Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.5.CKZ.2020

Data ogłoszenia: 01-07-2020

Termin składania ofert: 14-07-2020, godz: 14:00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PCKZiU.271.5.CKZ.2020 dostawę kas fiskalnych do celów dydaktycznych w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/19

 PCKZiU.271.5.CKZ.2020                                          Wieliczka, dnia 1 lipca 2020 roku

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  PCKZiU.271.5.CKZ.2020          

dostawę kas fiskalnych do celów dydaktycznych w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II”
 nr  RPMP.10.02.01-12-0043/19

 

 (NINIEJSZE ZAPYTANIE MA FORMĘ ROZEZNANIA RYNKU I NIE STANOWI ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY PZP.)

 


          W związku z realizowanym przez Powiat Wielicki - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce projektem  „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr  RPMP.10.02.01-12-0043/19 zwracam się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości opisanego poniżej zamówienia:

 

I. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 sztuk kas fiskalnych do celów dydaktycznych. Dostarczony towar musi spełniać następujące wymagania:

 

 

Opis wymagań niezbędnych

Cechy przedmiotu  zamówienia:

- ekran dotykowy, przekątna wyświetlacza min. 4”

- przenośna, możliwość pracy mobilnej na zasilaniu akumulatorowym,

- akumulator pozwalający na działanie i drukowanie co najmniej 90 minut bez zasilania.

- szerokość papieru: 57mm

- złącze USB

- komunikacja Wi-Fi (dopuszczalna poprzez dodatkowo dostarczony moduł)

 

Fiskalizacja:

Zamawiający nie wymaga fiskalizacji urządzeń, ponieważ będą one przeznaczone do celów dydaktycznych.

W związku z tym dostarczone urządzenie musi być odblokowane – musi pozwalać na wprowadzenie wszelkiego rodzaju danych (kody, opisy towarów, stawki podatku itp.) przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dostawę urządzeń systemowo lub funkcjonalnie zabezpieczanych hasłem – pod warunkiem dostarczenia haseł oraz możliwości ich zmiany.

Gwarancja:

Gwarancja zgodna z deklaracją producenta; Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi wynosił minimum 24 miesiące od daty odbioru.

Dokumentacja:

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru:

- karty gwarancyjne,

- instrukcje obsługi w języku polskim, w formie wydruku lub w formie elektronicznej na nośniku.

 

 

 1. Zaoferowany sprzęt musi:

a) być fabrycznie nowy, nieuszkodzony i kompletny. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.

b) być objęty gwarancją fabryczną producenta konkretnego sprzętu,

c) pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie stanowi naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich,

c) posiadać certyfikaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP m.in. deklaracje zgodności CE, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zawartymi w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 544 z późn. zm.) lub dokument równoważny dla każdego oferowanego urządzania.

 1. Cena łączna uwzględniać musi koszty dostawy do siedziby Zamawiającego oraz koszty wniesienia do budynku w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego.
 2. Termin dostawy – nie później niż do 31 sierpnia 2020 roku
 3. Dostawa musi zostać zrealizowana w terminie określonym w pkt. 1 -  na adres Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Marszałka Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka. Termin dostawy powinien zostać ustalony wcześniej w związku z koniecznością dokonania odbioru ilościowego i jakościowego przez upoważnionego pracownika.
 4. Termin płatności: minimum 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.
 5. Zamawiający sporządzi protokół odbioru materiałów stanowiących przedmiot zamówienia. Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego bez uwag uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT/rachunku.
 6. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT

 

II. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

30142000-6 Maszyny księgujące i kasy rejestrujące

 

III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla Wykonawcy.

 

IV. Inne warunki realizacji zamówienia:

 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, iż nie zamierza lub zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia (jeżeli zamierza, musi określić części, które będzie powierzał podwykonawcom). 
 2. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa w pkt. 1  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.

 

 

V. Warunki wykluczenia Wykonawcy:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 

 

VI. Kryterium oceny ofert:

100% cena

 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” obliczana będzie zgodnie z  poniższym  wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100%,

przy czym 1% odpowiada 1 pkt.,


gdzie: 

Cmin – najniższa cena wśród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów.

