Pobierz PDFDrukuj

RPMP.10.02.01-12-0241/16

Data ogłoszenia: 11-02-2019

Termin składania ofert: 15-03-2019, godz: 15:00

Nabór pracodawców oferujących miejsca staży wakacyjnych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/16

 Wieliczka, dnia 11 lutego 2019 roku

 

Nabór pracodawców oferujących miejsca staży wakacyjnych
dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr  RPMP.10.02.01-12-0241/16

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce ul. marsz. J. Piłsudskiego 105; 32-020 Wieliczka zaprasza przedsiębiorców, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe do zgłoszenia miejsc stażu dla uczniów szkół zawodowych objętych projektem. W stażach wezmą udział uczniowie i uczennice Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach oraz Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone poniżej:

 

Termin realizowania staży:  od dnia 1 do 31 lipca 2019 roku lub od dnia 1 do 30 sierpnia 2019 roku

Szacowana liczba miejsc w roku 2019: 60 staży trwających 1 miesiąc.

Wartość stypendium stażowego otrzymywanego przez stażystę: 1500,00 zł  - zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Wielickiego Nr XXXIII/223/2017 z dnia 7 września 2017 roku

Czas trwania stażu: co najmniej 150 godzin w miesiącu.

Program: staż zawodowy realizowany jest na podstawie programu opracowanego przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły lub placówki systemu oświaty we współpracy z podmiotem przyjmującym uczniów na staż zawodowy.

Koszty stażu: koszty organizacji stażu dla 1 osoby wynoszą do 1500 zł (w tym koszty opiekuna stażysty oraz pozostałe koszty np. koszty zakupu odzieży roboczej, wyposażenie stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP stażysty itp.)

 

Obowiązki podmiotu przyjmującego na staż:

 • zapewnia odpowiednie stanowisko pracy stażysty, wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze, udostępnia warsztaty, pomieszczenia, zaplecze techniczne, zapewnia urządzenia i materiały zgodnie z programem  stażu zawodowego i potrzebami  stażysty wynikającymi ze specyfiki zadań wykonywanych przez stażystę, wymogów technicznych miejsca pracy, a także z niepełnosprawności lub stanu zdrowia,
 • szkoli stażystę na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy na stanowisku, którego dotyczy staż zawodowy,
 • sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu zawodowego w postaci wyznaczenia opiekuna stażu,
 • monitoruje postępy i nabywanie nowych umiejętności stażystę, a także stopień realizacji treści i celów edukacyjnych oraz regularnie udziela stażyście informacji zwrotnej,
 • wydaje  stażyście - niezwłocznie po zakończeniu stażu zawodowego - dokument potwierdzający odbycie  stażu zawodowego. Dokument potwierdzający stażu zawodowego zawiera co najmniej następujące informacje: datę rozpoczęcia i zakończenia  stażu zawodowego, cel i program  stażu zawodowego, opis zadań wykonywanych przez  stażystę, opis kompetencji uzyskanych przez stażystę w wyniku stażu zawodowego oraz ocenę  stażysty dokonaną przez opiekuna  stażu.

 

Koszty wynagrodzenia opiekuna  stażysty u pracodawcy powinny uwzględniać jedną z opcji:

 • refundację pracodawcy wynagrodzenia opiekuna stażysty w zakresie odpowiadającym częściowemu lub całkowitemu zwolnieniu go od świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad grupą stażystów przez okres 150 godzin stażu zawodowego, w wysokości obliczonej jak za urlop wypoczynkowy, ale nie więcej niż 5000 zł brutto (przy założeniu, że koszty organizacji stażu dla 1 osoby nie przekraczają 1500 zł brutto). Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu zawodowego zrealizowanych przez uczniów,
 • refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty, w sytuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy, w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad grupą stażystów, ale nie więcej niż 500 zł brutto, za realizację 150 godzin stażu zawodowego. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin stażu zawodowego zrealizowanych przez uczniów),
 • refundację pracodawcy wynagrodzenia opiekuna stażysty, który będzie pełnił funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu i dla którego praca z uczniami będzie stanowić podstawowe zajęcie – do wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
 • wynagrodzenie przysługujące opiekunowi  stażysty jest wypłacane z tytułu wypełnienia obowiązków, nie zależy natomiast od liczby uczniów, wobec których te obowiązki świadczy,
 • wynagrodzenie opiekuna stażysty  - osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą ograniczone jest do kwoty wskazanej jako refundacja p dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty – czyli 500,00 zł brutto.

 

 

Uwagi związane z rozliczeniem kosztów organizacji staży:

 • Z każdym przedsiębiorcą realizującym staż zostanie zawarta umowa precyzująca prawa i obowiązki stron.
 • Brak jest możliwości utworzenia i wyposażenia stanowiska pracy dla stażysty. Ewentualne zakupy muszą dotyczyć surowców zużywalnych w trakcie stażu (nie dotyczy wyposażenia specjalnego dla osoby niepełnosprawnej).
 • Pracodawca po zakończeniu staży wystawi notę księgową według udostępnionego wzoru z terminem płatności co najmniej 14 dni oraz przekaże wymagane oświadczenia. Dokumenty inne niż nota księgowa nie będą akceptowane.
 • Stażysta może mieć maksymalnie 2 opiekunów w trakcie odbywania stażu.
 • Termin złożenia kompletnej dokumentacji związanej z kosztami organizacji staży upływa w dniu 20 września 2019 roku. Noty wystawione i dostarczone po tym terminie nie będą akceptowane.

 

Zgłoszenia można przesyłać na adres: pawel.luczynski@powiatwielicki.pl lub w formie papierowej na adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce ul. marsz. J. Piłsudskiego 105; 32-020 Wieliczka

 

Termin złożenia deklaracji upływa: 15 marca 2019 roku.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

 


Data publikacji: 11.02.2019 (13:49)Data aktualizacji: 11.02.2019 (13:49)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1521

Przejdź do góry strony