Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.29/2017

Data ogłoszenia: 08-12-2017

Termin składania ofert: 14-12-2017, godz: 15:00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2017 na zakup i dostawę książek

 


PCKZiU.271.29/2017

Wieliczka, dnia 8 grudnia 2017 roku

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2017

na zakup i dostawę książek

 

 (NINIEJSZE ZAPYTANIE MA FORMĘ ROZEZNANIA RYNKU I NIE STANOWI ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY PZP.)

 


          Zwracam się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości opisanego poniżej zamówienia:

 

I. Przedmiot zamówienia:

 

1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących nowych książek – 1 egzemplarz:

 

1.   Beata Kapela-Bagińska, Tomasz Zieliński Przed maturą. Język polski. Repetytorium z zadaniami maturalnymi, Wydawnictwo Stentor

2.   Kapela-Bagińska, Tomasz Zieliński Przed maturą. Język polski. Nauka o języku w ćwiczeniach maturalnych, Wydawnictwo Stentor

3.   Kapela-Bagińska, Tomasz Zieliński Przed maturą. Język polski. Teksty ikoniczne w ćwiczeniach maturalnych, Wydawnictwo Stentor

4.   Katarzyna Dobrzelecka, Aleksandra Górka-Kriesel, Dorota Rychlewska, Matura z języka polskiego poziom podstawowy – repetytorium, Wydawnictwo Aksjomat

5.   Marianna Gutowska, Maria Merska, Zofia Kołos, Jan Jończy, Hanna Moszczeńska, Teraz matura 2018. Język polski Vademecum z zadaniami. Poziom rozszerzony, Wydawnictwo Nowa Era

6.   Jolanta Pol, Język polski Testy na czytanie ze zrozumieniem Matura na 100%, Wydawnictwo Szkolne PWN

7.   Donata Dominik-Stawicka. Język polski. Matura 2018. Vademecum. Zakres podstawowy i rozszerzony, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon

8.   Anna Adryjanek, Katarzyna Korolczuk, Czytam ze zrozumieniem. Ćwiczenia. Przygotowanie do matury 2015, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon  

9.   Katarzyna Anna Fiałkowska, Matura 2015 - Ćwiczenia z języka polskiego,  Wydawnictwo Aksjomat

10. Zofia Erdman-Zielińska, Przemysław Rolirad, Nowa matura z języka polskiego, Poziom podstawowy i rozszerzony. Zadania maturalne. Wydawnictwo Aksjomat

11. Elżbieta Kruszyńska, Anna Katarzyna Fiałkowska, Matura od 2015. Język polski. Zadania maturalne wokół tekstów kultury, wydawnictwo Aksjomat

12. Katarzyna Anna Fiałkowska, Język polski Matura 2015. Poziom podstawowy i rozszerzony. Ćwiczenia z języka polskiego,  Wydawnictwo Aksjomat 

