Data ogłoszenia: 19-06-2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

z dnia 19 czerwca 2017r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

1.Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,  32-020 Wieliczka, ul. Piłsudskiego 105.

2.Stanowisko:

Samodzielny referent do spraw kadrowych

3.Wymiar etatu:   1 etat

4.Rodzaj umowy:     umowa o pracę

5.Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

1)obywatelstwo polskie,

2)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3)wykształcenie: minimum średnie ekonomiczne lub wyższe,

(preferowana specjalizacja w zakresie zarządzania, prawa pracy lub administracji)

4)staż pracy zawodowej:  co najmniej 5 lat

w tym 2 lata na stanowisku związanym z preferowaną specjalizacją.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawa pracy, zagadnień kadrowych         w jednostkach oświatowych

(m.in. Kodeks Pracy, Ustawa  Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Ustawa emerytalno rentowa, Ustawa o pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze  do tych ustaw),

 • umiejętność obsługi programu Kadry, Inwentarz, SIO.
 • odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,
 • wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz kultura osobista,
 • dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań, dobra organizacja czasu pracy,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

6.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników zgodnie z

przepisami,

 • obsługa programu Kadry ,
 • sporządzanie dokumentacji w zakresie wszelkich umów o pracę, aneksów, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, przeszeregowań, dodatków stażowych, dodatków dla nauczycieli, nagród jubileuszowych, odpraw rentowych i emerytalnych itp.
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa,
 • wprowadzanie danych kadrowych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO),
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • prowadzenie ewidencji badań lekarskich pracowników, przygotowywanie skierowań na badania profilaktyczne i kontrolowanie terminów ważności badań, ewidencja szkoleń BHP,
 • współpracowanie i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury,
 • prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
 • archiwizowanie akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej,
 • dochowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw przez siebie prowadzonych, jak i spraw, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić dobremu imieniu pracowników,
 • obsługa programu Inwentarz i ksiąg inwentarzowych,
 • Ewidencja zakupionych pomocy naukowych, sprzętu szkolnego wg faktur,
 • wykonywanie innych zadań i czynności dotyczących spraw kadrowych zleconych przez dyrektora.

7.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy lub inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe)
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, (w przypadku wyłonienia kandydata do zatrudnienia, obowiązywać będzie, przed dniem zawarcia umowy o pracę, dostarczenie aktualnego zaświadczenia lekarskiego)
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu  oryginałów dokumentów.

8.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie P C K Z i U , 32-020 Wieliczka, ul. Piłsudskiego 105 w nieprzekraczalnym  terminie do dnia      03 lipca 2017r.włącznie  do godziny 13,00 w zamkniętej  kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: samodzielny  referent do spraw kadrowych”.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

9.Dodatkowe informacje:

1)

Dokumenty, złożone po wyżej wymienionym terminie  lub nie zawierające wszystkich dokumentów wymienionych w „wymaganych dokumentach i

oświadczeniach” nie będą rozpatrywane.

2)

Dokumenty kandydata wybranego w procesie naboru i zatrudnionego zostaną dołączone do akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów

mogą być odbierane przez kandydatów osobiście w okresie 14 dni  od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. Po tym okresie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce

 


Data publikacji: 07.09.2017 (15:40)Data aktualizacji: 07.09.2017 (15:40)
Osoba publikująca: Redaktor Osoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1638

Przejdź do góry strony