Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.11.2018

Data ogłoszenia: 19-12-2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY cz II i III

 

 

Wieliczka, dnia 19.12.2018r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Informuję, że w dniu   19  grudnia 2018 r. został rozstrzygnięty  przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego” 

 

 oznaczenie sprawy  PCKZIU.271.11.2018 część II i III

 

CZĘŚĆ II 

Zestaw do nauki i przeprowadzenia kursu Cisco CCNA ver6 i Cisco CCNA Security umożliwiający przeprowadzenie wszystkich dostępnych labów w kursie.”

CZĘŚĆ III

Zestaw akcesoriów sieciowych.

 

część II

  1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2, złożoną przez: Global Hardware Solutions                 Sp. z o.o., Osadnicza 1, 87 – 100 Toruń

Cena wybranej oferty  28 302,00 zł. brutto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwa złote i 00/100), tj.: 28 302,00   zł. netto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy trzysta dwa złote i 00/100) oraz podatek od towarów  i usług VAT w kwocie  00,00   zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta jest kompletna, ważna i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego, ocenianą na postawie kryteriów ceny oraz długości okresu gwarancji.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że Wykonawca posiada wiedzę                         i doświadczenie niezbędne do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia.

 

2. INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

2

 Global Hardware Solutions Sp. z o.o., Osadnicza 1, 87 – 100 Toruń

 

3. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Łączna liczba pkt

 Cena (60 pkt )

Kryterium długość okresu gwarancji (40 pkt)

2

60,00

40,00

100,00

 

 

4. INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) umowa z wybranym Wykonawcą może być zawarta najwcześniej w dniu  19.12..2018 r.

 

część III

  1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2, złożoną przez: Global Hardware Solutions                   Sp. z o.o., Osadnicza 1, 87 – 100 Toruń

Cena wybranej oferty 1599,00zł. brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100), tj.: 1300,00  zł. netto (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych i 00/100) oraz podatek od towarów  i usług VAT  23% w kwocie  299,00  zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta jest kompletna, ważna i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego, ocenianą na postawie kryteriów ceny oraz długości okresu gwarancji.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że Wykonawca posiada wiedzę                         i doświadczenie niezbędne do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia.

 

2. INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

2

 Global Hardware Solutions Sp. z o.o., Osadnicza 1, 87 – 100 Toruń

 

3. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Łączna liczba pkt

 Cena (60 pkt )

Kryterium długość okresu gwarancji (40 pkt)

2

60,00

40,00

100,00

 

4.   INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) umowa z wybranym Wykonawcą może być zawarta najwcześniej w dniu  19.12.2018 r.

                                                                                                         z poważaniem


Data publikacji: 19.12.2018 (09:45)Data aktualizacji: 19.12.2018 (09:45)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1341

Przejdź do góry strony