Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.3.2018

Data ogłoszenia: 02-05-2018

Wybór najkorzystniejszej oferty - część III

 

Wieliczka, dnia 02.05.2018r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Informuję, że w dniu 2 maja   2018 r. został rozstrzygnięty  przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego i akcesoriów sieciowych” oznaczenie sprawy  PCKZIU.271.3.2018 część III

 

CZĘŚĆ III

Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego.

 

  1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.           

 

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2, złożoną przez: WEB –PROFIT Maciej Kuźlik, ul Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie

 

Cena wybranej oferty 65 472,90  zł. brutto (słownie: sześćdziesiąt  pięć  tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote i 90/100), tj.: 53 230,00  zł. netto (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści złotych i 00/100) oraz podatek od towarów            i usług VAT w kwocie 12 242,90  zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta jest kompletna, ważna i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego, ocenianą na postawie kryteriów ceny oraz długości okresu gwarancji.

Z przedłożonych  dokumentów wynika, że Wykonawca posiada wiedzę                         i doświadczenie niezbędne do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia.

 

2. INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

1

 WEB –PROFIT Maciej Kuźlik, ul Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie

 

3. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Łączna liczba pkt

 Cena (60 pkt )

Kryterium długość okresu gwarancji (40 pkt)

1

60,00

40,00

100,00

 

4. ZAWIADOMIENIE O POPRAWIE OCZYWISTYCH OMYŁEK RACHUNKOWYCH.

Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) dokonano poprawy oczywistych omyłek rachunkowych w ofercie wykonawcy:

 

  1. WEB –PROFIT Maciej Kuźlik, ul Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie

 

5.  INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) umowa z wybranym Wykonawcą może być zawarta najwcześniej w dniu  04.05.2018 r.

                                                                                                z poważaniem


Data publikacji: 02.05.2018 (10:38)Data aktualizacji: 02.05.2018 (10:39)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1631
02 maj 2018 (10:39)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.3.2018
02 maj 2018 (10:38)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.3.2018

Przejdź do góry strony