Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.14.CKZ/2017

Data ogłoszenia: 25-09-2017

Termin składania ofert: 03-10-2017, godz: 15:00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2017 usługę dostawy książek do kursów zawodowych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/16

 PCKZiU.271.14.CKZ/2017

                                                                     Wieliczka, dnia 25 września 2017 roku

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2017

usługę dostawy książek do kursów zawodowych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr  RPMP.10.02.01-12-0241/16

 

 (NINIEJSZE ZAPYTANIE MA FORMĘ ROZEZNANIA RYNKU I NIE STANOWI ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY PZP.)

 


          W związku z realizowanym przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce projektem  „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 zwracam się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości opisanego poniżej zamówienia:

 

I. Przedmiot zamówienia:

 

1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących przewodników w formie papierowej lub elektronicznej:

 

Lp.

Tytuł/opis

Forma

Ilość

1

Polska z dzieckiem. Rodzinny przewodnik

papierowa

10 szt.

2

Bieszczady

e-book

1 szt.

3

Polska nie tylko na narty. Przewodnik turystyczny

papierowa

10 szt.

4

Jura Krakowsko-Częstochowska. Travelbook

e-book

1 szt.

5

20 najpiękniejszych miejscowości uzdrowiskowych w Polsce. Przewodnik National Geographic

papierowa

10 szt.

6

Chorwacja. Przewodnik ilustrowany Pascal

papierowa

10 szt.

7

Bułgaria przewodnik ilustrowany Pascal

papierowa

10 szt.

8

Norwegia przewodnik ilustrowany Pascal

papierowa

10 szt.

9

Hiszpania przewodnik ilustrowany Pascal

papierowa

10 szt.

10

Albania przewodnik ilustrowany Pascal

papierowa

10 szt.

11

Czarnogóra przewodnik ilustrowany Pascal

papierowa

10 szt.

12

Gruzja, Armenia Azerbejdżan. Przewodnik ilustrowany Pascal

papierowa

10 szt.

13

Turcja przewodnik ilustrowany Pascal

papierowa

10 szt.

14

Egipt przewodnik ilustrowany Pascal

papierowa

10 szt.

15

Grecja przewodnik ilustrowany Pascal

papierowa

10 szt.

16

Amsterdam Pascal Lajt (przewodnik)

papierowa

10 szt.

17

Londyn Pascal Lajt (przewodnik)

papierowa

10 szt.

18

Wiedeń Pascal Lajt (przewodnik)

papierowa

10 szt.

19

Paryż Pascal Lajt (przewodnik)

papierowa

10 szt.

 

 

2.   Cena łączna uwzględniać musi koszty dostawy do siedziby Zamawiającego oraz koszty wniesienia do budynku w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego.

3.   Dostawa musi zostać zrealizowana w terminie do 20 października 2017 roku  na adres Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Marszałka Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka. Termin dostawy powinien zostać ustalony wcześniej w związku z koniecznością dokonania odbioru ilościowego i jakościowego przez upoważnionego pracownika.

4.   Termin płatności: 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.

5.   Zamawiający sporządzi protokół odbioru materiałów stanowiących przedmiot zamówienia. Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego bez uwag uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT/rachunku.

6.   Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT

 

II. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

22000000-0 - Druki i produkty podobne

22113000-5 – Książki biblioteczne

 

III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla Wykonawcy.

 

IV. Inne warunki realizacji zamówienia:

  1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, iż nie zamierza lub zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia (jeżeli zamierza, musi określić części, które będzie powierzał podwykonawcom). 
  2. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa w pkt. 1  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.

 

 

V. Warunki wykluczenia Wykonawcy:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
  5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 

VI. Kryterium oceny ofert:

100% cena

 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” obliczana będzie zgodnie z  poniższym  wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100%,

przy czym 1% odpowiada 1 pkt.,


gdzie: 

Cmin – najniższa cena wśród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów.

