Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.11.2023

Data ogłoszenia: 13-12-2023

Termin składania ofert: 18-12-2023, godz: 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2023 na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego

 PCKZiU.271.11.2023                                           Wieliczka, dnia 18.12.2023 rok

 

 

 Informacja o wynikach postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 11/2023 z dnia 13.12.2023r. na zakup i  dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.12.2023 roku – w terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta:

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Uwagi

1.

Wektor Artykuły Biurowe Sp.zo.o.

30-723 Kraków ul. Golikówka 7

Oferta poprawna

 

 

Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów:

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Liczba punktów

Cena brutto

1.

Wektor Artykuły Biurowe Sp.zo.o.

30-723 Kraków ul. Golikówka 7

100 pkt.

4.841,14 zł

 

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 11/2023, w wyniku oceny złożonej oferty wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Wektor Artykuły Biurowe Sp.zo.o.

30-723 Kraków, Golikówka 7

 

 

Wyłoniony Wykonawca przedstawił ofertę cenową, która spełnia wymogi formalne.


 

 

**************************************************************************************************************************************

PCKZiU.271.11.2023

                                                                      Wieliczka, dnia 13.12.2023 roku

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2023

na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego

 

 (NINIEJSZE ZAPYTANIE MA FORMĘ ROZEZNANIA RYNKU I NIE STANOWI ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY PZP.)


          Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zwraca się           z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości opisanego poniżej zamówienia:

 

I. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Przedmiot zamówienia na zakup artykułów biurowych, piśmienniczych           i papieru kserograficznego został opisany w arkuszach wycen stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Właściwie wycenione arkusze wycen będą stanowiły podstawę do określenia oferowanej ceny brutto za przedmiot zamówienia.
 3. Wykazane w arkuszach wycen materiały biurowe zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy na adres Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego        i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Marszałka Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka.
 4. Cena łączna uwzględniać musi wszystkie pozycje (54 pozycji).
 5. Dostawa musi zostać zrealizowana w terminie do 27 grudnia 2023 roku  na adres Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Marszałka Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka. Termin dostawy powinien zostać ustalony wcześniej w związku z koniecznością dokonania odbioru ilościowego         i jakościowego przez upoważnionego pracownika.

 

II. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

30197630-1 – papier do drukowania

30192000-1 – wyroby biurowe

 

III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla Wykonawcy.

 

IV. Inne warunki realizacji zamówienia:

 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, iż nie zamierza lub zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia (jeżeli zamierza, musi określić części, które będzie powierzał podwykonawcom). 
 2. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia           o którym mowa w pkt. 1  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania,       a oferta zostanie odrzucona.

 

V. Warunki wykluczenia Wykonawcy:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem          i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą polegające            w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

VI. Kryterium oceny ofert:

100% cena

 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” obliczana będzie zgodnie z  poniższym  wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100%,

przy czym 1% odpowiada 1 pkt.,


gdzie: 

Cmin – najniższa cena wśród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów.

 

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą prośbą
o przygotowanie i przesłanie do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego         i Ustawicznego kalkulacji niniejszej dostawy z użyciem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z arkuszem wycen (załącznik nr 2).

 

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych                 z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 18 grudnia 2023 r. do godz. 12.00 na adres: zamowienia@pckziu-wieliczka.pl

Ofertę w formie tradycyjnej należy kierować na adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, 32-020 Wieliczka

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 105 (sekretariat czynny w godzinach 8:00-15:00) – przy czym liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły!

 

W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela: Katarzyna Terczyńska – główny księgowy tel. 12 289 17 48.

 

VII. Załącznik:

 1. Formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami.
 2. Arkusz wycen.

Załącznik nr 1
 

FORMULARZ OFERTY

 

 1. Zarejestrowana nazwa i adres (z numerem kodu pocztowego) Wykonawcy

…...........................................................................................................

…...........................................................................................................

Nr telefonu: …................................... Nr fax:............................................

e-mail: ….................................................................................................

NIP: …............................................ Regon:.............................................

KRS........................................................................................................

 

 1. Składając ofertę na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych         i papieru kserograficznego


1. Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia za cenę łączną brutto …...............
słownie:....................................................................................................
w tym podatek VAT …............ %

2. Szczegółowy opis zawarty jest w arkuszu wycen i stanowi załącznik do formularza oferty.

 

 1. Jednocześnie oświadczam, iż:


1.  Nie zamierzam/zamierzam* powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia. Zamierzam powierzyć …..........................................................

…............................................................................................................

…............................................................................................................

2. Nie podlegamy/podlegamy* wykluczeniu w związku z wymogiem, iż  Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym       z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi             w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

Miejscowość: …............... Data ….............

 

…..........................................

Podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

* - niewłaściwe skreślić.

 

 

 

Załącznik nr 2

Arkusz wycen

 

Lp.

Nazwa artykułu

Jednostka miary

Ilość

Cena jednostkowa brutto w zł

Wartość brutto w zł

 

2

3

4

5

6

1

Bloczek kostka zwykły biały 8,5x8,5 cm

szt.

3

 

 

2

Bloczek kostka kolorowy samoprzylepny, 450 ark., 7,5x7,5 cm

szt.

6

 

 

3

Etykiety samoprzylepne A4 (1 etykieta/arkusz) op.-100 szt.

Op.

4

 

 

4

Długopis z wkładem wymiennym, niebieski wkład BIC Round Round Stic M

szt.

20

 

 

5

Wkład pasujący do ww. długopisu

szt.

10

 

 

6

Podkład na biurko z kalendarzem na 2024 rok A2

szt.

4

 

 

7

Rozszywacz

szt.

