Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.20.CKZ.2019

Data ogłoszenia: 08-08-2019

Termin składania ofert: 26-08-2019, godz: 08:30

Zakup wraz z dostawą 5 zestawów komputerowych stacjonarnych, wraz z monitorami interaktywnymi”

 

Protokół z otwarcia ofert /załącznik/ 

Ogłoszenie nr 584256-N-2019 z dnia 2019-08-08 r. 
 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: „Zakup wraz z dostawą 5 zestawów komputerowych stacjonarnych, wraz z monitorami interaktywnymi”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

UWAGA: 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ /załącznik 19.08.2019/ 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 26.08.2019 GODZ. 08:30 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu -14.08.2019 /załącznik/ 

Zmiana SIWZ -14.08.2019 /załącznik/ 

Zmiana załącznika A1 -14.08.2019 / załącznik/ 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 14.08.2019 /załącznik/ 

 

Uwaga:

Zmiana Ogłoszenia  12.08.2019 /załącznik /

Zmiana SIWZ 12.08.2019 /załącznik/ 

Zamia załącznika A1 12.08.2019 /załącznik/

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 12.08.2019  /załącznik/ 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak


Nazwa projektu lub programu 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dla Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, krajowy numer identyfikacyjny 12318259500000, ul. ul. Piłsudskiego  105 , 32-020  Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 289-17-40, , e-mail zsz@powiatwielicki.pl, , faks 12 289-17-88. 
Adres strony internetowej (URL): 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
http://www.pckziu-wieliczka.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
w wersji papierowej na adres siedziby Zamawiającego 
Adres: 
ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup wraz z dostawą 5 zestawów komputerowych stacjonarnych, wraz z monitorami interaktywnymi” 
Numer referencyjny: PCKZIU.271.20.CKZ.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.2 Przedmiot zamówienia stanowi: „Zakup wraz z dostawą 5 zestawów komputerowych stacjonarnych, wraz z monitorami interaktywnymi” 3.3 Zamówienie obejmuje: • I Zestaw komputerowy stacjonarny (gwarancja na zestaw min 24, max 36 miesięcy) • 1 "procesor: procesor widniejący w teście PassMark CPU Mark • (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) z dnia 31.07.2019, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ wynik minimum 9314 pkt • " • 2 płyta główna: ATX, kompatybilna z wszystkimi podzespołami i zgodna z parametrami opisanymi w kosztorysie • 3 porty zewnętrzne: 1 x RJ45, 1xHDMI, 1xDVI-D, 4xUSB 3.0, Audio, 2xUSB 2.0 • 4 karta dźwiękowa: zintegrowana; • 5 karta sieciowa (zintegrowana): 10/100/1000 MB; • 6 karta graficzna: zintegrowana (wyjścia: HDMI, DVI-D) • 7 dysk SSD: złącze M.2, pojemność min.: 1024 MB, Szybkość odczytu min. [MB/s]: 1800 Szybkość zapisu [MB/s]: 1800 • 8 pamięć RAM: min. 8 GB (2*4GB) DDR4-2666MHz , • 9 karta sieciowa bezprzewodowa (wewnętrzna PCI lub PCI-E) • • standard Wi-Fi: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b • • antena: odłączana dookólna • • szybkość transferu Wi-Fi: do 150 Mb/s • • częstotliwość: 2,4 GHz • • zabezpieczenia: WEP 64/128-bit, WPA-PSK/WPA2-PSK • 10 port Bluetooth minimum ver 4.1, wbudowany w płytę główną lub na karcie rozszerzeń” • 11 napęd: DVD +/- RW • 12 zasilacz: min. 550W, aktywny PFC , efektywność energetyczna min. 80%, certyfikat min. 80 PLUS Silver • 13 obudowa: Midi Tower ATX; • 14 czytnik kart pamięci (wewnętrzny) • 15 klawiatura i mysz: interfejs USB • 16 system operacyjny : 64 bitowy, zgodny z oprogramowaniem księgowym Insert Subiekt GT, programem Asseco Płatnik oraz ma pozwalać na pełną i bezproblemową pracę w środowisku domenowym Active Directory w Windows 2012 Server wraz z centralnym zarządzaniem aktualizacjami systemu operacyjnego z poziomu domeny • 17 "monitor komputerowy” • • Przekątna: co najmniej 22’’; • • Format obrazu: 16:9, • • Rodzaj matrycy: IPS lub PLS • • Czas reakcji matrycy: 5 ms lub mniej, • • Typ podświetlania: LED, • • Nominalna rozdzielczość: co najmniej 1920 x 1080, •Gniazda wejściowe: HDMI oraz DVI-D • 18 głośniki komputerowe • • typ urządzenia zestaw 2.1 • • typ komunikacji bezprzewodowa • • rodzaj komunikacji Bluetooth • • Kolor: czarny • • ilość głośników : 3 szt. • • głośnik niskotonowy [subwoofer] tak • • moc głośnika satelitarnego RMS 15 W • • moc głośnika niskotonowego RMS 30 W • • regulacja głośności tak • • wyposażenie dodatkowe kabel audio 3,5 mm • • moc RMS 60 W • • waga max całego zestawu: 6050 g • • standard komunikacji Bluetooth 4.1 • • zasięg nadajnika 15 m • • wymiary subwoofer: max 255 x 265 x 190 mm | głośnik satelitarny: max 170 x 100 x 85 mm • • złącza 1 x 3.5mm (mini-jack) i 1 x RCA • II "Monitor interaktywny ( gwarancja 5 lat ) • Rozdzielczość panelu 3840 x 2160 • Kąt widzenia: 178° / 178° • Żywotność panelu minimum: 50.000 h • Grubość wzmocnionej szyby 4 mm • Wyjścia wideo HDMI: HDMI • Przekątna: 86"" • Wyjście audio Mini jack 3.5 mm • Wbudowane głośniki: minimum 2x 16 W • Wejścia wideo: 2 x HDMI, VGA (D-Sub15) • Wejścia audio: Mini jack 3.5 mm • Dodatkowe funkcje: Android OS, Komunikacja Bluetooth, Komunikacja Wi-Fi, Menu dotykowe OSD, Slot OPS, USB Media Player • Gwarancja 5 lat na urządzenie, 5 lat na panel • Dołączone akcesoria Pilot z bateriami, Pisaki (3 szt), Przewód audio (5m), Przewód HDMI (1,5m), Przewód USB (5m), Przewód VGA, Przewód zasilający (3m), uchwyt montażowy ścienny • Certyfikaty CE, ISO 9001, ISO 14001, RoHS, WEEE • Monitor interaktywny należy dostarczyć i zamontować w siedzibie Zamawiającego we wskazanym miejscu. Po zamontowaniu należy przeprowadzić krótkie szkolenie z instrukcji obsługi. 3.4 Całość dostarczonego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji. 3.5 Wszystkie urządzenia, w odniesieniu do których przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania certyfikatu zgodności CE, muszę posiadać tenże certyfikat. 3.6 Wszystkie zastosowane podzespoły zestawu muszą być ze sobą kompatybilmne. 3.7 Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy sprzęt komputerowy i akcesoria sieciowe wg w/w opisu. 3.8 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w fabrycznych opakowaniach wraz z dokumentacją użytkową opisującą, w języku polskim funkcje i sposób eksploatacji sprzętu, instrukcjami obsługi, konserwacji, gwarancjami itp. 3.9 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w fabrycznych opakowaniach wraz z dokumentacją użytkową opisującą, w języku polskim funkcje i sposób eksploatacji sprzętu, instrukcjami obsługi, konserwacji, gwarancjami itp. 3.10 3.11 Zakup stanowi element projektu "Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II" nr RPMP.10.02.01-12-0043/19, Który ubiega się o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dla Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT. 3.12 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.13 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.14 Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 3.15 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3.16 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 3.17 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3.18 Rozliczenie za dostarczony sprzęt nastąpi jedną fakturą końcową po podpisaniu protokołu odbioru. 3.19 Zamawiający nie wymaga zgodnie z art.29 ust 3a ustawy Pzp zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 

