Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.272.3/CKZ/2017

Data ogłoszenia: 28-08-2017

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI I postępowania – PCKZIU.272.3/CKZ/2017

PCKZIU.272.3/CKZ/2017

 

 

Wieliczka 28 sierpnia 2017 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI I

postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego

 W dniu 25 sierpnia 2017 r. Zamawiający uzyskał informację, że Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą w wyniku powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty tj.: MKM MARKET Małgorzata Modzelewska, ul. Zadziarska 83Z/8 lok. 2, 03-289 Warszawa odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ i zgodnie z przedłożoną w niniejszym postępowaniu ofertą.

Zamawiający mając na uwadze zapisy ustawy pzp. stanowiące, że z uwagi na fakt, iż przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie ,,procedury odwróconej’’, działając w myśl art. 24aa ust. 2 Pzp. przez wzgląd, że wykonawca, którego w ramach procedury odwróconej oceniono najwyżej i wezwano do złożenia dokumentów uchyla się od zawarcia umowy, przeanalizował stan faktyczny czy może skorzystać z uprawnienia i zbadać czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. W wyniku analizy punktacji przeznanaej ofertom ustalono, że kolejna najwyżej oceniona w rankingu oferta opiewa na sumę 234 000,00 zł. Cena ta zdecydowanie przewyższa sumę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowej części zamówienia.

Zamówienie jest finansowane ze środków unijnych, zgodnie z zaplanowanym budżetem a Zamawiający nie może samodzielnie zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

Mając na uwadze powyższe przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4. Ustawy pzp.

 


Data publikacji: 07.09.2017 (15:51)Data aktualizacji: 07.09.2017 (15:51)
Osoba publikująca: Redaktor Osoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1499

Przejdź do góry strony