Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.18.CKZ.2019

Data ogłoszenia: 10-06-2019

Termin składania ofert: 25-06-2019, godz: 08:30

„Wyposażenie pracowni gastronomicznej”  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Pytania i odpowiedzi do SIWZ w załączniku (18.06.2019)

 

************************************************************************************************************************************************

Ogłoszenie nr 540120939-N-2019 z dnia 14-06-2019 r.
Wieliczka: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 559087-N-2019 Data: 10-05-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Krajowy numer identyfikacyjny 12318259500000, ul. ul. Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 289-17-40, e-mail zsz@powiatwielicki.pl, faks 12 289-17-88. Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV. Punkt: 6.2 W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-18, godzina: 08:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-06-25, godzina: 08:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >

*****************************************************************************************************************************************

 

 

Ogłoszenie nr 559087-N-2019 z dnia 2019-06-10 r.

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: „Wyposażenie pracowni gastronomicznej” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dla Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego,

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, krajowy numer identyfikacyjny 12318259500000, ul. ul. Piłsudskiego  105 , 32-020  Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel.12 289-17-40, , e-mail zsz@powiatwielicki.pl, , faks 12 289-17-88. 
Adres strony internetowej (URL): www.zdp.wieliczka.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
http://www.pckziu-wieliczka.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
w wersji papierowej na adres siedziby Zamawiającego 
Adres: 
ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wyposażenie pracowni gastronomicznej” 
Numer referencyjny: PCKZIU.271.18.CKZ.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.2 Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą, montażem sprzętu gastronomicznego wyposażenia nowej pracowni gastronomicznej dla uczniów. 3.3 Wyposażenie pracowni obejmuje: 1) Stół centralny ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9); rant tylny, mebel trwale spawany; + drzwi suwane z uchwytami zamykane na klucz, półka w środku, zabudowa tylna. USTAWIENIE ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII (pozycja nr 1 na projekcie) Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH KOREKT POWSTAŁYCH PO OBMIARZE Z NATURY - 8 sztuk 2) Kuchnia 4-palnikowa elektryczna na podczerwień na podstawie zamkniętej z drzwiami zamykanymi na klucz. Płaszczyzna robocza i panele przednie wykonane ze stali nierdzewnej ino AISI 304. Płaszczyzna z tworzywa szklano-ceramicznego, o grubości 6 mm. Rezystancje elektryczne osiągają wysokie temperatury (500 °C) i promieniując, podgrzewają płaszczyznę gotującą. Odpowiednie oznakowanie stref umożliwiające poprawne umiejscowienie garnków. Lampka kontrolna sygnalizująca po wyłączeniu pozostałe ciepło. Uchwyt o wysokiej rezystancji, wykonany ze stali AISI 304, o grubości 20/10. Nóżki nastawne. Moc minimum 12,5 kW. USTAWIENIE, MONTAŻ DO INSTALACJI ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII (pozycja nr 2 na projekcie) Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH KOREKT POWSTAŁYCH PO OBMIARZE Z NATURY - 8 sztuk 3) Stół ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9), rant tylny wraz z jedną komorą zlewu w centralnej części; mebel trwale spawany; + drzwi suwane z uchwytami zamykane na klucz, półka w środku, blok 3 szuflad po lewej stronie zamykane na klucz, zabudowa tylna, korpus cofnięty o 100 mm w celu schowania przyłączy instalacyjnych. Otwór pod baterię oraz bateria zlewozmywakowa łokciową z obrotową wylewką z zaworami zasuwowymi (długość ramienia 320mm, wysokość 185 mm) + USTAWIENIE I MONTAŻ DO INSTALACJI SANITRANEJ ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII (pozycja nr 4 i 5 na projekcie) Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH KOREKT POWSTAŁYCH PO OBMIARZE Z NATURY – 8 sztuk 4) Szafa chłodnicza 2-drzwiowa 700 l, moc minimum 450 Wat, wykonana ze stali nierdzewnej (obudowa oraz wnętrze), system samoczynnego zamykania drzwi, wyświetlacz temperatury, półki w wyposażeniu (min.4), drzwi dzielone. Zakres temperatury -2 do 8 stopni. + USTAWIENIE I MONTAŻ DO INSTALACJI ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII ( pozycja nr 7 na projekcie) Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH KOREKT POWSTAŁYCH PO OBMIARZE Z NATURY – 3 sztuki 5) Zestaw blok słupek trzech piekarników elektrycznych z termoobiegiem. Pojemność pojedynczej komory minimum 70 litrów. Sterowanie elektroniczne, dotykowe na froncie piekarnika. Czyszczenie- katalityczne. Prowadnice teleskopowe, moc przyłączeniowa 3,5 kW na piekarnik. Minimalne wyposażenie: automatyczne programowanie, automatyczne programy pieczenia, automatyczne wyłączenie, elektroniczna regulacja temperatury, proponowanie temperatury, sygnał końca pieczenia, szybki nagrzew, miękkie domykanie drzwi, wyświetlacz elektroniczny, wyświetlany czas trwania programu. Zimne drzwi, automatyczne wyłączenie, blokada przed przypadkowym uruchomieniem, blokada przed zmianą ustawień. Przykładowe programy pieczenia na wyposażeniu: grzałka dolna z termoobiegiem, grzałka dolna i górna, grzanie dolne. + USTAWIENIE I MONTAŻ DO INSTALACJI ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII (pozycja nr 8 na projekcji) Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH KOREKT POWSTAŁYCH PO OBMIARZE Z NATURY – 3 sztuki 6) Szafa dwudzielna ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z drzwiami suwanymi; zamykanymi na klucz, 2 półki w każdej komorze szafy zamontowane na stałe; mebel