona w proszku ostra chili 20g 6,00 0,00 op 6m-cy 20 Papryka czerwona w proszku słodka 20 15,00 0,00 op 6m-cy 21 Pieprz biały mielony 20 g 0,80 0,00 kg 6m-cy 22 Pieprz czarny mielony, naturalny 20g 22,00 0,00 kg 6m-cy 23 Pieprz czarny ziarnisty 20 g 6,00 0,00 op 6m-cy 24 Pieprz kolorowy mielony 20 g 6,00 0,00 op 6m-cy 25 Proszek do pieczenia 30g 50,00 10,00 szt 6m-cy 26 Przyprawa do ryb 18-20 g 8,00 0,00 szt 6m-cy 27 Przyprawa do zup w płynie 1l 2,00 0,00 op 6m-cy 28 Soda oczyszczona 80g 3,00 0,00 szt 6m-cy 29 Sól - jodowana drobna pakowana po 1 kg 44,00 0,00 kg 6m-cy 30 Sól zmiękczająca mięso 20 g 5,00 0,00 op 6m-cy 31 Tymianek 10 g 7,00 0,00 szt 6m-cy 32 Ziele angielskie 20 g 30,00 10,00 op 6m-cy 33 Zioła prowansalskie 10g 2,00 0,00 kg 6m-cy 34 Żelatyna 200 g 10,10 0,00 kg 6m-cy 35 amoniak spożywczy 2,00 0,00 szt 6m-cy 36 gorczyca cała 1,00 0,00 szt 6m-cy 37 Śmietan-fix 60,00 0,00 szt 6m-cy 38 jałowiec 1,00 0,00 op 6m-cy Produkty przywożone wg. potrzeb. Realizacja dostawy zgodnie z deklaracją Wykonawcy w godz. 7:00 - 10:00 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6, 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy częściowej

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

PYTANIA

Pytanie 1

O jakie dokładnie ilości chodzi dostaw poszczególnego produktu z Części nr VII - Produkty Mrożone, w przypadku okresu trwania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie na bieżąco określał wielkość zamówienia, ale w ilościach nie większych niż określone wartości w Kosztorysie ofertowym i SIWZ.


Data publikacji: 11.01.2019 (10:31)Data aktualizacji: 15.01.2019 (10:15)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1803
15 sty 2019 (10:15)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.3.CKZ.2019
11 sty 2019 (10:32)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.3.CKZ.2019
11 sty 2019 (10:31)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.3.CKZ.2019

Przejdź do góry strony