Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.6.2021

Data ogłoszenia: 09-03-2021

Termin składania ofert: 23-03-2021, godz: 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2021 na organizację oraz przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.”B” dla uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych

 PCKZiU.271.6.2021

                                                                      Wieliczka, dnia 09.03.2021 roku

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2021

na organizację oraz przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.”B” dla uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych

 

 (NINIEJSZE ZAPYTANIE MA FORMĘ ROZEZNANIA RYNKU I NIE STANOWI ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY PZP.)

 


         Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zwraca się           z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości opisanego poniżej zamówienia:

 

I. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Organizacja i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.”B” – teoria            i praktyka dla 12 uczniów (klasa 2wP) Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce - Branżowej Szkoły I Stopnia          w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych z badaniami lekarskimi oraz egzaminem wewnętrznym (teoria i praktyka).
 2. Kurs będzie obejmował zajęcia teoretyczne – 30 godzin na jednego ucznia (1 godzina – 45 minut) i praktyczne 30 godzin na jednego ucznia (1 godzina – 60 minut).
 3. Liczba uczniów może ulec zmianie w dniu podpisania umowy oraz w trakcie trwania umowy np. w wyniku zdarzeń losowych lub innych przyczyn.
 4. Zamawiający zleca, aby zajęcia teoretyczne odbywały się w obrębie granic administracyjnych miasta Wieliczka od poniedziałku do piątku.
 5. Szkolenie teoretyczne musi być realizowane przez wykładowców posiadających odpowiednie kwalifikacje.
 6. Każdy uczeń musi otrzymać materiały szkoleniowe – podręcznik oraz płytę   z bazą pytań egzaminacyjnych.
 7. Zajęcia praktyczne – nauka jazdy samochodem, będą odbywać się w ruchu miejskim w Wieliczce i Krakowie. Początek i koniec jazdy w Wieliczce. Dopuszczalne jest indywidualne uzgodnienie z kursantem miejsca rozpoczęcia i zakończenia jazdy.
 8. Zamawiający wymaga, aby zajęcia teoretyczne i praktyczne zorganizowane były w dniach nauki szkolnej w godzinach niekolidujących ze szkolnym planem lekcji.
 9. Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do dnia 17.12.2021 rok.
 10. Koszt kursu obejmuje opłaty za badania lekarskie oraz opłaty za egzamin wewnętrzny.
 11. Zaproponowane w ofercie ceny brutto obejmujące wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia nie mogą ulec zmianie do 17 grudnia 2021 roku.

 

II. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

80411200-0 – usługi szkół nauki jazdy

 

III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

 • Kurs prawa jazdy samochodem osobowym musi odbywać się marką i modelem pojazdu egzaminacyjnego MORD w Krakowie,
 • Kurs prawa jazdy kat.B musi być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób umożliwiający uczniom nabycie wiadomości               i umiejętności umożliwiających zdanie teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego kat.B,
 • Posiadać ważne ubezpieczenie Ośrodka.

 

IV. Inne warunki realizacji zamówienia:

 1. Wykonawca dołącza:
 • formularz oferty (załącznik nr 1),
 • podpisane oświadczenie (załącznik nr 2),
 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, iż nie zamierza lub zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia (jeżeli zamierza, musi określić części, które będzie powierzał podwykonawcom). 
 2. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia           o którym mowa w pkt. 1  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania,      a oferta zostanie odrzucona.
 3. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodnie z załączonym projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.
 4. Do podpisania umowy wymagany będzie odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w celu potwierdzenia umocowania osób do udzielenia pełnomocnictwa lub składania oświadczeń woli oraz kserokopię potwierdzona za zgodność z oryginałem ważnego ubezpieczenia Ośrodka.  

 

V. Warunki wykluczenia Wykonawcy:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem          i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające           w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

VI. Kryterium oceny ofert:

 

100% cena

 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” obliczana będzie zgodnie z  poniższym  wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100

przy czym 1% odpowiada 1 pkt.,
gdzie: 

Cmin – najniższa cena wśród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów.

 

 

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych                z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 23 marca 2021 r. do godz. 12.00 na adres: zamowienia@pckziu-wieliczka.pl

Ofertę w formie tradycyjnej należy kierować na adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, 32-020 Wieliczka

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 105 (sekretariat czynny w godzinach 8:00-15:00) – przy czym liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela: Filiciak Maciej – dyrektor tel. 12 289 17 41.