II.5) Główny kod CPV: 30236000-2 
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

30237200-1

30213000-5

30231300-0

37453300-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 14 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe: Okres realizacji zamówienia - 14 dni od podpisania umowy. SIWZ z załącznikami

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.( załącznik A3 do SIWZ)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
nie dotyczy 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2 SIWZ: 1) ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr A2 do SIWZ. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie zał. A3 do SIWZ składa każdy z wykonawców. 6. Wymagane dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą: a) Wypełniony formularz oferty - załącznik A do SIWZ, b) kosztorys ofertowy załącznik A1 c) pełnomocnictwo jeżeli dotyczy w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem d) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie ( zgodnie z pkt. 8.1,8.2,8.3 SIWZ) - Załącznik nr A2 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie. 2. Informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, zabezpieczone w kopercie i oznaczone „tajemnica przedsiębiorstwa„ 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-08-20, godzina: 08:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
SIWZ z załącznikami

 

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. formularz oferty - załącznik A do SIWZ,
  4. kosztorys ofertowy – załącznik A1
  5. Załącznik nr A2 do SIWZ - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
  6. Załącznik nr A3 do SIWZ - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
  7. Załącznik nr B do SIWZ - wzór umowy,
  8. PassMark CPU Benchmarks

 

 


Data publikacji: 08.08.2019 (13:48)Data aktualizacji: 26.08.2019 (10:06)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 2320
26 sie 2019 (10:06)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.20.CKZ.2019
19 sie 2019 (13:04)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.20.CKZ.2019
14 sie 2019 (14:29)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.20.CKZ.2019
12 sie 2019 (14:10)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.20.CKZ.2019
08 sie 2019 (13:48)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.20.CKZ.2019

Przejdź do góry strony