Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.4/2017

Data ogłoszenia: 02-06-2017

Zakup i dostawa artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego

PCKZiU.271.4/2017
Wieliczka, dnia 2 czerwca 2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017

na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego

 

 (NINIEJSZE ZAPYTANIE MA FORMĘ ROZEZNANIA RYNKU I NIE STANOWI ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY PZP.)


Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości opisanego poniżej zamówienia:

 

 1. Przedmiot zamówienia:
 1. Przedmiot zamówienia na zakup artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego został opisany w arkuszach wycen stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Właściwie wycenione arkusze wycen będą stanowiły podstawę do określenia oferowanej ceny brutto za przedmiot zamówienia.
 3. Zaproponowane w ofercie ceny brutto nie mogą ulec zmianie do 31 grudnia 2017 roku.
 4. Wykazane w arkuszach wycen materiały biurowe zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy na adres Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Marszałka Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka.
 1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

30197630-1 – papier do drukowania

30192000-1 – wyroby biurowe

III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla Wykonawcy.

 1. Inne warunki realizacji zamówienia:
 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, iż nie zamierza lub zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia (jeżeli zamierza, musi określić części, które będzie powierzał podwykonawcom).
 2. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa w pkt. 1  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.
 3. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodnie z załączonym projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 1. Warunki wykluczenia Wykonawcy:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
 1. Kryterium oceny ofert:

100% cena

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” obliczana będzie zgodnie z  poniższym  wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100%,

przy czym 1% odpowiada 1 pkt.,

gdzie:

Cmin – najniższa cena wśród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów.

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą prośbą
o przygotowanie i przesłanie do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kalkulacji niniejszej dostawy z użyciem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z arkuszem wycen i projektem umowy załącznik nr 2 i 3).

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 9 czerwca 2017 r. do godz. 15.30 na adres: szkola@pckziu-wieliczka.pl

Ofertę w formie tradycyjnej należy kierować na adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, 32-020 Wieliczka

 1. marsz. Józefa Piłsudskiego 105 (sekretariat) – przy czym liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły!

W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela: Katarzyna Terczyńska – główny księgowy tel. 12 289 17 48.

VII. Załącznik:

 1. Formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami.
 2. Arkusz wycen.
 3. Projekt umowy.

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTY

 1. Zarejestrowana nazwa i adres (z numerem kodu pocztowego) Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu: ……………………………….. Nr fax:……………………………………..

e-mail: ……………………………………………………………………………………….

NIP: ……………………………………….. Regon:………………………………………

KRS…………………………………………………………………………………………..

 

 1. Składając ofertę na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych         i papieru kserograficznego
 1. Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia za cenę łączną brutto ………………
  słownie:……………………………………………………………………………………….
  w tym podatek VAT …………… %
 2. Szczegółowy opis zawarty jest w arkuszu wycen i stanowi załącznik do formularza oferty.
 3. Jednocześnie informujemy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z załączonym wzorem.

 

 1. Jednocześnie oświadczam, iż:
 1. TAK – NIE* – zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia. Zamierzam powierzyć …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 1. TAK – NIE* – nie podlegamy wykluczeniu w związku z wymogiem, iż Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:
 2. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 3. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 5. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 6. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

Miejscowość: ……………… Data …………….

 

………………………………………

Podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

* – niewłaściwe skreślić.

Załącznik nr 2

 

Arkusz wycen

 

