Pobierz PDFDrukuj

1/CKZII/2021

Data ogłoszenia: 13-08-2021

Termin składania ofert: 31-08-2021, godz: 23:59

ROZPOZNANIE RYNKU – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W CELU USTALENIA WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA nr 1/CKZII/2020

 Wieliczka, 13 sierpnia 2021 roku

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W CELU

USTALENIA WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA nr 1/CKZII/2021

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu przepisów KC i podstawy do udzielenia zamówienia w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2021 poz. 1129)

 1. Przedmiot i cel zamówienia będącego przedmiotem ustalenia wartości szacunkowe

Przedmiotem niniejszego rozpoznania rynku jest oszacowanie przez Zamawiającego w trybie
 art. 28-36 ustawy PZP wartości zamówienia publicznego na „Usługę organizacji kursów zawodowych w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” RPMP.10.02.01-12-0043/19  w latach 2021/2022”.

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa organizacji następujących kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce:

1. Kurs na uprawnienia G1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych (uprawnienia SEP) do 1KV i egzamin kwalifikacyjny (G1 - eksploatacja) –wraz z egzaminem na kwalifikację;

2   Kurs kasjera walutowo - złotowego –wraz z egzaminem na kwalifikację;

3   Operator urządzeń transportu bliskiego - podesty ruchome przejezdne wolnobieżne –wraz z egzaminem na kwalifikację;

4   Kurs i egzamin z wiedzy teoretycznej oraz szkolenie i egzamin praktyczny dla pilota bezzałogowego statku powietrznego w odniesieniu do Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-01;

5   Kurs barmański I stopnia –wraz z egzaminem na kwalifikację;

6   Kurs wychowawców kolonii –wraz z egzaminem na kwalifikację;

7   Kurs ECDL –wraz z egzaminem na kwalifikację;

8   Kurs Animator czasu wolnego

9   Kurs baristy

10 Kurs sous vide

11 Kurs rezydenta

12 Kuchnia molekularna

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1

Spodziewany termin realizacji kursów zawodowych: listopad 2021 do listopad 2022.

Projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” RPMP.10.02.01-12-0043/19  realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i finansowany w 90% ze środków dotacji (środki Unii Europejskiej i budżetu państwa) oraz w 10% ze środków jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Wielickiego (pomniejszonych o wkład własny prywatny w zakresie staży zawodowych). Usługi szkolenia zawodowego finansowane są w całości ze środków publicznych -  tym samym, w myśl   art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 685 z późn. zm.) przedmiotowa usługa korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.

 

 1. Zadania Wykonawcy

Wykonawca będzie zobowiązany do:

- pokrycia kosztów prowadzenia danego szkolenia w zakresie godzinowym określonym niżej,

- zorganizowania i opłacenie badań lekarskich dla uczestników/czek kursu – jeśli są wymagane;

- poniesienie kosztów związanych z egzaminem państwowym lub egzaminem na kwalifikację danego uczestnika/czki kursu – jeśli są wymagane;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników/czki podczas realizacji kursu. Wykonawca realizujący zamówienie zapewni warunki kursu zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

w zakresie szkolenia teoretycznego: zapewni odpowiednie wyposażenie w sprzęt i materiały umożliwiające prawidłowy przebieg

w zakresie szkolenia praktycznego: zapewni odpowiedni sprzęt i wyposażenie w trakcie szkolenia;

- Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia.

 

Zamawiający oferuje bezpłatne salę szkoleniową na organizowane kursy zawodowe – położoną w Kampusie Wielickim (siedziba szkoły) – 32-020 Wieliczka ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105.

 1. Szczegóły dotyczące zamówienia
 1. Wykonawca może przedstawić oszacowane jednej lub większej liczby kursów.
 2. Wykonawcy, którzy przekażą oszacowanie wartości zamówienia zostaną poinformowani o ogłoszeniu postępowania na dane kursy zawodowe w trybie określonym w wyniku postępowania.
 3. W cenie przedstawionego rozpoznania rynku powinny być uwzględnione wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 4. Oszacowana cena realizacji produktu powinna być podana w kwocie brutto oraz netto, w polskich złotych, zgodnie z załączoną tabelą (załącznik nr 1).

 

 1. Informacje

Oszacowania wartości zamówienia można dokonać z użyciem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do dnia  31 sierpnia 2021 roku na adres e-mail: pawel.luczynski@powiatwielicki.pl

 

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 1740 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2021 poz. 1129) służy ono wyłącznie w celu uzyskania wiedzy na temat ceny planowanego zamówienia publicznego.