 

VII. Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach zapytania ofertowego

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie      z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Wieliczka, ul. Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka, poprzez email: szkola@pckziu-wieliczka.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 12 289 17 40.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego          i Ustawicznego, Wieliczka, ul. Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka, poprzez email: iod@pckziu-wieliczka.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 12 3506132
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwoty obligującej do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celach dla których zostały zebrane. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wykonawcy biorący udział w postępowaniu oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług,        w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
  1) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,
  4) przenoszenia danych,
  5) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
  6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,
  – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym. Prawa wymienione w pkt 1-6 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub poprzez kontakt z Administratorem Danych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,    w tym w formie profilowania.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm mających siedziby lub oddziały poza UE.
 9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem wykonawcy (oferenta) z udziału w postępowaniu.

 

 

VIII. Załącznik:

 1. Formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami.
 2. Oświadczenie.
 3. Projekt umowy

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

 1. Zarejestrowana nazwa i adres (z numerem kodu pocztowego) Wykonawcy

…...........................................................................................................

…...........................................................................................................

Nr telefonu: …................................... Nr fax:............................................

e-mail: ….................................................................................................

NIP: …............................................ Regon:.............................................

KRS........................................................................................................

 

Składając ofertę na organizację oraz przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.”B” dla uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego              i Ustawicznego w Wieliczce, Branżowa Szkoła I Stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych – 12 osób (klasa 2wP)

 

 1.  


1. Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia za cenę łączną brutto …...............
słownie:....................................................................................................
w tym podatek VAT …............ %

2. Łączny koszt szkolenia jednego ucznia za cenę łączną brutto ………………………………

słownie:....................................................................................................
w tym podatek VAT …............ %

3. Jednocześnie informujemy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z załączonym wzorem.

 

 1. Jednocześnie oświadczam, iż:


1.  Nie zamierzam/zamierzam* powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia. Zamierzam powierzyć …..........................................................

2. Nie podlegamy/podlegamy* wykluczeniu w związku z wymogiem, iż  Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym       z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi            w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

Miejscowość: …............... Data ….............

…..........................................

Podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

* - niewłaściwe skreślić.

Załącznik nr 2

 

 

 

 

 

…………………………………………..

      (pieczęć firmowa)                                                        ……………………..…………, dnia ………..……………

                                                                                                    (miejscowość)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

         Oświadczam, że przystępując do udziału w procedurze zapytania ofertowego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego      w Wieliczce spełniam warunki dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej w zapytaniu ofertowym działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia,
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej terminowe i prawidłowe wykonanie zamówienia.

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297 kk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ………………………………………………………………………………

                                           imię, nazwisko, podpis przedstawiciela wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

PROJEKT

 

UMOWA Nr………………………….

 

zawarta w dniu ……….…………………… r. w Wieliczce

 

pomiędzy:

Powiatem Wielickim – Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, w imieniu którym działa:

Maciej Filiciak – Dyrektor

Zwany dalej Zamawiającym,

 

a

 

………………………………………

Zwanym w treści umowy Wykonawcą

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty bez zastosowania zasad    i trybu postepowania określonego w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art.2 ust.1 pkt 1 ustawy PZP).

 

§ 1

 

 1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kursu prawa jazdy kat.B – zajęcia teoretyczne              i praktyczne dla 12 uczniów w terminie od …………………………..r. do 17.12.2021 r.

Miejsce i adres prowadzenia szkolenia praktycznego:

………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................

Plac manewrowy: …………………………………………………………………………………………………..

 1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia konieczne do prowadzenia szkolenia kierowców, odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. Program szkolenia zgodny z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r.               o kierujących pojazdami (Dz.U.z 2020 r.;poz.1268).
 2. Kurs będzie obejmował:
 • zajęcia teoretyczne przysługujące dla grupy – 30 godzin po 45 minut, prowadzone na terenie miasta Wieliczka w ……………………………………………………………………………………………………………………,
 • część praktyczną w zakresie kierowania pojazdem, przysługującą na jednego ucznia w ilości 30 godzin po 60 minut,
 • naukę udzielania pierwszej pomocy przeprowadzoną w formie wykładów  i zajęć praktycznych,
 • badania lekarskie,
 • egzamin wewnętrzny.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego dla uczniów. Pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego stanowi potwierdzenie nabycia przez ucznia umiejętności prowadzenia i obsługiwania pojazdów samochodowych w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kat.B. Z części teoretycznej zostanie wystawiona ocena w skali od 1 do 6          i przekazania do dokumentów szkolnych.
 2. Zajęcia praktyczne – nauka jazdy samochodem, będą odbywały się w ruchu miejskim w Wieliczce i Krakowie. Początek i koniec jazdy w Wieliczce. Dopuszczalne jest indywidualne uzgodnienie z kursantem miejsca rozpoczęcia    i zakończenia jazdy.
 3. Kurs prawa jazdy samochodem osobowym musi odbywać się marką i modelem pojazdu egzaminacyjnego MORD w Krakowie.
 4. Każdy uczeń musi otrzymać materiały szkoleniowe – podręcznik oraz płytę       z bazą pytań egzaminacyjnych.

