Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.1.CKZ.2021

Data ogłoszenia: 28-01-2021

Termin składania ofert: 02-02-2021, godz: 14:00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2021 usługę sukcesywnej dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/19

 PCKZiU.271.1.CKZ.2021                             Wieliczka, dnia 28 stycznia 2020 roku

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  1/2021

usługę sukcesywnej dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr  RPMP.10.02.01-12-0043/19

 

 (NINIEJSZE ZAPYTANIE MA FORMĘ ROZEZNANIA RYNKU I NIE STANOWI ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY PZP.)

 


         W związku z realizowanym przez Powiat Wielicki - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce projektem  „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr  RPMP.10.02.01-12-0043/19 zwracam się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości opisanego poniżej zamówienia:

 

I. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących materiałów biurowych:

 

Termin dostawy

Szczegółowy przedmiot zamówienia:

do 8 lutego 2021

 • 60 ryz papieru A4
 • koszulki groszkowe A4 3000 szt. (30 opakowań po 100 szt.)
 • skoroszyt twardy wpinany A4 300 sztuk
 • zakładki indeksujące  20x50mm 300 sztuk
 • długopis 300 sztuk
 • ołówek z gumką 300 sztuk
 • teczka A4 lakierowana z gumką – 300 sztuk
 • zakreślacz na bazie wody dowolny kolor – 300 sztuk

W okresie 15 marca do 15 kwietnia 2021

 • 45 ryz papieru A4
 • koszulki groszkowe A4  2300 szt. (23 opakowania po 100 szt.)
 • skoroszyt twardy wpinany A4 226 sztuk
 • zakładki indeksujące 20x50mm 226 sztuk
 • długopis 226 sztuk
 • ołówek z gumką 226 sztuk
 • teczka A4 lakierowana z gumką – 226 sztuk
 • zakreślacz na bazie wody dowolny kolor – 226 sztuk

 

Spełniających następujące wymagania:

 

1) papier ksero – A4 gramatura: 80 g/m2, białość min. 160 CIE – (1 ryza = 500 kartek),

2) koszulki na dokumenty – groszkowe, przeznaczona na dokumenty w

formacie A4,

3) skoroszyty plastikowy zawieszany do segregatora A-4 – kolory różne

4) zakreślacze na bazie wody - zakreślacz ze ściętą końcówką, do zaznaczania tekstu na papierze, w książkach oraz na wydrukach, tusz w żywych i intensywnych kolorach, końcówka pisząca chroniona klipsem przed wysychaniem,  grubość linii pisania: 1-5 mm,

5) zakładki indeksujące - kolorowe samoprzylepne 4x50 zakładek 20mmx50mm w kolorach,

6) długopis automatyczny, wyposażony w gumowany, profilowany uchwyt ułatwiający pisanie, zapewniający wymianę wkładu na dowolny z grupy "Plug&Play", końcówka pisząca wykonana ze stali nierdzewnej nie

ulegająca uszkodzeniu przy pisaniu, tusz olejowy, kolor niebieski lub czarny;

7) teczki kolorowe lakierowane z gumką format A4 - teczka z gumką wykonana z kartonu o gramaturze min. 400g/m²,pokryta lakierem drukarskim.

8) skoroszyty plastikowy zawieszany do segregatora A-4 – przód wykonany z przezroczystej folii, tył kolorowy; dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy, przystosowany do wpięcia do wszystkich segregatorów (euro perforacja)

 

 1. Cena łączna uwzględniać musi koszty dostawy do siedziby Zamawiającego oraz koszty wniesienia do budynku w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego.
 2. Dostawa musi zostać zrealizowana w terminie określonym w pkt. 1 -  na adres Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Marszałka Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka. Termin dostawy powinien zostać ustalony wcześniej w związku z koniecznością dokonania odbioru ilościowego i jakościowego przez upoważnionego pracownika.
 3. Zamawiający dokona odbioru pierwszej dostawy oraz drugiej dostawy, a wykonawca wystawi odrębnie fakturę dla każdej z dostaw.
 4. Termin płatności: 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.
 5. Zamawiający sporządzi protokół odbioru materiałów stanowiących przedmiot zamówienia. Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego bez uwag uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT/rachunku.
 6. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT

 

II. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

30197630-1  - Papier do drukowania

30192000-1 - Wyroby biurowe

 

III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla Wykonawcy.

