Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU. 271.19/CKZ/2017

Data ogłoszenia: 23-11-2017

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 Wieliczka, dnia 23 listopada 2017 roku

PCKZIU. 271.19/CKZ/2017

 

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W WYNIKU

ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA NA USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI

ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI

KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Przedmiot zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

1.   INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY:

W części I:

Brak zawartej umowy - postępowanie unieważniono na podstawie cz. VIII pkt. 11 ppkt. 1) i cz. X pkt. 7 ppkt.1) Ogłoszenia o zamówieniu,  bowiem do chwili składania ofert tj. do dnia 15 listopada 2017 r. godz. 10:00 nie złożono żadnej oferty w żadnej ze wskazanych części.

W części  II
Zamawiający informuje, iż w wyniku postępowania w dniu 22 listopada 2017 roku podpisano umowę z:

ALL-IN Waldemar Mucha ul. Strażacka 54D/2; 35-312 Rzeszów w cenie 15 600,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy sześćset złotych 0/100 gr).

Numer umowy 272.3.CKZ/2017.
Data obowiązywania:

W części III
Zamawiający informuje, iż w wyniku postępowania w dniu 23  listopada 2017 roku podpisano umowę z: 30 marca 2018 roku

Animator Patrycja Litwicka-Grześkowiak ul. Lilii Wenedy 15/82; 30-833 Kraków w cenie: 8500,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 0/100 gr).

Numer umowy 272.6.CKZ/2017.
Data obowiązywania: 30 marca 2018 roku

W części IV:

Brak zawartej umowy  - postępowanie unieważniono na podstawie cz. VIII pkt. 11 ppkt. 1) i cz. X pkt. 7 ppkt.1) Ogłoszenia o zamówieniu,  bowiem do chwili składania ofert tj. do dnia 15 listopada 2017 r. godz. 10:00 nie złożono żadnej oferty w żadnej ze wskazanych części.

W części V:

Brak zawartej umowy - postępowanie unieważniono na podstawie cz. VIII pkt. 11 ppkt. 2) i cz. X pkt. 7 ppkt.2) Ogłoszenia o zamówieniu,  bowiem cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tej kwotę do ceny najkorzytniejszej oferty, bowiem w chwili obecnej nie posiada potwierdzonych w projekcie oszczędności pozwalających na zwiększenie przedmiotowej kwoty o wymaganą wartość.

 


Data publikacji: 24.11.2017 (08:43)Data aktualizacji: 24.11.2017 (08:43)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1383

Przejdź do góry strony