 

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą prośbą
o przygotowanie i przesłanie do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kalkulacji niniejszej dostawy z użyciem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 3 października 2017 r. do godz. 15.00 na adres: szkola@pckziu-wieliczka.pl

Ofertę w formie tradycyjnej należy kierować na adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, 32-020 Wieliczka

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 105 (sekretariat) – przy czym liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły!

 

W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela: Paweł Łuczyński - główny specjalista ds. funduszy europejskich - Wydział Funduszy Europejskich, Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Wieliczce tel. 12 399 98 51.

 

VII. Załącznik:

1. Formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami.

 

Załącznik nr 1


 

FORMULARZ OFERTY

 

  1. Zarejestrowana nazwa i adres (z numerem kodu pocztowego) Wykonawcy

…...........................................................................................................

…...........................................................................................................

Nr telefonu: …................................... Nr fax:............................................

e-mail: ….................................................................................................

NIP: …............................................ Regon:.............................................

KRS........................................................................................................

 

  1. Składając ofertę usługę dostawy książek do kursów zawodowych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim”


1. Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia za cenę łączną brutto ….............

 …...........................................................................................................
słownie: …............................................................................................................
w tym podatek VAT …............ %

 

2. Szczegółowy opis oferowanych materiałów prezentujemy poniżej:

 

Lp.

Tytuł/opis

Cena jednostkowa brutto

Ilość

Wartość brutto

1

Polska z dzieckiem. Rodzinny przewodnik

 

10 szt.

 

2

Bieszczady

 

1 szt.

 

3

Polska nie tylko na narty. Przewodnik turystyczny

 

10 szt.

 

4

Jura Krakowsko-Częstochowska. Travelbook

 

1 szt.

 

5

20 najpiękniejszych miejscowości uzdrowiskowych w Polsce. Przewodnik National Geographic

 

10 szt.

 

6

Chorwacja. Przewodnik ilustrowany Pascal

 

10 szt.

 

7

Bułgaria przewodnik ilustrowany Pascal

 

10 szt.

 

8

Norwegia przewodnik ilustrowany Pascal

 

10 szt.

 

9

Hiszpania przewodnik ilustrowany Pascal

 

10 szt.

 

10

Albania przewodnik ilustrowany Pascal

 

10 szt.

 

11

Czarnogóra przewodnik ilustrowany Pascal

 

10 szt.

 

12

Gruzja, Armenia Azerbejdżan. Przewodnik ilustrowany Pascal

 

10 szt.

 

13

Turcja przewodnik ilustrowany Pascal

 

10 szt.

 

14

Egipt przewodnik ilustrowany Pascal

 

10 szt.

 

15

Grecja przewodnik ilustrowany Pascal

 

10 szt.

 

16

Amsterdam Pascal Lajt (przewodnik)

 

10 szt.

 

17

Londyn Pascal Lajt (przewodnik)

 

10 szt.

 

18

Wiedeń Pascal Lajt (przewodnik)

 

10 szt.

 

19

Paryż Pascal Lajt (przewodnik)

 

10 szt.

 

RAZEM

 

 

 

 

3. Przedmiot umowy dostarczymy w terminie do dnia 20 października  2017 roku.

 

  1. Jednocześnie oświadczam, iż:


1.  TAK – NIE* - zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia. Zamierzam powierzyć …..........................................................

…............................................................................................................

…............................................................................................................

 

2. TAK – NIE* - nie podlegamy wykluczeniu w związku z wymogiem, iż  Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 

Miejscowość: …............... Data ….............

 

…..........................................

Podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

 

* - niewłaściwe skreślić. 


Data publikacji: 25.09.2017 (12:38)Data aktualizacji: 28.09.2017 (11:46)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1591
28 wrz 2017 (11:46)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.14.CKZ/2017
25 wrz 2017 (12:38)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.14.CKZ/2017

Przejdź do góry strony