Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.4.CKZ/2018

Data ogłoszenia: 18-05-2018

Termin składania ofert: 28-05-2018, godz: 15:30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 usługę dostawy wyposażenia hotelowego do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/16

 PCKZiU.271.4.CKZ/2018

Wieliczka, dnia 18 maja 2018 roku

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018

usługę dostawy wyposażenia hotelowego do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/16

 

(NINIEJSZE ZAPYTANIE MA FORMĘ ROZEZNANIA RYNKU I NIE STANOWI ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY PZP.)

 


W związku z realizowanym przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce projektem „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 zwracam się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości opisanego poniżej zamówienia:

 

I. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących elementów wyposażenia hotelowego:

1) Wózek hotelowy do sprzątania o wymiarach min. 900x430x1100 mm, na brudną i czystą pościel, środki czystości i akcesoria, posiadający stabilną konstrukcję wykonaną ze stali, co najmniej 3 półki oraz 4 koła w tym 2 skrętne – 1szt.

2) Mop sznurkowy komplet – 1 szt.

3) Stelaż płaski na klik 50 cm – 1szt.

4) Stelaż płaski na klik 40 cm – 1szt.

5) Stelaż płaski na klik składany 40 cm – 1szt.

6) Stelaż płaski na klik składany 50 cm – 1szt.

7) Sztyl aluminiowy do mopa – 1szt.

8) Mop płaski kieszeniowy 40 cm – 1szt.

9) Mop płaski kieszeniowy 50 cm – 1szt.

10) Mop płaski z mikrofazy kieszeniowy 40 cm – 1szt.

11) Mop płaski z mikrofazy kieszeniowy 50 cm – 1szt.

12) Mop płaski z uszami 40 cm – 1szt.

13) Mop płaski z mikrofazy z uszami 40 cm – 1szt.

14) Mop płaski z uszami 50 cm – 1szt.

15) Mop płaski z mikrofazy z uszami 50 cm – 1szt.

16) Tablica ostrzegawcza - Uwaga ślisko – 1szt.

 1. Cena łączna uwzględniać musi koszty dostawy do siedziby Zamawiającego oraz koszty wniesienia do budynku w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego.
 2. Dostawa musi zostać zrealizowana w terminie 30 dni od daty podania informacji o wyborze oferty na adres Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Marszałka Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka. Termin dostawy powinien zostać ustalony wcześniej w związku z koniecznością dokonania odbioru ilościowego i jakościowego przez upoważnionego pracownika.
 3. Termin płatności: 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.
 4. Zamawiający sporządzi protokół odbioru materiałów stanowiących przedmiot zamówienia. Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego bez uwag uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT/rachunku.
 5. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT

 

II. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

39313000-9 -Wyposażenie hotelowe

 

III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla Wykonawcy.

 

IV. Inne warunki realizacji zamówienia:

 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, iż nie zamierza lub zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia (jeżeli zamierza, musi określić części, które będzie powierzał podwykonawcom).
 2. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa w pkt. 1 Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.

 

 

V. Warunki wykluczenia Wykonawcy:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 

VI. Kryterium oceny ofert:

100% cena

 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” obliczana będzie zgodnie z poniższym wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100%,

przy czym 1% odpowiada 1 pkt.,


gdzie:

Cmin – najniższa cena wśród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów.

 

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą prośbą
o przygotowanie i przesłanie do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kalkulacji niniejszej dostawy z użyciem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 28 maja 2018 r. do godz. 15.30 na adres: szkola@pckziu-wieliczka.pl

Ofertę w formie tradycyjnej należy kierować na adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, 32-020 Wieliczka

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 105 (sekretariat) – przy czym liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły!

 

W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela: Paweł Łuczyński - główny specjalista ds. funduszy europejskich - Wydział Funduszy Europejskich, Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Wieliczce tel. 12 284 89 39.

 

VII. Załącznik:

1. Formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami.

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTY

 

 1. Zarejestrowana nazwa i adres (z numerem kodu pocztowego) Wykonawcy

…...........................................................................................................

…...........................................................................................................

Nr telefonu: …................................... Nr fax:............................................

e-mail: ….................................................................................................

NIP: …............................................ Regon:.............................................

KRS........................................................................................................

 

 1. Składając ofertę na usługę dostawy elementów wyposażenia hotelowego do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/16


1. Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia za cenę łączną brutto ….............

…...........................................................................................................
słownie: …............................................................................................................
w tym podatek VAT …............ %

 

2. Szczegółowy opis oferowanych materiałów prezentujemy poniżej:

 

 

Rodzaj oferowanego materiału

Cena łączna brutto

1) Wózek hotelowy do sprzątania o wymiarach min. 900x430x1100 mm, na brudną i czystą pościel, środki czystości i akcesoria, posiadający stabilną konstrukcję wykonaną ze stali, 3 półki oraz 4 koła w tym 2 skrętne – 1szt.


Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

2) Mop sznurkowy komplet – 1 szt.


Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

3) Stelaż płaski na klik 50 cm – 1szt.

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

4) Stelaż płaski na klik 40 cm – 1szt.

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

5) Stelaż płaski na klik składany 40 cm – 1szt.

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

6) Stelaż płaski na klik składany 50 cm – 1szt.

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

7) Sztyl aluminiowy do mopa – 1szt.

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

8) Mop płaski kieszeniowy 40 cm – 1szt.

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

9) Mop płaski kieszeniowy 50 cm – 1szt.

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

10) Mop płaski z mikrofazy kieszeniowy 40 cm – 1szt.

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

11) Mop płaski z mikrofazy kieszeniowy 50 cm – 1szt.

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

12) Mop płaski z uszami 40 cm – 1szt.

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

 

13) Mop płaski z mikrofazy z uszami 40 cm – 1szt.

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

14) Mop płaski z uszami 50 cm – 1szt.

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

15) Mop płaski z mikrofazy z uszami 50 cm – 1szt.

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

16) Tablica ostrzegawcza - Uwaga ślisko – 1szt.

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

 

 

3. Przedmiot umowy dostarczymy w terminie 30 dni od daty podania informacji o wyborze oferty.

 

 1. Jednocześnie oświadczam, iż:


1. TAK – NIE* - zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia. Zamierzam powierzyć …..........................................................

…............................................................................................................

…............................................................................................................

 

2. TAK – NIE* - nie podlegamy wykluczeniu w związku z wymogiem, iż Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 

Miejscowość: …............... Data ….............

 

…..........................................

Podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

 

* - niewłaściwe skreślić.

 


Data publikacji: 18.05.2018 (13:35)Data aktualizacji: 18.05.2018 (13:35)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1341

Przejdź do góry strony