 

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą prośbą
o przygotowanie i przesłanie do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kalkulacji niniejszej dostawy z użyciem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 10 lipca 2020 r. do godz. 14.00 na adres: zamowienia@pckziu-wieliczka.pl

Ofertę w formie tradycyjnej należy kierować na adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, 32-020 Wieliczka

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 105 (sekretariat) – przy czym liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły!

 

W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela: Paweł Łuczyński –
e-mail: pawel.luczynski@powiatwielicki.pl tel: 12 399 98 51.

 

Zamówienie prowadzone jest w oparciu o zasady określone w części 6.5.1 Rozeznanie rynku  - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  (wersja obowiązująca z dnia 22 sierpnia 2019 roku).

 

VII. Załącznik:

1. Formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami.

 

Załącznik nr 1

 

PCKZiU.271.5.CKZ.2020        

 

FORMULARZ OFERTY

 

 1. Zarejestrowana nazwa i adres (z numerem kodu pocztowego) Wykonawcy

…...........................................................................................................

…...........................................................................................................

Nr telefonu: …................................... Nr fax:............................................

e-mail: ….................................................................................................

NIP: …............................................ Regon:.............................................

KRS........................................................................................................

 

Składając ofertę dostawę  kas fiskalnych do celów dydaktycznych w ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II”
nr  RPMP.10.02.01-12-0043/19 (nr postępowania: PCKZiU.271.5.CKZ.2020 ): 


1. Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia za cenę łączną brutto

 

 …...........................................................................................................
 

słownie:

 

…............................................................................................................
 

w tym podatek VAT …............ %

 

2. Szczegółowy opis zaoferowanego urządzenia

 

Nazwa producenta i model

 

 

- ekran dotykowy, przekątna wyświetlacza min. 4”

 

 

- przenośna, możliwość pracy mobilnej na zasilaniu akumulatorowym,

 

 

- akumulator pozwalający na działanie i drukowanie co najmniej 90 minut bez zasilania.

 

 

- szerokość papieru: 57mm

 

 

- złącze USB

 

 

- komunikacja Wi-Fi (dopuszczalna poprzez dodatkowo dostarczony moduł)

 

 

- gwarancja zgodna z deklaracją producenta

 

 

 1. Przedmiot umowy dostarczymy w terminie do 31 sierpnia 2020 roku

 

 1. Jednocześnie oświadczam, iż:


1.  Nie zamierzam/zamierzam*  powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia. Zamierzam powierzyć …..........................................................

…............................................................................................................

…............................................................................................................

 

2. nie podlegamy/podlegamy* wykluczeniu w związku z wymogiem, iż  Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 

Miejscowość: …............... Data ….............

 

…..........................................

Podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

 

* - niewłaściwe skreślić.

 

 

**************************************************************************************************************************************************

Wieliczka, dnia 9 lipca 2020 roku

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy o treści: "komunikacja Wi-Fi (dopuszczalna poprzez dodatkowo dostarczony moduł). Czy jest to konieczne, bo nie ma przesłanek do  wyposażania tego urządzenia  w moduł komunikacji Wi-Fi" informuje, iż rezygnuje z obowiązku wyposażenia kasy w moduł komunikacji Wi-Fi. Wprowadzona zmiana w zakresie niezbędnych wymagań skutkuje dopuszczeniem większej liczby urządzeń oraz potencjalnym obniżeniem kosztów zakupu.

Jednocześnie w celu zapewnienia możliwości zapoznania się z niniejszą informacją wszystkich zainteresowanych Wykonawców zmianie ulega termin na przesłanie odpowiedzi.
Ustala się nowy termin składania ofert do dnia 14 lipca 2020 r. do godz. 14.00 na adres: zamowienia@pckziu-wieliczka.pl


Data publikacji: 01.07.2020 (14:12)Data aktualizacji: 18.07.2020 (06:13)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1479
18 lip 2020 (06:13)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.5.CKZ.2020
09 lip 2020 (15:25)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.5.CKZ.2020
01 lip 2020 (14:12)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.5.CKZ.2020

Przejdź do góry strony