Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.22/2017

Data ogłoszenia: 28-11-2017

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup wraz z dostawą akcesoriów i części komputerowych”.

 Powiatowe Centrum

Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego

ul. Piłsudskiego 105

32-020 Wieliczka

                                                                             Wieliczka, dnia 28 listopada 2017r.

 PCKZIU.271.22/2017

                                                                              

Wykonawcy uczestniczący

 

w postępowaniu

                                                              

                                                              

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup wraz z dostawą akcesoriów i części komputerowych”.

 

 

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Wieliczce przy     ul. Piłsudskiego 105, zwane w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przedstawia informację z otwarcia ofert.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 28.11.2017 r. do godz. 08:45 złożono

2 oferty:

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 13 800,00 zł brutto

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

Infus Katarzyna Fuśnik

Ul. Sienkiewicza 7A/4, 10-268 Olsztyn

11 746,50 zł

 

30 miesięcy

 

 

 

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

7 dni od daty podpisania umowy

2

Firma KALI Piotr Gromek, Rożnowa 49, 32-020 Wieliczka

13 799,38 zł

24 miesiące

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

7 dni od daty podpisania umowy

 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy.

Wzory oświadczeń znajdują się w zał. nr 3 do SIWZ

 


Data publikacji: 28.11.2017 (11:59)Data aktualizacji: 28.11.2017 (11:59)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1559

Przejdź do góry strony