trwale spawany; + USTAWIENIE I MONTAŻ DO INSTALACJI SANITRANEJ ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII (Pozycja nr 9 na projekcie) Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH KOREKT POWSTAŁYCH PO OBMIARZE Z NATURY – 2 sztuki 7) Stół z szafką z drzwiami zamykanymi na klucz, ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9), rant tylny; mebel trwale spawany, USTAWIENIE ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII (pozycja nr 11 na projekcie) Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH KOREKT POWSTAŁYCH PO OBMIARZE Z NATURY - 1 sztuka 8) Zmywarka gastronomiczna nierdzewna z funkcją wyparzania; elektroniczny wyświetlacz temperatury; pompa zrzutowa wody; podwójne ścianki obudowy, 3-4 programy myjące; czas trwania cyklu max.180 sek., 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) temp. Mycia 50-60; temperatura wyparzania 85-90; wsad max. 320 mm, mm, kosz 500x500mm; pompa płuczna, zbiornik wyrównawczy, w zestawie - dozownik płynu myjącego - dozownik płynu płuczącego (w komplecie 10 litrów płynu myjącego oraz 10 l płynu nabłyszczającego); w komplecie kosz do talerzy, uniwersalny, kosz do szkła oraz pojemnik na sztućce, podstawa pod zmywarkę + USTAWIENIE I MONTAŻ DO INSTALACJI SANITRANEJ i ELEKTRYCZNEJ ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII (pozycja nr 12 na projekcie) Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH KOREKT POWSTAŁYCH PO OBMIARZE Z NATURY, Moc minimum 6,5 kw. Wymiar: 570-610x570-610x800-850mm – 1 sztuka 9) Stół mroźniczy 3-drzwiowy. Wykonany z wysokiej, jakości stali nierdzewnej, blat o grubości 50 mm z rantem tylnym o wysokości 40 mm. Samoczynnie zamykające się drzwi. Regulowana wysokość półek w szafkach. Regulowana wysokość nóżek. Odparowanie wody pochodzącej z rozmrażania parownika. Wymuszony system chłodzenia komory, parownik z powłoką antykorozyjną. Czynnik chłodniczy: R-404 A, wolny od CFC. Agregat chłodniczy montowany fabrycznie po prawej stronie. Izolacja z pianki poliuretanowej 60 mm. Sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury. Minimalny zakres temperatur od -18°C do -22°C. Bezproblemowa praca urządzenia do temp. otoczenia minimum +32°C.Wyposażone w min. 2 pary prowadnic oraz 2 półki rusztowe o wymiarach GN 1/1 na każde drzwi. Automatyczne odszranianie/odmrażanie. Wymiar 1700-1800x690-710x840-855 mm. + USTAWIENIE I MONTAŻ DO INSTALACJI ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII (pozycja nr 13 na projekcie) Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH KOREKT POWSTAŁYCH PO OBMIARZE Z NATURY – 2 sztuki 10) Czterodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone są w dwóch kolumnach po dwie sztuki. Każda z komór wyposażona jest w wieszaki boczne oraz drążek na wieszaki ubraniowe. W drzwiach skrytek wykonane są otwory wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o grubości 0,6 1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo poliestrowymi). Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Całość osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubości 1,0 mm USTAWIENIE ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII (pozycja nr 14 na projekcie) Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH KOREKT POWSTAŁYCH PO OBMIARZE Z NATURY - 6 sztuk 11) Regał ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) 5 półek, w tym 3 przestawne, regał spawany, półki pełne USTAWIENIE ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII (pozycja nr 15 na projekcie) Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH KOREKT POWSTAŁYCH PO OBMIARZE Z NATURY – 1 sztuka 12) Regał ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) 5 półek, w tym 3 przestawne, regał spawany, półki pełne USTAWIENIE ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII (pozycja nr 16 na projekcie) Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH KOREKT POWSTAŁYCH PO OBMIARZE Z NATURY – 1 sztuka 13) Szafa dwudzielna ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9) z drzwiami suwanymi; zamykanymi na klucz, 2 półki w każdej komorze szafy zamontowane na stałe; mebel trwale spawany; USTAWIENIE ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII (pozycja nr 17 na projekcie) Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH KOREKT POWSTAŁYCH PO OBMIARZE Z NATURY- 8 sztuk 14) Stół przyścienny ze stali nierdzewnej typu AISI 304 (OH18N9); rant tylny, mebel trwale spawany; + drzwi suwane z uchwytami zamykane na klucz, półka w środku, USTAWIENIE ZGODNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGII (pozycja nr 18 na projekcie) Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH KOREKT POWSTAŁYCH PO OBMIARZE Z NATURY - 1 sztuka 3.4 Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu gastronomicznego zgodnie z zestawieniem, montaż sprzętu w pracowni, instruktarz obsługi dla personelu oraz niezbędny serwis w okresie gwarancyjnym. 4 Zaleca się przed zamówieniem sprzętu dokonać pomiaru na miejscu w pracowni aby zgodnie z projektem zamontować zamówiny sprzęt. Wymiary podane w kosztorysie ofertowym są wymiarami orientacyjnymi. 4.1 Zakup stanowi element projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II" nr RPMP.10.02.01-12-0043/19, Który ubiega się o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dla Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT. 4.2 Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 4.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 4.4 Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 4.5 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4.6 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 4.7 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 4.8 Zamawiający nie wymaga zgodnie z art.29 ust 3a ustawy Pzp zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 4.9 Zamawiający zapłaci za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie jednej faktury VAT, wystawionej po dokonaniu odbioru technicznego przedmiotu umowy. 

