Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.7.CKZ.2020

Data ogłoszenia: 24-08-2020

Termin składania ofert: 03-09-2020, godz: 10:30

"Wyposażenie pracowni gastronomicznej w sprzęt i pomoce dydaktyczne.”

Informacja o udzieleniu zamówienia - 01.10.2020 -załącznik 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik 23.09.2020 
 
Protokół z otwarcia ofert -załącznik 03.09.2020
 
Ogłoszenie nr 577224-N-2020 z dnia 2020-08-24 r.
 
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: 
 
 "Wyposażenie pracowni gastronomicznej w sprzęt i pomoce dydaktyczne.”
 
PCKZIU.271.7.CKZ.2020 
 
Pytania i odpowiedzi do SIWZ -31.08.2020 -załączniki
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 10.2.1. Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Wyposażenie pracowni gastronomicznej w sprzęt i pomoce dydaktyczne.”
Numer referencyjny: PCKZIU.271.7.CKZ.2020
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
 
Załączniki: 
1) Ogłoszenie 
2) SIWZ 
3) Formularz oferty - Załącznik A do SIWZ, 
4) Kosztorys ofertowy – Załącznik A1 
5) Załącznik nr A2 do SIWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
6) Załącznik nr A3 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
7) Załącznik nr B do SIWZ - wzór umowy, 
8) Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia 
 

 


Data publikacji: 24.08.2020 (11:19)Data aktualizacji: 01.10.2020 (13:23)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1649
01 paź 2020 (13:23)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.7.CKZ.2020
23 wrz 2020 (13:30)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.7.CKZ.2020
03 wrz 2020 (12:07)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.7.CKZ.2020
31 sie 2020 (20:21)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.7.CKZ.2020
24 sie 2020 (11:19)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.7.CKZ.2020

Przejdź do góry strony