Wieliczka, 13 sierpnia 2021 roku

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT W CELU

USTALENIA WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA nr 1/CKZII/2021

 

Niniejsze zapytanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu przepisów KC i podstawy do udzielenia zamówienia w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2021 poz. 1129)

 1. Przedmiot i cel zamówienia będącego przedmiotem ustalenia wartości szacunkowe

Przedmiotem niniejszego rozpoznania rynku jest oszacowanie przez Zamawiającego w trybie
 art. 28-36 ustawy PZP wartości zamówienia publicznego na „Usługę organizacji kursów zawodowych w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” RPMP.10.02.01-12-0043/19  w latach 2021/2022”.

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa organizacji następujących kursów zawodowych dla uczniów szkół zawodowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce:

1. Kurs na uprawnienia G1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych (uprawnienia SEP) do 1KV i egzamin kwalifikacyjny (G1 - eksploatacja) –wraz z egzaminem na kwalifikację;

2   Kurs kasjera walutowo - złotowego –wraz z egzaminem na kwalifikację;

3   Operator urządzeń transportu bliskiego - podesty ruchome przejezdne wolnobieżne –wraz z egzaminem na kwalifikację;

4   Kurs i egzamin z wiedzy teoretycznej oraz szkolenie i egzamin praktyczny dla pilota bezzałogowego statku powietrznego w odniesieniu do Krajowego Scenariusza Standardowego NSTS-01;

5   Kurs barmański I stopnia –wraz z egzaminem na kwalifikację;

6   Kurs wychowawców kolonii –wraz z egzaminem na kwalifikację;

7   Kurs ECDL –wraz z egzaminem na kwalifikację;

8   Kurs Animator czasu wolnego

9   Kurs baristy

10 Kurs sous vide

11 Kurs rezydenta

12 Kuchnia molekularna

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1

Spodziewany termin realizacji kursów zawodowych: listopad 2021 do listopad 2022.

Projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” RPMP.10.02.01-12-0043/19  realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i finansowany w 90% ze środków dotacji (środki Unii Europejskiej i budżetu państwa) oraz w 10% ze środków jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Wielickiego (pomniejszonych o wkład własny prywatny w zakresie staży zawodowych). Usługi szkolenia zawodowego finansowane są w całości ze środków publicznych -  tym samym, w myśl   art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 685 z późn. zm.) przedmiotowa usługa korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.

 

 1. Zadania Wykonawcy

Wykonawca będzie zobowiązany do:

- pokrycia kosztów prowadzenia danego szkolenia w zakresie godzinowym określonym niżej,

- zorganizowania i opłacenie badań lekarskich dla uczestników/czek kursu – jeśli są wymagane;

- poniesienie kosztów związanych z egzaminem państwowym lub egzaminem na kwalifikację danego uczestnika/czki kursu – jeśli są wymagane;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników/czki podczas realizacji kursu. Wykonawca realizujący zamówienie zapewni warunki kursu zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:

w zakresie szkolenia teoretycznego: zapewni odpowiednie wyposażenie w sprzęt i materiały umożliwiające prawidłowy przebieg

w zakresie szkolenia praktycznego: zapewni odpowiedni sprzęt i wyposażenie w trakcie szkolenia;

- Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia.

 

Zamawiający oferuje bezpłatne salę szkoleniową na organizowane kursy zawodowe – położoną w Kampusie Wielickim (siedziba szkoły) – 32-020 Wieliczka ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105.

 1. Szczegóły dotyczące zamówienia
 1. Wykonawca może przedstawić oszacowane jednej lub większej liczby kursów.
 2. Wykonawcy, którzy przekażą oszacowanie wartości zamówienia zostaną poinformowani o ogłoszeniu postępowania na dane kursy zawodowe w trybie określonym w wyniku postępowania.
 3. W cenie przedstawionego rozpoznania rynku powinny być uwzględnione wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 4. Oszacowana cena realizacji produktu powinna być podana w kwocie brutto oraz netto, w polskich złotych, zgodnie z załączoną tabelą (załącznik nr 1).

 

 1. Informacje

Oszacowania wartości zamówienia można dokonać z użyciem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do dnia  31 sierpnia 2021 roku na adres e-mail: pawel.luczynski@powiatwielicki.pl

 

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 1740 z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2021 poz. 1129) służy ono wyłącznie w celu uzyskania wiedzy na temat ceny planowanego zamówienia publicznego.

 

 


Data publikacji: 16.08.2021 (06:34)Data aktualizacji: 16.08.2021 (06:51)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1288

Przejdź do góry strony