 

IV. Inne warunki realizacji zamówienia:

 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, iż nie zamierza lub zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia (jeżeli zamierza, musi określić części, które będzie powierzał podwykonawcom). 
 2. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa w pkt. 1  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.

 

 

V. Warunki wykluczenia Wykonawcy:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 

 

VI. Kryterium oceny ofert:

100% cena

 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” obliczana będzie zgodnie z  poniższym  wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100%,

przy czym 1% odpowiada 1 pkt.,


gdzie: 

Cmin – najniższa cena wśród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów.

 

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą prośbą
o przygotowanie i przesłanie do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kalkulacji niniejszej dostawy z użyciem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 2 lutego  2021 r. do godz. 14.00 na adres: zamowienia@pckziu-wieliczka.pl

Ofertę w formie tradycyjnej należy kierować na adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, 32-020 Wieliczka

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 105 (sekretariat) – przy czym liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły!

 

W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela: Paweł Łuczyński –
e-mail: pawel.luczynski@powiatwielicki.pl tel: 12 399 98 51.

 

Zamówienie prowadzone jest w oparciu o zasady określone w części 6.5.1 Rozeznanie rynku  - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  (wersja obowiązująca z dnia 22 sierpnia 2019 roku).

 

VII. Załącznik:

1. Formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami.

 

Załącznik nr 1


 

FORMULARZ OFERTY

 

 1. Zarejestrowana nazwa i adres (z numerem kodu pocztowego) Wykonawcy

…...........................................................................................................

…...........................................................................................................

Nr telefonu: …................................... Nr fax:............................................

e-mail: ….................................................................................................

NIP: …............................................ Regon:.............................................

KRS........................................................................................................

 

 1. Składając ofertę usługę sukcesywnej dostawy materiałów biurowych do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych
   w Powiecie Wielickim II” nr  RPMP.10.02.01-12-0043/19


1. Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia za cenę łączną brutto ….............

 …...........................................................................................................
słownie: …............................................................................................................
w tym podatek VAT …............ %

 

2. Szczegółowy opis oferowanych materiałów prezentujemy poniżej:

 

 

Rodzaj oferowanego materiału

Cena łączna brutto

1) Papier ksero – A4 gramatura: 80 g/m2, białość min. 160 CIE -  105 ryz (500 kartek każda),


Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

2) Koszulki A4 na dokumenty – groszkowa  – 5300 szt. (53 opakowań po 100 szt.) 


Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

3) skoroszyt twardy wpinany A4 - łącznie 526 szt.

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

4) zakładki indeksujące DONAU 20x50mm  526 szt.

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

5) długopis automatyczny czarny/niebieski  – 526 szt.

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

6) Ołówek z gumką – 526 sztuk

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

7) Teczka A4 lakierowana z gumką  526 szt.

 

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

8) zakreślacze na bazie wody dowolny  kolor 526  

Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

 

 

3. Przedmiot umowy dostarczymy w terminie do 7 dni od wyboru oferty  (dostawa 300 kompletów) oraz  od W okresie 15 marca do 15 kwietnia 2021 (dostawa 226 kompletów) – zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

 1. Jednocześnie oświadczam, iż:


1.  Nie zamierzam/zamierzam*  powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia. Zamierzam powierzyć …..........................................................

…............................................................................................................

…............................................................................................................

 

2. nie podlegamy/podlegamy* wykluczeniu w związku z wymogiem, iż  Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 

Miejscowość: …............... Data ….............

 

…..........................................

Podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

 

* - niewłaściwe skreślić.


Data publikacji: 28.01.2021 (17:08)Data aktualizacji: 03.02.2021 (10:15)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1208
03 lut 2021 (10:15)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.1.CKZ.2021
28 sty 2021 (17:08)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.1.CKZ.2021
28 sty 2021 (17:08)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.1.CKZ.2021

Przejdź do góry strony