Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.2.2021

Data ogłoszenia: 02-02-2021

Termin składania ofert: 09-02-2021, godz: 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2021 na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego

 PCKZiU.271.2.2021

                                                                      Wieliczka, dnia 02.02.2021 roku

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2021

na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego

 

 (NINIEJSZE ZAPYTANIE MA FORMĘ ROZEZNANIA RYNKU I NIE STANOWI ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY PZP.)


         Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości opisanego poniżej zamówienia:

 

I. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Przedmiot zamówienia na zakup artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego został opisany w arkuszach wycen stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Właściwie wycenione arkusze wycen będą stanowiły podstawę do określenia oferowanej ceny brutto za przedmiot zamówienia.
 3. Wykazane w arkuszach wycen materiały biurowe zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy na adres Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Marszałka Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka.

 

II. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

30197630-1 – papier do drukowania

30192000-1 – wyroby biurowe

 

III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla Wykonawcy.

 

IV. Inne warunki realizacji zamówienia:

 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, iż nie zamierza lub zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia (jeżeli zamierza, musi określić części, które będzie powierzał podwykonawcom). 
 2. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa w pkt. 1  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.
 3. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa zgodnie z załączonym projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.  

 

 

V. Warunki wykluczenia Wykonawcy:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

VI. Kryterium oceny ofert:

100% cena

 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” obliczana będzie zgodnie z  poniższym  wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100%,

przy czym 1% odpowiada 1 pkt.,


gdzie: 

Cmin – najniższa cena wśród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów.

 

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą prośbą
o przygotowanie i przesłanie do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kalkulacji niniejszej dostawy z użyciem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z arkuszem wycen i projektem umowy załącznik nr 2 i 3).

 

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 9 lutego 2021 r. do godz. 12.00 na adres: zamowienia@pckziu-wieliczka.pl

Ofertę w formie tradycyjnej należy kierować na adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, 32-020 Wieliczka

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 105 (sekretariat czynny w godzinach 8:00-13:00) – przy czym liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły!

 

W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela: Katarzyna Terczyńska – główny księgowy tel. 12 289 17 48.

 

 

VII. Załącznik:

 1. Formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami.
 2. Arkusz wycen.

 

Załącznik nr 1
 

FORMULARZ OFERTY

 

 1. Zarejestrowana nazwa i adres (z numerem kodu pocztowego) Wykonawcy

…...........................................................................................................

…...........................................................................................................

Nr telefonu: …................................... Nr fax:............................................

e-mail: ….................................................................................................

NIP: …............................................ Regon:.............................................

KRS........................................................................................................

 

 1. Składając ofertę na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych         i papieru kserograficznego


1. Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia za cenę łączną brutto …...............
słownie:....................................................................................................
w tym podatek VAT …............ %

2. Szczegółowy opis zawarty jest w arkuszu wycen i stanowi załącznik do formularza oferty.

 

 1. Jednocześnie oświadczam, iż:


1.  Nie zamierzam/zamierzam* powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia. Zamierzam powierzyć …..........................................................

…............................................................................................................

…............................................................................................................

2. Nie podlegamy/podlegamy* wykluczeniu w związku z wymogiem, iż  Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

Miejscowość: …............... Data ….............

 

…..........................................

Podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

* - niewłaściwe skreślić.

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Arkusz wycen

 

Lp.

Nazwa artykułu

Jednostka miary

Ilość

Cena jednostkowa brutto w zł

Wartość brutto w zł

 

2

3

4

5

6

1

Bloczek kostka zwykły biały 8,5x8,5 cm

szt.

1

 

 

2

Bloczek kostka kolorowy samoprzylepny, 100 ark., 7,5x7,5 cm

szt.

4

 

 

3

Długopis z wkładem wymiennym, niebieski wkład

szt.

10

 

 

4

Wkład pasujący do ww. długopisu

szt.