13. Żołnierze Hitlera Armia niemiecka w Trzeciej Rzeszy - Shepherd Ben H

14. Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939 - Tadeusz Zubiński

15. Niemiecki Katyń 1939 - Ireneusz Lisiak

16. Sztuka dowodzenia na zachodzie Europy Stanisław Rola Arciszewski

17. Bitwa o Atlantyk - Jonathan Dimbleby

18. Władza a społeczeństwo? - Janusz Skodlarski

19. Dawaj czasy! - Jankowski Stanisław M

20. Wojny i wojskowość Polska XVI wieku - Marek Plewczyński

21. Narodowe Siły Zbrojne 1942-1947 - Michał Gniadek-Zieliński

22. Sowiety - Wieczorkiewicz Paweł Piotr

23. Polskie Państwo Podziemne i Żydzi w czasie II wojny światowej - Zimmerman Joshua D.

24. Rzeczpospolita Krzemieniecka albo Nowe Ateny Wołyńskie - Bożena Gorska

25. Słowenia pod rządami Tity (1945-1980). W cieniu Jugosławii - Piotr Żurek

26. Komunizm po polsku - Nikołaj Iwanow

27. Z otchłani niepamięci - Robert Radzik

28. Niepodległościowe oddziały partyzanckie w krakowskiem (1944-1947) - Maciej Korkuć

29. Krucjata przeciw albigensom - Marvin Laurence W.

30. Miejsca Holokaustu w Europie - Martin Winstone

31. Kultura indoeuropejska Antropologia wspólnot prehistorycznych - Kowalski Andrzej

32. Komandosi Hitlera. Niemieckie siły.. w.2017 - Lucas James

33. Bombowce nad Europą 1939-1945 - Richard Overy

34. Saloniki Miasto duchów - Mark Mazower

35. Rewolucja międzypaździernikowa Polska 1956-1957 - Jerzy Kochanowski

36. Polacy są najlepsi - Kent John A.

37. Gomułka Ostatni komunista - Piotr Gajdziński

38. Zginęli, bo byli Polakami Killed for Being Poles - Nikołaj Iwanow

39. W blaskach wojny - Lepecki Mieczysław B.

40. Kresy utracone dzieje - Czarnowski Ryszard Jan

41. Mińsk 1919 - Lech Wyszczelski

42. Pokonani - Robert Gerwarth

43. Kronika zamordowanego świata - Katarzyna Zimmerer

44. Wojna trzydziestoletnia 1618-1648. Tragedia Europy - Wilson Peter H.

45. Deportacja 36 - Stanisław Żywutski

46. Imperium Habsburgów - Judson Pieter M

47. Byczyna 1588 - Ryszard Dzieszyński

48. Orlęta Rudnickie 1947-1949 - Joanna Wieliczka-Szarkowa

49. Akcja „Wisła” - Koprowski Marek A.

50. Anna Romaniuk, Wierność. Wspomnienie o Zbigniewie Herbercie.

51. Marcin Schirmer, Wybitne rody, które tworzyły polską kulturę i naukę

52. Wojciech Orliński, Lem. Życie nie z tej ziemi

53. Paweł Smoleński, Syrop z piołunu. Wygrani z akcji „Wisła”

54. Sławomir Koper, Kresy południowo-wschodnie. Polskie ślady. Przewodnik historyczny

55. Sławomir Koper, Ulubieńcy bogów. Niezwykłe historie wybitnych polskich artystów

56. Sławomir Koper, Jagiellonowie. Schyłek średniowiecza

57. Anna Czerwińska-Rydel, Piórem czy mieczem. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu

58. Iwona Kienzler Caryca Katarzyna i król Stanisław. Historia namiętności

59. Martin Winstone Generalne Gubernatorstwo. Mroczne serce Europy Hitlera

60. Tam kiedyś była Rzeczpospolita. Ziemie ukraińskie Jerzy Besala

61. Napoleon na ziemiach polskich. Przewodnik historyczny Jakub Hermanowicz

62. Izabela Jagiellonka. Los tak chciał Alina Zerling-Konopka

63. AK75. Brawurowe akcje Armii krajowej Wojciech Konigsberg

64. Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie Cezary Chlebowski

65. Czerwona zaraza. Jak naprawdę wyglądało wyzwolenie Polski? Dariusz Kaliński

66. Miasta Śmierci. Sąsiedzkie pogromy Żydów Mirosław Tryczyk

67. Najkrótszą drogą Stanisław Sosabowski

 

 

2.   Cena łączna uwzględniać musi koszty dostawy do siedziby Zamawiającego oraz koszty wniesienia do budynku w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego.

3.   Cena łączna uwzględniać musi wszystkie pozycje książkowe (67 pozycji).

4.   Dostawa musi zostać zrealizowana w terminie do 22 grudnia 2017 roku  na adres Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Marszałka Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka. Termin dostawy powinien zostać ustalony wcześniej w związku z koniecznością dokonania odbioru ilościowego i jakościowego przez upoważnionego pracownika.

5.   Termin płatności: 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.

6.   Zamawiający sporządzi protokół odbioru materiałów stanowiących przedmiot zamówienia. Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego bez uwag uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT/rachunku.

 

II. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

22113000-5 – książki biblioteczne

 

III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla Wykonawcy.

 

IV. Inne warunki realizacji zamówienia:

  1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, iż nie zamierza lub zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia (jeżeli zamierza, musi określić części, które będzie powierzał podwykonawcom). 
  2. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa w pkt. 1  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.

 

V. Warunki wykluczenia Wykonawcy:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
  5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

VI. Kryterium oceny ofert:

100% cena

 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” obliczana będzie zgodnie z  poniższym  wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100%,

przy czym 1% odpowiada 1 pkt.,


gdzie: 

Cmin – najniższa cena wśród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów.

 

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą prośbą
o przygotowanie i przesłanie do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kalkulacji niniejszej dostawy z użyciem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 14 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 na adres: zamowienia@pckziu-wieliczka.pl

Ofertę w formie tradycyjnej należy kierować na adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, 32-020 Wieliczka

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 105 (sekretariat) – przy czym liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły!

