Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.3/2017

Data ogłoszenia: 02-06-2017

Usługa dostawy pudeł, teczek do przechowywania dokumentów archiwalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w

PCKZiU.271.3/2017
Wieliczka, dnia 2 czerwca 2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017

usługę dostawy pudeł, teczek do przechowywania dokumentów archiwalnych, które spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. z 2015 roku poz.1743)

 

 (NINIEJSZE ZAPYTANIE MA FORMĘ ROZEZNANIA RYNKU I NIE STANOWI ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY PZP.)


Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości opisanego poniżej zamówienia:

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących materiałów:

1) Pudło archiwalne na księgi o wymiarze 415mm x 265mm x 10mm – 2 szt

2) Pudło archiwalne na księgi o wymiarze 415mm x 265mm x 15mm – 1 szt

3) Pudło archiwalne na księgi o wymiarze 395mm x 255mm x 20mm – 2 szt

4) Pudło archiwalne na księgi o wymiarze 395mm x 255mm x 15mm – 1 szt

 • Pudło archiwalne na księgi o wymiarze 395mm x 255mm x 10mm – 1 szt

6) Pudło archiwalne na księgi o wymiarze 390mm x 250mm x 20mm – 2 szt

7) Pudło archiwalne na księgi o wymiarze 385mm x 250mm x 20mm – 1 szt

8) Pudło archiwalne na księgi o wymiarze 375mm x 245mm x 20mm – 1 szt

9) Pudło archiwalne o wymiarach 350mm x 260mm x 110mm – 4 szt

10) teczki wiązane na dokumenty A4 o wymiarach 320mm x 250mm x 35mm – 20 szt.

 1. Cena łączna uwzględniać musi koszty dostawy do siedziby Zamawiającego oraz koszty wniesienia do budynku w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego.
 2. Dostawa musi zostać zrealizowana w terminie do 10 lipca 2017 roku na adres Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Marszałka Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka. Termin dostawy powinien zostać ustalony wcześniej w związku z koniecznością dokonania odbioru ilościowego i jakościowego przez upoważnionego pracownika.
 3. Termin płatności: 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.
 4. Zamawiający sporządzi protokół odbioru materiałów stanowiących przedmiot zamówienia. Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego bez uwag uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT/rachunku.

 

 1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

30199500-5 – segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby

 

III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla Wykonawcy.

 

 1. Inne warunki realizacji zamówienia:
 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, iż nie zamierza lub zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia (jeżeli zamierza, musi określić części, które będzie powierzał podwykonawcom).
 2. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa w pkt. 1  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.

 

 1. Warunki wykluczenia Wykonawcy:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 1. Kryterium oceny ofert:

100% cena

 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” obliczana będzie zgodnie z  poniższym  wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100%,

przy czym 1% odpowiada 1 pkt.,
gdzie:

Cmin – najniższa cena wśród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów.

 

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą prośbą
o przygotowanie i przesłanie do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kalkulacji niniejszej dostawy z użyciem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 9 czerwca 2017 r. do godz. 15.30 na adres: szkola@pckziu-wieliczka.pl

Ofertę w formie tradycyjnej należy kierować na adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, 32-020 Wieliczka

 1. marsz. Józefa Piłsudskiego 105 (sekretariat) – przy czym liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły!

 

W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela: Iwona Garlej – sekretarz szkoły tel. 12 289 17 40.

 

VII. Załącznik:

 1. Formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami.

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTY

 

 1. Zarejestrowana nazwa i adres (z numerem kodu pocztowego) Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu: ……………………………….. Nr fax:……………………………………..

e-mail: ……………………………………………………………………………………….

NIP: ……………………………………….. Regon:………………………………………

KRS…………………………………………………………………………………………..

 

 1. Składając ofertę usługę dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr  RPMP.10.02.01-12-0241/16
 1. Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia za cenę łączną brutto …………….

………………………………………………………………………………………………..
słownie: …………………………………………………………………………………………………
w tym podatek VAT …………… %

 

 1. Szczegółowy opis oferowanych materiałów prezentujemy poniżej:

 

Rodzaj oferowanego materiału Cena łączna brutto
1) Pudło archiwalne na księgi o wymiarze 415mm x 265mm x 10mm – 2 szt.
Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.
 
2) Pudło archiwalne na księgi o wymiarze 415mm x 265mm x 15mm – 1 szt
Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.
 
3) Pudło archiwalne na księgi o wymiarze 395mm x 255mm x 20mm – 2 szt

 

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 
4) Pudło archiwalne na księgi o wymiarze 395mm x 255mm x 15mm – 1 szt

 

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 
5) Pudło archiwalne na księgi o wymiarze 395mm x 255mm x 10mm – 1 szt

 

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 
6) Pudło archiwalne na księgi o wymiarze 390mm x 250mm x 20mm – 2 szt

 

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 
7) Pudło archiwalne na księgi o wymiarze 385mm x 250mm x 20mm – 1 szt

 

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 
8) Pudło archiwalne na księgi o wymiarze 375mm x 245mm x 20mm – 1 szt

 

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 
9) Pudło archiwalne o wymiarach 350mm x 260mm x 110mm – 4 szt

 

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 
10) Teczki wiązane na dokumenty A4 o wymiarach 320mm x 250mm x 35mm – 20 szt.

 

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 
 1. Przedmiot umowy dostarczymy w terminie do dnia 10 lipca 2017 roku.

 

 1. Jednocześnie oświadczam, iż:
 1. TAK – NIE* – zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia. Zamierzam powierzyć …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 1. TAK – NIE* – nie podlegamy wykluczeniu w związku z wymogiem, iż Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:
 2. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 3. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 4. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 5. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 6. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 

Miejscowość: ……………… Data …………….………………………………………

Podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

* – niewłaściwe skreślić.

 

Pełna treść ogłoszenia: zapytanie_o_cene_materiały_biurowe archiwum_02.06.2017

 


Data publikacji: 07.09.2017 (15:04)Data aktualizacji: 07.09.2017 (15:35)
Osoba publikująca: Redaktor Osoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1607

Przejdź do góry strony