Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.16.EMW/2019

Data ogłoszenia: 24-04-2019

Termin składania ofert: 30-04-2019, godz: 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2019 usługę dostawy materiałów biurowych dla uczestników projektu ERASMU+„Międzynarodowe Wykształcenie – ciąg dalszy” nr 2018-1-PL01-KA102-047749

 PCKZiU.271.16.EMW/2019

                                                                      Wieliczka, dnia 24.04.2019 roku

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2019

usługę dostawy materiałów biurowych dla uczestników projektu  ERASMU+„Międzynarodowe Wykształcenie – ciąg dalszy”

nr  2018-1-PL01-KA102-047749

 

 

 (NINIEJSZE ZAPYTANIE MA FORMĘ ROZEZNANIA RYNKU I NIE STANOWI ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY PZP.)

 


           W związku z realizowanym przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce projektem  ERASMU+„ Międzynarodowe wykształcenie – ciąg dalszy” nr 2018-1-PL01-KA102-047749 zwracam się z uprzejmą prośbą              o oszacowanie wartości opisanego poniżej zamówienia:

 

 

I. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących materiałów biurowych:

1) Papier ksero – A4 gramatura: 80 g/m2, białość min. 160 CIE -  5 ryz (500 kartek każda),

2) Koszulki A4 na dokumenty – groszkowa  – 200 szt. (2 opakowania po 100 szt.)  

3) Długopisy typu BIC lub równoważne (badanie na podstawie deklaracji producenta dot. długości linii pisania – co najmniej 3000 metrów) niebieski wkład – 16 szt.

4) Pineski – 1 szt/1 opakowanie

5) Teczki kolorowe lakierowane z gumką format A4 kolor zielony– 3 szt.

6) Teczka kolorowa lakierowana z gumką format A4 60mm kolor zielony– 1 szt.

7) Teczka kolorowa lakierowana z gumką format A4 90mm kolor zielony– 1 szt.

8) Teczka kolorowa lakierowana z gumką format A4 120mm kolor zielony– 1 szt.

9) Skoroszyty plastikowy zawieszany do segregatora A-4 – kolor zielony - 5 skoroszytów.

10) Segregator A-4 75 mm (karton oklejany), wymienna etykieta, z dźwignią, kolor zielony 4 szt.

11) Segregator A-4/20/2R VPE kolor zielony 3 szt.

12) Notes A5 z twarda oprawą – 16szt.

 1. Cena łączna uwzględniać musi koszty dostawy do siedziby Zamawiającego oraz koszty wniesienia do budynku w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego.
 2. Dostawa musi zostać zrealizowana w terminie do 8 maja 2019 roku  na adres Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Marszałka Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka. Termin dostawy powinien zostać ustalony wcześniej w związku z koniecznością dokonania odbioru ilościowego i jakościowego przez upoważnionego pracownika.
 3. Termin płatności: 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.
 4. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT

 

II. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

30197630-1  - Papier do drukowania

30192000-1 - Wyroby biurowe

 

 

III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla Wykonawcy.

 

IV. Inne warunki realizacji zamówienia:

 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, iż nie zamierza lub zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia (jeżeli zamierza, musi określić części, które będzie powierzał podwykonawcom). 
 2. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa w pkt. 1  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.

 

 

V. Warunki wykluczenia Wykonawcy:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

VI. Kryterium oceny ofert:

100% cena

 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” obliczana będzie zgodnie z  poniższym  wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100%,

przy czym 1% odpowiada 1 pkt.,


gdzie: 

Cmin – najniższa cena wśród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów.

 

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą prośbą
o przygotowanie i przesłanie do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kalkulacji niniejszej dostawy z użyciem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z arkuszem wycen - załącznik nr 2.

 

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00 na adres: zamowienia@pckziu-wieliczka.pl

Ofertę w formie tradycyjnej należy kierować na adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, 32-020 Wieliczka

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 105 (sekretariat) – przy czym liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły!

 

W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela: Katarzyna Terczyńska - główny księgowy tel: 12 289 17 48.

 

 

VII. Załącznik:

 1. Formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami.

 

Załącznik nr 1
 

FORMULARZ OFERTY

 

 1. Zarejestrowana nazwa i adres (z numerem kodu pocztowego) Wykonawcy

…...........................................................................................................

…...........................................................................................................

Nr telefonu: …................................... Nr fax:............................................

e-mail: ….................................................................................................

NIP: …............................................ Regon:.............................................

KRS........................................................................................................

 

 1. Składając ofertę na usługę dostawy materiałów biurowych dla uczestników projektu ERASMU+„ Międzynarodowe wykształcenie – ciąg dalszy” nr 2018-1-PL01-KA102-047749.


1. Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia za cenę łączną brutto …...............
słownie:....................................................................................................
w tym podatek VAT …............ %

2. Szczegółowy opis oferowanych materiałów prezentujemy poniżej:

 

Rodzaj oferowanego materiału

Cena łączna brutto

1) Papier ksero – A4 gramatura: 80 g/m2, białość min. 160 CIE -  5 ryz (500 kartek każda)


Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

2) Koszulki A4 na dokumenty – groszkowa  – 200 szt. (2 opakowania po 100 szt.) 


Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

3) Długopisy typu BIC lub równoważne (badanie na podstawie deklaracji producenta dot. długości linii pisania – co najmniej 3000 metrów) - niebieski wkład – 16 szt.

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

4) Pineski – 1 szt/1 opakowanie

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

5) Teczki kolorowe lakierowane z gumką format A4 kolor zielony – 3 szt.

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

6) Teczka kolorowa lakierowana z gumką format A4 60mm kolor zielony – 1 szt.

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

7) Teczka kolorowa lakierowana z gumką format A4 90mm kolor zielony – 1 szt.

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

8) Teczka kolorowa lakierowana z gumką format A4 120mm kolor zielony – 1 szt.

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

9) Skoroszyty plastikowy zawieszany do segregatora A-4 – kolor zielony 5 skoroszytów

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

10) Segregator A-4 75 mm (karton oklejany), wymienna etykieta, z dźwignią, różne kolory 4 szt.

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

11) Segregator A-4/20/2R VPE kolor zielony 3 szt.

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

12) Notes A5 z twardą oprawą – 16 szt.

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

 

3. Przedmiot umowy dostarczymy w terminie do dnia 8 maja 2019 roku.

 

 1. Jednocześnie oświadczam, iż:


1.  Nie zamierzam/zamierzam* powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia. Zamierzam powierzyć …..........................................................

…............................................................................................................

2. nie podlegamy/podlegamy* wykluczeniu w związku z wymogiem, iż  Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

Miejscowość: …............... Data ….............

 

…..........................................

Podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

* - niewłaściwe skreślić.

 


Data publikacji: 24.04.2019 (22:14)Data aktualizacji: 24.04.2019 (22:14)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1273

Przejdź do góry strony