 

W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela:  Katarzyna Terczyńska – główny księgowy tel. 12 289 17 48, Anna Opałka – nauczyciel bibliotekarz tel. 12 289 17 53.

 

VII. Załącznik:

1. Formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami.

 

Załącznik nr 1


 

FORMULARZ OFERTY

 

  1. Zarejestrowana nazwa i adres (z numerem kodu pocztowego) Wykonawcy

…...........................................................................................................

…...........................................................................................................

Nr telefonu: …................................... Nr fax:............................................

e-mail: ….................................................................................................

NIP: …............................................ Regon:.............................................

KRS........................................................................................................

 

  1. Składając ofertę na zakup i dostawę książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.


1. Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia za cenę łączną brutto ….............

 …...........................................................................................................
słownie: …............................................................................................................
w tym podatek VAT …............ %

 

2. Szczegółowy opis oferowanych materiałów prezentujemy poniżej:

 

Lp.

Rodzaj oferowanej pozycji

Cena łączna brutto

1.

Beata Kapela-Bagińska, Tomasz Zieliński Przed maturą. Język polski. Repetytorium z zadaniami maturalnymi, Wydawnictwo Stentor

 

2.

Kapela-Bagińska, Tomasz Zieliński Przed maturą. Język polski. Nauka o języku w ćwiczeniach maturalnych, Wydawnictwo Stentor

 

3.

Kapela-Bagińska, Tomasz Zieliński Przed maturą. Język polski. Teksty ikoniczne w ćwiczeniach maturalnych, Wydawnictwo Stentor

 

4.

Katarzyna Dobrzelecka, Aleksandra Górka-Kriesel, Dorota Rychlewska, Matura z języka polskiego poziom podstawowy – repetytorium, Wydawnictwo Aksjomat

 

5.

Marianna Gutowska, Maria Merska, Zofia Kołos, Jan Jończy, Hanna Moszczeńska, Teraz matura 2018. Język polski Vademecum z zadaniami. Poziom rozszerzony, Wydawnictwo Nowa Era

 

6.

Jolanta Pol, Język polski Testy na czytanie ze zrozumieniem Matura na 100%, Wydawnictwo Szkolne PWN

 

7.

Donata Dominik-Stawicka. Język polski. Matura 2018. Vademecum. Zakres podstawowy i rozszerzony, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon

 

8.

Anna Adryjanek, Katarzyna Korolczuk, Czytam ze zrozumieniem. Ćwiczenia. Przygotowanie do matury 2015, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon  

 

9.

Katarzyna Anna Fiałkowska, Matura 2015 - Ćwiczenia z języka polskiego,  Wydawnictwo Aksjomat

 

10.

Zofia Erdman-Zielińska, Przemysław Rolirad, Nowa matura z języka polskiego, Poziom podstawowy i rozszerzony. Zadania maturalne. Wydawnictwo Aksjomat

 

11.

Elżbieta Kruszyńska, Anna Katarzyna Fiałkowska, Matura od 2015. Język polski. Zadania maturalne wokół tekstów kultury, wydawnictwo Aksjomat

 

12.

Katarzyna Anna Fiałkowska, Język polski Matura 2015. Poziom podstawowy i rozszerzony. Ćwiczenia z języka polskiego,  Wydawnictwo Aksjomat 

 

13.

Żołnierze Hitlera Armia niemiecka w Trzeciej Rzeszy - Shepherd Ben H

 

14.

Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939 - Tadeusz Zubiński

 

15.

Niemiecki Katyń 1939 - Ireneusz Lisiak

 

16.

Sztuka dowodzenia na zachodzie Europy Stanisław Rola Arciszewski

 

17.

Bitwa o Atlantyk - Jonathan Dimbleby

 

18.

Władza a społeczeństwo? - Janusz Skodlarski

 

19.

Dawaj czasy! - Jankowski Stanisław M

 

20.

Wojny i wojskowość Polska XVI wieku - Marek Plewczyński

 

21.

Narodowe Siły Zbrojne 1942-1947 - Michał Gniadek-Zieliński

 

22.

Sowiety - Wieczorkiewicz Paweł Piotr

 

23.

Polskie Państwo Podziemne i Żydzi w czasie II wojny światowej - Zimmerman Joshua D.

 

24.

Rzeczpospolita Krzemieniecka albo Nowe Ateny Wołyńskie - Bożena Gorska

 

25.

Słowenia pod rządami Tity (1945-1980). W cieniu Jugosławii - Piotr Żurek

 

26.

