Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.5.CKZ.2019

Data ogłoszenia: 22-02-2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

 

PCKZIU.271.5.CKZ.2019

Wieliczka, dnia 22.02.2019r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

         

Informuję, że w dniu 22.02.2019 r. został rozstrzygnięty  przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Zakup wraz z dostawą sprzętu gastronomicznego” 

CZĘŚĆ II 

"Zakup   wraz z dostawą  wyposażenia pracowni gastronomicznej”

 

oznaczenie sprawy  PCKZIU.271.5.CKZ.2019 część II 

 

  1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3, złożoną przez: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  PHU „BMS” Sp. j. Z Bielski, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

Cena wybranej oferty 56 968,68 zł. brutto (słownie:  pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych i 68/100), tj.: 46 316,00 zł netto (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta szesnaście złotych i 00/100) oraz podatek od towarów                      i usług VAT w kwocie  10 652,68  zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta jest kompletna, ważna i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego, ocenianą na postawie kryteriów ceny oraz długości okresu gwarancji.

 

2. INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

3

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  PHU „BMS” Sp. j. Z Bielski, ul. Staszica 22,                 82-500 Kwidzyn

4

CHEF’S PLACE Kosterka i Wspólnicy s. c ul. Mielczarskiego 21/23 42-200 Częstochowa

5

 INWEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos, 33-300 Nowy Sącz ul. Zawiszy Czarnego 24 

6

Swisspol Ltd Sp. z o.o., ul. Wilcza 27, 50- 429 Wrocław

 

  1. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY.

 

2.1 Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oferta nr 1 złożona przez CHEF’S PLACE Kosterka i Wspólnicy s. c ul. Mielczarskiego 21/23 42-200 Częstochowa,   została odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87. ust 2 i 3 ;

Uzasadnienie: 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w kosztorysie ofertowym

-  poz. 8  Miseczki   - brak opisu przedmiotu zamówienia tj. marka, typ , model,  brak ceny jednostkowej netto  oraz pozycji wartości jednostkowej  netto. Zgodnie z pkt. 14.4 SIWZ pozycje te powinny być uzupełnione pod rygorem odrzucenia oferty. 

W związku z powyższym oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  oferta zostaje odrzucona na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2.

 

2.2  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oferta nr 1 złożona przez INWEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos, 33-300 Nowy Sącz ul. Zawiszy Czarnego 24,  została odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  z zastrzeżeniem art. 87. ust 2 i 3 ;

Uzasadnienie: 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w kosztorysie ofertowym

-  poz. 8 Miseczki - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pozycja zawiera Zestaw 8  z polipropylenu o różnych pojemnościach (od 0,5 l). Przeznaczona do produktów spożywczych. zaoferowane miski to 5 misek + durszlak +  praktyczna pokrywa.

- poz. 45   patelnie ( min 5 rodzajów w kpl.) zaoferowane patelnie to zestaw 3 różnych patelni  bez pokryw oraz jedna patelnia z pokrywą z odpornego szkła. Brak jednej patelni i pokrywy.

- poz. 56 elektryczny piekarnik z termoobiegiem od zabudowy – Przedstawiony                 w ofercie piekarni nie posiada funkcji ogrzewanie dolne + termoobieg.   

W związku z powyższym oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferta zostaje odrzucona na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2.

 

2.3  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oferta nr 1 złożona przez Swisspol Ltd Sp. z o.o., ul. Wilcza 27, 50- 429 Wrocław,  została odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  z zastrzeżeniem art. 87. ust 2 i 3 ;

Uzasadnienie: 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w kosztorysie ofertowym

-  poz. 9 łopatka i pędzelek silikonowy zestaw   - brak opisu przedmiotu zamówienia tj. marka typ model. Zgodnie z pkt. 14.4 SIWZ pozycje te powinny być uzupełnione pod rygorem odrzucenia oferty.

W związku z powyższym oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferta zostaje odrzucona na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2.

 

  1.  STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Łączna liczba pkt

 Cena (60 pkt )

Kryterium długość okresu gwarancji (40 pkt)

3

60,00

40,00

100,00

 

 

 

  1.  INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) umowa z wybranym Wykonawcą może być zawarta najwcześniej w dniu  28.02.2019 r.

                                                                                    

                         

                                                                              


Data publikacji: 22.02.2019 (11:21)Data aktualizacji: 22.02.2019 (11:21)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1329

Przejdź do góry strony