Lp. Nazwa artykułu Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa brutto w zł Wartość brutto w zł
  2 3 4 5 6
1 Bloczek kostka zwykły biały 8,5×8,5 cm szt. 2    
2 Bloczek kostka kolorowy samoprzylepny, 100 ark., 7,5×7,5 cm szt. 2    
3 Długopis z wkładem wymiennym, niebieski wkład szt. 20    
4 Wkład pasujący do ww. długopisu szt. 20    
5 Długopis żelowy z wymiennym wkładem Pentel energel, grubość linii pisania 0,5mm, niebieski, czerwony, czarny szt. 36 (po 12 z każdego koloru)    
6 Wkład pasujący do ww. długopisu szt. 36 (po 12 z każdego koloru)    
7 Druki delegacji A5 szt. 1    
8 Druki rejestr umów A4 szt. 1    
9 Dziurkacz biurowy z prowadnicą, na min 20 kartek szt. 4    
10 Etykiety samoprzylepne A4 (4etykiety/arkusz) 105x148mm (op.-100szt.) op. 2    
11 Etykiety samoprzylepne A4 (1etykieta/arkusz) (op.-100szt.) op. 1    
12 Etykiety cenowe samoprzylepne 6 cenówek o wymiarze 6,3×3,8 cm (op. – 20szt.) op. 10    
13 Folia do laminowania A5 154x216mm (op.-100szt.) op. 1    
14 Folia do laminowania A4 216x303mm (op.-100szt.) op. 2    
15 Gąbka do tablic suchościeralnych szt. 15    
16 Gumka pentel szt. 4    
17 Identyfikatory z taśmą szt. 100    
18 Kalendarz książkowy A4, terminarz dzienny szt. 2    
19 Kalendarz książkowy A5, terminarz dzienny szt. 2    
20 Klej w sztyfcie, nietoksyczny o zwiększonej trwałości klejenia, zmywalny wodą  22g szt. 15    
21 Korektor „mysz” szt. 3    
22 Korektor w pisaku szt. 2    
23 Koszulka A4 średniej grubości, bez połysku (op.-100szt.) op. 60    
24 Koperta samoprzylepna biała C-6 szt. 250    
25 Koperta samoprzylepna biała B-5 szt. 100    
26 Koperta samoprzylepna biała B-4 szt. 100    
27 Koperta samoprzylepna biała DL szt. 250    
28 Koperta szara z rozszerzonym dnem 25cmx35cm szt. 10    
29 Koperta na płyty CD/DVD szt. 250    
30 Magnesy do tablic suchościeralnych 15 mm (op.-10szt) op. 16    
31 Linijka plastikowa przeźroczysta z nadrukowaną podziałką w milimetrach 20 cm szt. 5    
32 Marker permanentny z okrągłą końcówką, niezmywalny, różne kolory szt. 10    
33 Marker do opisywania płyt kompaktowych szt. 2    
34 Marker do tablic suchościeralnych, kolor czarny, okrągła końcówka szt. 360    
35 Notes samoprzylepny żółty 75×75 mm szt. 20    
36 Nożyczki biurowe wykonane ze stali nierdzewnej, hartowanej, ostre i trwałe o gładkim ostrzu 20 cm szt. 7    
37 Nożyczki biurowe wykonane ze stali nierdzewnej, hartowanej, ostre i trwałe o gładkim ostrzu 17 cm szt. 7    
38 Papier kancelaryjny w kratkę, A3 (op. – 100szt.) op. 1    
39 Papier kancelaryjny w linię szeroką, A3 (op.-100szt.) op. 1    
40 Przekładki kartonowe kolorowe do segregatora oddzielające A4 z kartą opisową op. 2    
41 Ołówek B bez gumki szt. 8    
42 Papier biały uniwersalny do drukarek laserowych, atramentowych, kserokopiarek o gramaturze 80g/m2, pakowany po 500 arkuszy w formacie A4 ryza 450    
43 Papier biały uniwersalny do drukarek laserowych, atramentowych, kserokopiarek o gramaturze 80g/m2, pakowany po 500 arkuszy w formacie A3 ryza 5    
44 Papier kolorowy do drukarek A4 mix (op.-100ark.5kolorów) op. 5    
45 Pinezki kolorowe szt. 11    
46 Płyty CD – R 700MB X 52 szt. 50    
47 Płyty DVD+R 4,7 GB X 16 szt. 200    
48 Podkład na biurko z kalendarzem na 2018 rok A2 szt. 3    
49 Poduszka do stempli 117x70mm szt. 3    
50 Rolka termiczna do kasy fiskalnej 57mmx60mb szt. 30    
51 Rozszywacz szt. 3    
52 Segregator PCV ze wzmocnioną dolną krawędzią, wymienną etykietą na grzbiecie, mechanizmem z dźwignią A4 szerokość grzbietu 7 cm szt. 35    
53 Segregator PCV ze wzmocnioną dolną krawędzią, wymienną etykietą na grzbiecie, mechanizmem z dźwignią A4 szerokość grzbietu 5 cm szt. 25    
54 Segregator akt osobowych A4, szerokość grzbietu 4-5 cm, z trzema wkładkami ABC szt. 10    
55 Skoroszyt A4 PCV, przednia okładka przeźroczysta, zawieszka szt. 220    
56 Spinacze biurowe okrągłe małe 28mm op. 8    
57 Szpilki standardowe 26mm op. 4    
58 Taśma barwiąca do kalkulatora citizen, czarno-czerwona szt. 4    
59 Taśma klejąca bezbarwna z gilotyną szt. 30    
60 Taśma do kalkulatora 57mmx30m (op.-10szt.) op. 2    
61 Taśma samoprzylepna do pakowania, brązowa, szerokość 5cm szt. 2    
62 Taśma do metkownicy 12x26mm szt. 20    
63 Teczka kartonowa lakierowana, twarda okładka z gumką, różne kolory, A4 szt. 90    
64 Teczka kartonowa zwykła, biała, wiązana, A4 szt. 110    
65 Temperówka metalowa pojedyncza szt. 3    
66 Tusz bezolejowy do stempli, kolor czerwony,  25 ml szt. 4    
67 Zakreślacz fluorescencyjny ze ściętą końcówką, szerokość linii 5 mm szt. 2    
68 Zawieszki plastikowe do kluczy – breloczki, kolor niebieski szt. 210    
69 Zeszyt A4, sztywny, twarda okładka, 96 kartek, kratka szt. 4    
70 Zeszyt A5, sztywny, twarda okładka, 96 kartek, kratka szt. 2    
71 Znaczniki indeksujące samoprzylepne papierowe, w bloczkach po 50 kartek 4 kolory w zestawie (4×50) szt. 25    
72 Zszywacz biurowy metalowy, pojemność zszywek 100, z możliwością zszycia do 25 kartek szt. 4    
73 Zszywki zwykłe 24/6 op. 35    
74 Zszywki No 10 op. 10    
  OGÓŁEM MATERIAŁY BIUROWE - - -  

