Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.28.CKZ.2019

Data ogłoszenia: 30-10-2019

Ogłoszenie o wyniku postępowania na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, o których mowa w art. 138o Ustawy prawo zamówień publicznych

 Wieliczka, dnia 30 października 2019 roku

Znak sprawy: PCKZIU.271.28.CKZ.2019

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej wyrażonej  w  złotych  równowartości  kwoty 750 000 euro, o których  mowa w art. 138o Ustawy prawo  zamówień publicznych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – edycja VII.

 

  1. INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto za część zamówienia

Wykonawca oświadczył  w ofercie, iż przeprowadził  kursy/kursów

Termin wykonania
Termin płatności
Okres gwarancji

1

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” sp. z o.o. Oddział w Kaliszu
Al. Wolności 18/1-3 62-800 Kalisz

21 000,00 zł

3

Termin wykonania: 30 listopada 2019 roku
Termin płatności: 14 dni

Okres gwarancji: nie dotyczy

2

Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała
ul. Zakopiańska 9
30-418 Kraków

34 200,00 zł

3

Termin wykonania: 30 listopada 2019 roku
Termin płatności: 14 dni

Okres gwarancji: nie dotyczy

 

  1. PUNKTACJA W KAŻDYM Z KRYTERIÓW OFERT I ŁĄCZNA PUNKTACJA

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto za część zamówienia (90%)

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (10%)

Łącznie

1

Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn” sp. z o.o. Oddział w Kaliszu
Al. Wolności 18/1-3 62-800 Kalisz

90,00 pkt

0 pkt.

90,00 pkt

2

Centrum Szkoleniowe OMEGA Łukasz Dybała
ul. Zakopiańska 9
30-418 Kraków

55,26 pkt

0 pkt.

55,26 pkt

 

  1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zamawiający dziękując za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wskazane powyżej usługi społeczne informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania wybrano ofertę nr 1:
 Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn”
sp. z o.o. Oddział w Kaliszu; Al. Wolności 18/1-3; 62-800 Kalisz
w cenie brutto: 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 0/100 gr).

 

  1. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy

  1. INFORMACJA O NIEUSTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy

  1.   INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nie dotyczy

 


Data publikacji: 30.10.2019 (16:28)Data aktualizacji: 30.10.2019 (16:28)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1405

Przejdź do góry strony