II.5) Główny kod CPV: 42000000-6 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

42210000-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:   
 lub dniach: 50 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

50

 

 


II.9) Informacje dodatkowe: SIWZ z załącznikami

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu. 
Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp TakZamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

6.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.( załącznik A3 do SIWZ)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Nie dotyczy 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. pkt. 1 SIWZ: 1) ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. 8.1 Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr A2 do SIWZ. 3. Wymagane dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą: a) Wypełniony formularz oferty - załącznik A do SIWZ, b) kosztorys ofertowy załącznik A1 c) pełnomocnictwo jeżeli dotyczy w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem. d) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie ( zgodnie z pkt. 8.1,8.2,8.3 SIWZ) - Załącznik nr A2 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 

 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 


IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie. Informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, zabezpieczone w kopercie i oznaczone „tajemnica przedsiębiorstwa„ 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-06-18, godzina: 08:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
SIWZ z załącznikami

 

SIWZ

  1. formularz oferty - załącznik A do SIWZ,

  2. kosztorys ofertowy – załącznik A1

  3. Załącznik nr A2 do SIWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,

  4. Załącznik nr A3 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,

  5. Załącznik nr B do SIWZ - wzór umowy,

  6.  

  7. załącznik nr 1 do umowy projekt pracowni

 

 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

DOTYCZY: Pytania i odpowiedzi do SIWZ w postępowaniu nr  PCKZiU.271.13.CKZ.2019                 pn.: „Wyposażenie pracowni gastronomicznej”

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęło do Zamawiającego pytanie od wykonawcy do treści SIWZ.

W związku z powyższym przytaczamy jego treść udzielając stosownej odpowiedzi.