6

 

 

8

Tusz bezolejowy do stmpli, kolor czerwony, 25 ml

szt.

8

 

 

9

Długopis żelowy z wymiennym wkładem Pentel energel, grubość linii pisania 0,5mm, niebieski

szt.

2

 

 

10

Długopis żelowy z wymiennym wkładem Pentel energel, grubość linii pisania 0,7mm, niebieski

szt.

2

 

 

11

Wkład pasujący do ww. długopisu 0,5 mm

szt.

6 – niebieski

4- czerwony

 

 

12

Wkład pasujący do ww. długopisu 0,7 mm kolor niebieski

szt.

4

 

 

13

Zakreślacz fluorescencyjny ze ściętą końcówką, szerokość linii 5 mm

szt.

8

 

 

14

Zeszyt A4, sztywny, twarda okładka, 96 kartek, kratka

szt.

2

 

 

15

Gumka pentel

szt.

2

 

 

16

Znaczniki indeksujące samoprzylepne papierowe, w bloczkach po 50 kartek 4 kolory w zestawie (4x50)

szt.

5

 

 

17

Klej w sztyfcie, nietoksycznyozwiększonej trwałości klejenia, zmywalny wodą  35g Glue Stick

szt.

10

 

 

18

Notes samoprzylepny żółty 75x75 mm

Szt.

6

 

 

19

Temperówka metalowa

szt.

1

 

 

20

Koszulka A4 średniej grubości, bez połysku (op.-100szt.)

op.

10

 

 

21

Koszulka krystaliczna A4 45 mic. (1 op.-100 szt.)

op.

4

 

 

22

Papier biały uniwersalny do drukarek laserowych, atramentowych, kserokopiarek o gramaturze 80g/m2, pakowany po 500 arkuszy w formacie A4

ryza

200

 

 

23

Papier biały uniwersalny do drukarek laserowych, atramentowych, kserokopiarek o gramaturze 80g/m2, pakowany po 500 arkuszy w formacie A3

ryza

2

 

 

24

Taśma klejąca bezbarwna z gilotyną Scotch Crystal

szt.

10

 

 

25

Teczka kartonowa zwykła, biała z gumką, A4

szt.

10

 

 

26

Teczka kartonowa lakierowana z gumką, A4, różne kolory

szt.

10

 

 

27

Taśma barwiąca do maszynki liczącej Sharp Compet CS-2635RH

Szt.

2

 

 

28

Koperta samoprzylepna biała B-5

szt.

100

 

 

29

Koperta samoprzylepna biała C-6

szt.

250

 

 

30

Rolki kasowe szer.57 op.-10 szt.

Op.

2

 

 

31

Papier Color Copy Style A4 IVORY

Op.

3

 

 

32

Marker do tablic suchościeralnych, kolor czarny okrągła końcówka typu Snowman

szt.

200

 

 

33

Marker permanentny z okrągłą końcówką, niezmywalny czarny

szt.

1

 

 

34

Marker do opisywania płyt kompaktowych M

szt.

1

 

 

35

Gąbka do tablic suchościeralnych

szt.

30

 

 

36

Przekładki kartonowe kolorowe do segregatora oddzielające A4 z kartą opisową

op.

5

 

 

37

Korektor w pisaku BIC

szt.

2

 

 

38

Korektor „mysz”

szt.

9

 

 

39

Nożyczki biurowe wykonane ze stali nierdzewnej, hartowanej, ostre i trwałe o gładkim ostrzu 20 cm

szt.

3

 

 

40

Papier kolorowy do drukarek A4 mix (op.-100ark.5kolorów)

op.

2

 

 

41

Ołówek B bez gumki HB

szt.

4

 

 

42

Dziurkacz biurowy z prowadnicą. na min.20 kartek

szt.

1

 

 

43

Dziurkacz biurowy z prowadnicą. na min.65 kartek

szt.

1

 

 

44

Segregator PCV ze wzmocnioną dolną krawędzią, wymienną etykietą na grzbiecie, mechanizmem z dźwignią A4 szerokość grzbietu 7 cm

szt.

8 – czerwony,

8 – granatowy,

5 - czarny

 

 

45

Segregator PCV ze wzmocnioną dolną krawędzią, wymienną etykietą na grzbiecie, mechanizmem z dźwignią A4 szerokość grzbietu 5 cm

szt.

8 – czerwony, 8 – granatowy, 5 - czarny

 

 

46

Skoroszyt A4 PCV, przednia okładka przeźroczysta, zawieszka

szt.

40 – zielony

20- żółty

40- niebieski

40- czerwony

20- czarny

 

 

47

Spinacze biurowe okrągłe 28 mm

op. 10x100

4

 

 

48

Pinezki kolorowe tablicowe beczułki Grand

Op.

10

 

 

49

Zszywki zwykłe 24/6

op. 10x1000

2

 

 

50

Zszywki No 10

op. 10x1000

2

 

 

51

Kołonotatnik w kratkę A5, 100 kartek

szt.

2

 

 

52

Taśma pakowa

szt

12

 

 

53

Zszywacz biurowy metalowy, pojemność zszywek 100, z możliwością zszycia do 25 kartek

szt.

2

 

 

54

Zszywacz biurowy metalowy na małe zszywki 10/4

szt.

2

 

 

 

OGÓŁEM MATERIAŁY BIUROWE

-

-

-

 

 


Data publikacji: 13.12.2023 (08:39)Data aktualizacji: 19.12.2023 (07:25)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 265
19 gru 2023 (07:25)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.11.2023
19 gru 2023 (07:23)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.11.2023
13 gru 2023 (08:39)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.11.2023

Przejdź do góry strony