Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.5.CKZ.2019

Data ogłoszenia: 04-03-2019

ZAWIADOMIENIE O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT, UCHYLENIU WYNIKU OGŁOSZONEGO DNIA 01.03.2019 WYBORU NAJKORZSTNIEJSZEJ OFERTY OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W/W POSTĘPOWANIA, CZĘŚCI I PO DOKONANIU CZYNNOŚCI POWTÓRZONYCH

 

 

PCKZIU.271.5.CKZ.2019                                                      Wieliczka, dnia 04.03.2019r.

 

DOTYCZY: „Zakup wraz z dostawą sprzętu gastronomicznego” 

CZĘŚĆ I

„Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych”

oznaczenie sprawy  PCKZIU.271.5.CKZ.2019 część I 

 

ZAWIADOMIENIE O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT, UCHYLENIU WYNIKU  OGŁOSZONEGO DNIA 01.03.2019  WYBORU NAJKORZSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W/W  POSTEPOWANIA, CZĘŚCI I PO DOKONANIU CZYNNOŚCI  POWTÓRZONYCH

 

Zamawiający informuje że w dniu 01.03.2019r. do przedmiotowego postepowania                            o udzielenie zamówienia publicznego  dla części I, Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  PHU „BMS” Sp. j. Z Bielski, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, złożyła wniosek  zgodnie z art. 181 ust. 1  o niezgodnej z przepisami czynności  podjętej przez Zamawiającego  polegającej na braku odrzucenia oferty wykonawcy dla części I   Gastro –Pack  Michał Henzel 32—020 Wieliczka, Bodzanów 138  na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2.

Zamawiający uznał zasadności przekazanej informacji zgodnie z art. 181 ust.2 i powtórzył czynność badania ofert.

W związku z powyższym Zamawiający:

  • uchylił wynik postepowania ogłoszony z  dniu 01.03.201 – powiadomienie                           wyborze najkorzystniejszej oferty  dla części I
  • powtórzył czynność badania ofert i w związku z powyższym uznaje zasadność pisma wykonawcy  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  PHU „BMS” Sp. j. Z Bielski, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PO POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA  I OCENY OFERT 04.03.2019

           

Informuję, że w dniu 04.03.2019 r. po wykonaniu czynności powtórzonych  rozstał rozstrzygnięty  przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Zakup wraz z dostawą sprzętu gastronomicznego” 

CZĘŚĆ I

„Zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych”

oznaczenie sprawy  PCKZIU.271.5.CKZ.2019 część I 

 

  1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.        

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3, złożoną przez: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  PHU „BMS” Sp. j. Z Bielski, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn 

            Cena wybranej oferty 5 073,75 zł. brutto (słownie: pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy  złote i 75/100), tj.: 4 125,00 zł netto (słownie: cztery tysiące sto dwadzieścia pięć złotych        i 00/100) oraz podatek od towarów i usług VAT w kwocie  948,75  zł

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta jest kompletna, ważna i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego, ocenianą na postawie kryteriów ceny oraz długości okresu gwarancji.

 

  1. INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

2

Gastro –Pack  Michał Henzel 32—020 Wieliczka, Bodzanów 138

3

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  PHU „BMS” Sp. j. Z Bielski, ul. Staszica 22,                 82-500 Kwidzyn

4

 CHEF’S PLACE Kosterka i Wspólnicy s. c ul. Mielczarskiego 21/23 42-200 Częstochowa

6

Swisspol Ltd Sp. z o.o., ul. Wilcza 27, 50- 429 Wrocław

 

  1. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Łączna liczba pkt

 Cena (60 pkt )

Kryterium długość okresu gwarancji (40 pkt)

3

60,00

40,00

100,00

6

                     50,47

40,00

90,47

 

  1. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT NA PODST. ATR. 89 UST 1 PKT. 2

            2.1 Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oferta nr 1 złożona przez CHEF’S PLACE Kosterka i Wspólnicy s. c ul. Mielczarskiego 21/23 42-200 Częstochowa, została odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87. ust 2 i 3 ;

Uzasadnienie: 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w kosztorysie ofertowym

-  poz.10  - kafiaterka aluminiowa ciśnieniowa – przedstawiona w kosztorysie ofertowym nie posiada  możliwości zaparzenia na kuchenkach indukcyjnych co jest niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 

- poz. 12 – Nóż uniwersalny  -  przedstawiony  kosztorysie ofertowym nóż to nóż do ryb.

W związku z powyższym oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  oferta zostaje odrzucona na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2.

2.2 Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oferta nr 2 złożona przez Gastro –Pack  Michał Henzel 32—020 Wieliczka, Bodzanów 138  została odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  z zastrzeżeniem art. 87. ust 2 i 3 ;

Uzasadnienie: 

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w kosztorysie ofertowym

-  poz. 13 serwety   - brak opisu przedmiotu zamówienia tj. marka typ model. Zgodnie z pkt. 14.4 SIWZ pozycje te powinny być uzupełnione pod rygorem odrzucenia oferty.

W związku z powyższym oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferta zostaje odrzucona na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2.

 

  1. INFORMACJA O POPRAWIE OCZYWISTYCH OMYŁEK RACHUNKOWYCH ART. 87 UST. 2 PKT 2

Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej uPzp, zamawiający poinformował wykonawcę Gastro –Pack  Michał Henzel 32—020 Wieliczka, Bodzanów 138 o poprawie oczywistych omyłek rachunkowych.

 

  1. WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ ART. 26 UST 4

Zamawiający Zgodnie z art.26 ust 4 wezwał wykonawcę  Gastro –Pack  Michał Henzel 32—020 Wieliczka, Bodzanów 138  do złożenia wyjaśnień.

Wyjaśnienia wpłynęły w wyznaczonym terminie.

 

  1. INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

 

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) umowa  z wybranym Wykonawcą może być zawarta najwcześniej w dniu  11.03.2019 r.               

 

                                                                                  z poważaniem


Data publikacji: 04.03.2019 (11:37)Data aktualizacji: 05.03.2019 (17:31)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1663
05 mar 2019 (17:31)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.5.CKZ.2019
04 mar 2019 (12:21)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.5.CKZ.2019
04 mar 2019 (11:37)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.5.CKZ.2019

Przejdź do góry strony