 

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. Przyjęcia uczniów na szkolenie na podstawie skierowania wystawionego przez Zamawiającego, które będzie stanowić załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 2. Bieżącego informowania Zamawiającego o nieobecności uczestnika szkolenia lub rezygnacji w uczestnictwa w trakcie jego trwania pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób.
 3. Przekazania drogą elektroniczną do Ośrodka Egzaminacyjnego informacji       o ukończeniu przez wszystkich uczestników kursu na prawo jazdy kat.B.
 4. Niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o wypadku podczas szkolenia oraz sporządzenie karty wypadku ustalającą okoliczności, przebieg i przyczyny wypadku, a także przekazanie jej poszkodowanemu       i Zamawiającemu.
 5. Udostępnienie w razie kontroli wszelkich wymaganych dokumentów związanych z przedmiotem umowy.
 6. Przekazania Zamawiającemu pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją umowy.
 7. Dostarczenia Zamawiającemu zaświadczeń i kart przepracowanych zajęć praktycznych – kopie z podpisem za zgodność z oryginałem.
 8. Szkolenie teoretyczne będzie realizowane przez wykładowców posiadających odpowiednie kwalifikacje.

 

§ 3

Zamawiający zastrzega sobie:

 1. Prawo kontroli przebiegu szkolenia i frekwencji jego uczestników.
 2. Prawo niezwłocznego rozwiązania umowy w razie nienależytego jej wykonania przez wykonawcę, w szczególności w przypadku przerwania bądź zawieszenia szkolenia lub przeprowadzenia zajęć niezgodnie z harmonogramem oraz innych występujących problemów organizacyjnych.
 3. Prawo do zmniejszenia liczby uczestników w przypadku zmniejszenia się stanu uczestników kursu (np. w wyniku zdarzeń losowych lub innych przyczyn).
 4. Prawo do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji określonej         w ust.3 proporcjonalnie do zmniejszonej liczby uczestników kursu.

 

§ 4

 

 1. Koszt uczestnictwa 1 osoby w kursie wynosi: ……………………… zł (słownie:………………………………………………………………………………………………………………)
 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy należność za wykonana usługę określoną z § 1 pkt 1 w wysokości ……………………….. zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………..)
 3. Płatność za wykonaną usługę zostanie uregulowana w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę na następujące dane:

Nabywca: Powiat Wielicki, Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka, NIP:6831742730

Odbiorca: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka.

 1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem na konto podane na fakturze w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
 2. W przypadku błędnie wystawionej faktury przez Wykonawcę, termin płatności liczy się od daty wpływu faktury korygującej do Zamawiającego.
 3. W przypadku przerwania szkolenia przez uczestnika, wynagrodzenie za przeprowadzony kurs zostanie pomniejszone o podstawę wyliczeń Wykonawcy, w oparciu o preliminarz kosztów przewidzianych w ofercie, a także po zaakceptowaniu tej kwoty przez Zamawiającego.

 

§ 5

 

 1. Umowa może ulec rozwiązaniu w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 2. W przypadku istotnego naruszenia warunków umowy, umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym za pisemnym powiadomieniem wskazującym na przyczyny rozwiązania umowy.
 3. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 6

 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy  Prawo zamówień publicznych.

 

 

§ 9

 

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony oddają do rozpoznania przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

          

§ 10

 

Umowa zostaje spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

 

 

                                                       

 

 

Zamawiający                                                              Wykonawca

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

 

……………………………………….                                      ……………………………………………….

     (pieczęć szkoły)                                                    (miejscowość, data)

 

 

 

SKIEROWANIE NA SZKOLENIE

 

Lp.

Nazwisko i imię

Data urodzenia

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Data publikacji: 10.03.2021 (09:24)Data aktualizacji: 25.03.2021 (09:53)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 958
25 mar 2021 (09:53)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.6.2021
10 mar 2021 (09:24)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.6.2021

Przejdź do góry strony