5

 

 

5

Długopis żelowy z wymiennym wkładem Pentel energel, grubość linii pisania 0,5mm, niebieski

szt.

3

 

 

6

Wkład pasujący do ww. długopisu 0,5 mm kolor czerwony

szt.

2

 

 

7

Wkład pasujący do ww. długopisu 0,7 mm

szt.

2

 

 

8

Gąbka do tablic suchościeralnych

szt.

10

 

 

9

Gumka pentel

szt.

2

 

 

10

Papier A4 160g kolor Chamois (1op.-250szt)

op.

1

 

 

11

Klej w sztyfcie, nietoksycznyozwiększonej trwałości klejenia, zmywalny wodą  22g

szt.

2

 

 

12

Korektor „mysz”

szt.

5

 

 

13

Korektor w pisaku

szt.

1

 

 

14

Koszulka A4 średniej grubości, bez połysku (op.-100szt.)

op.

4

 

 

15

Koszulka krystaliczna A4 45 mic. (1 op.-100 szt.)

op.

4

 

 

16

Koperta samoprzylepna biała B-5

szt.

10

 

 

17

Koperta samoprzylepna biała C-6

szt.

10

 

 

18

Koperta samoprzylepna biała C-4

szt.

10

 

 

19

Marker do tablic suchościeralnych, kolor czarny, czerwony, zielony, niebieski okrągła końcówka typu Snowman

szt.

100 - czarne

 

 

20

Papier kancelaryjny w kratkę,A3 (op. – 100szt.)

op.

1

 

 

21

Papier kancelaryjny w linię szeroką, A3 (op.-100szt.)

op.

1

 

 

22

Ołówek B bez gumki

szt.

2

 

 

23

Papier biały uniwersalny do drukarek laserowych, atramentowych, kserokopiarek o gramaturze 80g/m2, pakowany po 500 arkuszy w formacie A4

ryza

200

 

 

24

Papier biały uniwersalny do drukarek laserowych, atramentowych, kserokopiarek o gramaturze 80g/m2, pakowany po 500 arkuszy w formacie A3

ryza

2

 

 

25

Papier kolorowy do drukarek A4 mix (op.-100ark.5kolorów)

op.

2

 

 

26

Segregator PCV ze wzmocnioną dolną krawędzią, wymienną etykietą na grzbiecie, mechanizmem z dźwignią A4 szerokość grzbietu 7 cm

szt.

3 – zółte,

8 – czerwone,

5 - granatowy

 

 

27

Segregator PCV ze wzmocnioną dolną krawędzią, wymienną etykietą na grzbiecie, mechanizmem z dźwignią A4 szerokość grzbietu 5 cm

szt.

6 – zółte,

3 - granatowe

 

 

28

Skoroszyt A4 PCV, przednia okładka przeźroczysta, zawieszka

szt.

2

 

 

29

Spinacze biurowe okrągłe małe 28mm

op.

2

 

 

30

Taśma klejąca bezbarwna z gilotyną typu Scotch

szt.

2

 

 

31

Teczka kartonowa zwykła, biała, wiązana, A4

szt.

40

 

 

32

Zszywki zwykłe 24/6

op.

2

 

 

 

OGÓŁEM MATERIAŁY BIUROWE

-

-

-

 

Zamawiający zastrzega sobie, iż podane dane mają charakter szacunkowy. Rzeczywista ilość artykułów eksploatacyjnych będzie uzgadniana przy kolejnych zamówieniach i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie zamawianych przez zamawiającego w toku realizacji umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych między pozycjami, w przypadku zaistnienia takich potrzeb, pod warunkiem, iż przesunięcia te nie przekroczą maksymalnej kwoty wynagrodzenia ustalonego w umowie.

 


Data publikacji: 02.02.2021 (13:05)Data aktualizacji: 11.02.2021 (11:17)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1219
11 lut 2021 (11:17)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.2.2021
02 lut 2021 (13:05)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.2.2021

Przejdź do góry strony