 Komunizm po polsku - Nikołaj Iwanow

 

27.

Z otchłani niepamięci - Robert Radzik

 

28.

Niepodległościowe oddziały partyzanckie w krakowskiem (1944-1947) - Maciej Korkuć

 

29.

Krucjata przeciw albigensom - Marvin Laurence W.

 

30.

Miejsca Holokaustu w Europie - Martin Winstone

 

31.

Kultura indoeuropejska Antropologia wspólnot prehistorycznych - Kowalski Andrzej

 

32.

Komandosi Hitlera. Niemieckie siły.. w.2017 - Lucas James

 

33.

Bombowce nad Europą 1939-1945 - Richard Overy

 

34.

Saloniki Miasto duchów - Mark Mazower

 

35.

Rewolucja międzypaździernikowa Polska 1956-1957 - Jerzy Kochanowski

 

36.

Polacy są najlepsi - Kent John A.

 

37.

Gomułka Ostatni komunista - Piotr Gajdziński

 

38.

Zginęli, bo byli Polakami Killed for Being Poles - Nikołaj Iwanow

 

39.

W blaskach wojny - Lepecki Mieczysław B.

 

40.

Kresy utracone dzieje - Czarnowski Ryszard Jan

 

41.

Mińsk 1919 - Lech Wyszczelski

 

42.

Pokonani - Robert Gerwarth

 

43.

Kronika zamordowanego świata - Katarzyna Zimmerer

 

44.

Wojna trzydziestoletnia 1618-1648. Tragedia Europy - Wilson Peter H.

 

45.

Deportacja 36 - Stanisław Żywutski

 

46.

Imperium Habsburgów - Judson Pieter M

 

47.

Byczyna 1588 - Ryszard Dzieszyński

 

48.

Orlęta Rudnickie 1947-1949 - Joanna Wieliczka-Szarkowa

 

49.

Akcja „Wisła” - Koprowski Marek A.

 

50.

Anna Romaniuk, Wierność. Wspomnienie o Zbigniewie Herbercie.

 

51.

Marcin Schirmer, Wybitne rody, które tworzyły polską kulturę i naukę

 

52.

Wojciech Orliński, Lem. Życie nie z tej ziemi

 

53.

Paweł Smoleński, Syrop z piołunu. Wygrani z akcji „Wisła”

 

54.

Sławomir Koper, Kresy południowo-wschodnie. Polskie ślady. Przewodnik historyczny

 

55.

Sławomir Koper, Ulubieńcy bogów. Niezwykłe historie wybitnych polskich artystów

 

56.

Sławomir Koper, Jagiellonowie. Schyłek średniowiecza

 

57.

Anna Czerwińska-Rydel, Piórem czy mieczem. Opowieść o Henryku Sienkiewiczu

 

58.

Iwona Kienzler Caryca Katarzyna i król Stanisław. Historia namiętności

 

59.

Martin Winstone Generalne Gubernatorstwo. Mroczne serce Europy Hitlera

 

60.

Tam kiedyś była Rzeczpospolita. Ziemie ukraińskie Jerzy Besala

 

61.

Napoleon na ziemiach polskich. Przewodnik historyczny Jakub Hermanowicz

 

62.

Izabela Jagiellonka. Los tak chciał Alina Zerling-Konopka

 

63.

AK75. Brawurowe akcje Armii krajowej Wojciech Konigsberg

 

64.

Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie Cezary Chlebowski

 

65.

Czerwona zaraza. Jak naprawdę wyglądało wyzwolenie Polski? Dariusz Kaliński

 

66.

Miasta Śmierci. Sąsiedzkie pogromy Żydów Mirosław Tryczyk

 

67.

Najkrótszą drogą Stanisław Sosabowski

 

 

 

3. Przedmiot umowy dostarczymy w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku.

 

  1. Jednocześnie oświadczam, iż:


1.  TAK – NIE* - zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia. Zamierzam powierzyć …..........................................................

…............................................................................................................

…............................................................................................................

 

2. TAK – NIE* - nie podlegamy wykluczeniu w związku z wymogiem, iż  Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 

Miejscowość: …............... Data ….............

 

…..........................................

Podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

 

* - niewłaściwe skreślić. 


Data publikacji: 08.12.2017 (13:57)Data aktualizacji: 08.12.2017 (13:58)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 9009
08 gru 2017 (13:58)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.29/2017
08 gru 2017 (13:57)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.29/2017

Przejdź do góry strony