Pytanie 1 .  Pozycja 4 - Kuchnia opisana przez Państwa nie jest już dostępna                      w regularnej sprzedaży przez żadnego z autoryzowanych dystrybutorów, nie posiada również autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, ponadto opis sugeruje na tylko                 i wyłącznie jednego producenta co jest niezgodne z PZP i narusza art. dotyczący  zasad uczciwej konkurencji. Proszę o dopuszczenie kuchni o poniższych parametrach równoważnych;

Kuchnia 4-palnikowa elektryczna ceramiczna o wymiarach 800 x 700 x 850 na podstawie zamkniętej z drzwiami. Wykonana ze stali AISI 304. Kontrola obecności garnka na tylnych polach, szybka reakcja na zmianę nastawy. Moc 12,1 kW, 4 pola, regulacja nóżek. Lampka wskazująca nagrzanie pola. 

Odpowiedź 1 : Zamawiający  dopuszcza kuchenkę o parametrach równoważnych, Moc minimum 12,1 kW.

(KOLEJNE PYTANIA I ODPOWIEDZI Z 18.06.2019)

Pytanie 2 .  Pozycja 13 oraz 6 - Czy zamawiający miał na myśli 2 półki w każdej komorze to znaczy - 1 półka na środku oraz jedna jako podstawa  każdej części szafy, czy też zamawiający miał na myśli 2 półki oraz podstawa każdej części szafy ?

Odpowiedź 2 : - Zamawiający wyjaśnia iż powinna być: 1 półka na środku oraz jedna jako podstawa  każdej części szafy.

Pytanie 3 .  Czy zamawiający dopuści kuchnię w poz.2 o mocy 10kw i wysokości 90cm?

Odpowiedź 3: NIE

Pytanie 4 .  Prosimy o wyjaśnienie,  z czego ma być wykonana zabudowa piekarników z pozycji 5. Czy ma być wykonana ze stali nierdzewnej czy z płyty meblowej? Czy dopuszczą Państwo większą wysokość słupka niż 180cm? Piekarnik posiada wysokość ok. 60cm, to zabudowa + 3 piekarniki daje nam wysokość ponad 180cm.

Odpowiedź 4 Zamawiający nie sprecyzował materiału z jakiego ma być wykonana  zabudowa piekarnika, powinna spełniać wymagania sanitarne pracowni gastronomicznej,  oraz być trwała. Zamawiający  dopuszcza wysokość słupka powyżej 180 cm, jednak musi być bezpieczny dostęp do piekarnika na górze przez uczniów.

Pytanie 5. Prosimy o wyjaśnienie opisu zmywarki, gdyż w opisie jest wymagana pompa zrzutowa i podstawa. Jeżeli pompa zrzutowa to niepotrzebna jest wtedy podstawa. Opis wskazuje model, który jest już wycofany, czy Zamawiający dopuści zmywarkę o mocy 6,2kw

Odpowiedź 5: Zmywarka z pompą zrzutową, moc min. 6,2kw

Pytanie 6 .  Pozycja 10 - Czy zamawiający dopuści szafy o głębokości 490 mm, gdyż tylko takie są wykonywane.

Odpowiedź 6: Zamawiający dopuści szafy o głębokości 490mm.

Pytanie 7 .  Pozycja 9 - Proszę o dopuszczenie stołu z izolacją o grubości 50 mm

Odpowiedź 7 :  Zamawiający nie dopuszcza stołu z izolacją o grubości 50mm.

Pytanie 8.   Pozycja nr 8 - Zmywarka - Proszę o dopuszczenie zmywarki o pojedynczych ściankach obudowy.

Odpowiedź 8 : Zamawiający dopuszcza pojedyncze ścianki obudowy.

 


Data publikacji: 10.06.2019 (15:52)Data aktualizacji: 18.06.2019 (08:54)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 2628
18 cze 2019 (08:54)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.18.CKZ.2019
15 cze 2019 (09:11)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.18.CKZ.2019
15 cze 2019 (09:09)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.18.CKZ.2019
13 cze 2019 (16:34)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.18.CKZ.2019
13 cze 2019 (16:32)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.18.CKZ.2019
10 cze 2019 (15:53)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.18.CKZ.2019
10 cze 2019 (15:52)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.18.CKZ.2019

Przejdź do góry strony