Zamawiający zastrzega sobie, iż podane dane mają charakter szacunkowy. Rzeczywista ilość artykułów eksploatacyjnych będzie uzgadniana przy kolejnych zamówieniach i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie zamawianych przez zamawiającego w toku realizacji umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych między pozycjami, w przypadku zaistnienia takich potrzeb, pod warunkiem, iż przesunięcia te nie przekroczą maksymalnej kwoty wynagrodzenia ustalonego w umowie.

 

Załącznik nr 3

 

PROJEKT UMOWY

 

zawarta w dniu ………………………… r. w Wieliczce

 

pomiędzy:

Powiatem Wielickim – Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, w imieniu którym działa:

Maciej Filiciak – Dyrektor

Zwany dalej Zleceniodawcą,

 

a

 

………………………………………

Zwanym w treści umowy Wykonawcą

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty bez zastosowania zasad i trybu postepowania określonego w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art.4 pkt 8 ustawy PZP).

 

 • 1

 

Przedmiotem umowy jest dostawa artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego.

 

 • 2

 

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego na potrzeby zamawiającego.
 2. Katalog artykułów, wysokość cen poszczególnych artykułów oraz minimalne warunki techniczne przedmiotu dostawy określono w arkuszu wyceny stanowiącego część oferty Wykonawcy, który stanowi załącznik do niniejszej umowy. Dane zawarte w arkuszu wyceny mają charakter szacunkowy i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie zamawianych artykułów przez Zamawiającego w toku realizacji niniejszej umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych miedzy pozycjami w arkuszach wyceny w przypadku zaistnienia takich potrzeb, pod warunkiem, iż przesunięcia te nie przekroczą maksymalnej kwoty wynagrodzenia ustalonego w umowie.
 4. Ilości artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego w każdym asortymencie będą ustalone przy kolejno składanym zamówieniu.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie asortymentowym w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
 6. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszenie w stosunku do Zamawiającego.
 7. Dostawy towaru będą odbywać się partiami, których wielkość i zakres rzeczowy będą każdorazowo określane przez Zamawiającego przy składanym zamówieniu. Towar dostarczany będzie do Zamawiającego sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy na koszt wykonawcy, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 3 dni od wezwania.
 8. Wezwanie zostanie przekazane Wykonawcy faksem, e-mailem lub telefonicznie. W wezwaniu zostanie określony zakres i ilości dostawy.

 

 • 3

 

 1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy rozliczanie następować będzie w oparciu o faktycznie zrealizowaną dostawę oraz ceny jednostkowe brutto określone w formularzu oferty Wykonawcy stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
 2. Wartość umowy nie może przekroczyć …………………………. brutto.

 

 • 4

 

 1. Rozliczenie należności za przedmiot umowy następować będzie fakturą na koniec każdego miesiąca obowiązywania niniejszej umowy za faktycznie zrealizowaną dostawę.
 2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
 3. W przypadku błędnie wystawionej faktury przez Wykonawcę, termin płatności liczy się od daty wpływu faktury korygującej do Zamawiającego.

 

 • 5

 

 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ………….. 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
 2. Osobą odpowiedzialną za realizację warunków niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest Katarzyna Terczyńska, ze strony Wykonawcy………………….

 

 • 6

 

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
 • opóźnienia dostawy w wysokości 5 % wartości dostawy za każdy dzień opóźnienia,
 • odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
 1. Jeżeli wysokość kary umownej jest niższa niż wysokość poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

 

 • 7

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 • 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy  Prawo zamówień publicznych.

 

 

 • 9

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony oddają do rozpoznania przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

 

 • 10

Umowa zostaje spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

 

 

Zamawiający                                                                  Wykonawca

Pełna wersja ogłoszenia: zapytanie_o_cene_materiały_biurowe szkoła_02.06.2017


Data publikacji: 07.09.2017 (15:07)Data aktualizacji: 07.09.2017 (15:37)
Osoba publikująca: Redaktor Osoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1694

Przejdź do góry strony