Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.11.2018

Data ogłoszenia: 05-12-2018

Termin składania ofert: 13-12-2018, godz: 08:30

„Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego”  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 Ogłoszenie nr 657418-N-2018 z dnia 2018-12-05 r. 

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, krajowy numer identyfikacyjny 12318259500000, ul. ul. Piłsudskiego  105 , 32020   Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 2783377 w. 23, e-mail zsz@powiatwielicki.pl, faks122 881 170. 
Adres strony internetowej (URL): 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
http://www.pckziu-wieliczka.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
w wersji papierowej na adres siedziby Zamawiającego 
Adres: 
ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego” 
Numer referencyjny: PCKZIU.271.11.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.2 Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego z podziałem na 3 części. CZĘŚĆ I " Zestaw komputerowy” (ze sterownikami, kompletem kabli) - w ilości - 5 zestawów komputerowych CZĘŚĆ II „Zestaw do nauki i przeprowadzenia kursu Cisco CCNA ver6 i Cisco CCNA Security umożliwiający przeprowadzenie wszystkich dostępnych labów w kursie.” - w ilości - 2 szt. zestawów CZĘŚĆ III „Zestaw akcesoriów sieciowych” 3.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 3.2.1 CZĘŚĆ I " Zestaw komputerowy” (ze sterownikami, kompletem kabli) - w ilości - 5 zestawów komputerowych. 1) Zestaw komputerowy (ze sterownikami, kompletem kabli): Procesor: procesor widniejący w teście PassMark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) z dnia 01.12.2018, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ wynik minimum 5824 pkt 2) Płyta główna: ATX, kompatybilna z wszystkimi podzespołami. 3) Dysk SSD: 240 GB, Szybkość odczytu [MB/s] min 550, Szybkość zapisu min [MB/s] 490 4) Dysk HDD: 1 TB, Prędkość obrotowa [obr./min.] 7200, Średni czas dostępu max [ms] 4.17 5) Pamięć RAM: 8 GB (2*4GB) DDR4-2133 (PC4-17000) 6) Porty zewnętrzne: 1 x RJ45, 1xHDMI, 1xDVI-D, 4xUSB 3.0, Audio, 2xUSB 2.0 7) karta dźwiękowa: zintegrowana; 8) karta sieciowa (zintegrowana): 10/100/1000 MB; 9) Karta sieciowa bezprzewodowa (wewnętrzna PCI lub PCI-E) standard Wi-Fi: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b antena: odłączana dookólna szybkość transferu Wi-Fi: do 150 Mb/s częstotliwość: 2,4 GHz zabezpieczenia: WEP 64/128-bit, WPA-PSK/WPA2-PSK 10) Karta graficzna: zintegrowana 11) Napędy: DVD +/- RW, 12) Czytnik kart (wewnętrzny) CF (CompactFlash) , CF-II (CompactFlash II) , Microdrive , mini SD (mini SecureDigital) , MMC (MultiMedia Card) , MS (Memory Stick) , MS-Duo (Memory Stick Duo) , MS-PRO (Memory Stick PRO) , RS-MMC (Reduced Size MultiMedia Card) , SD (SecureDigital) , xD (xD-Picture Card) 13) Zasilacz: min. 500W, aktywny PFC , efektywność energetyczna min. 80%, certyfikat min. 80 PLUS Silver 14) Obudowa: Midi Tower ATX; 15) Klawiatura i mysz: interfejs USB 16) Zasilacz UPS: 1000VA / 600W 17) system operacyjny : 64 bitowy, zgodny z oprogramowaniem księgowym Insert Subiekt GT, programem Asseco Płatnik oraz ma pozwalać na pełną i bezproblemową pracę w środowisku domenowym Active Directory w Windows 2012 Server wraz z centralnym zarządzaniem aktualizacjami systemu operacyjnego z poziomu domeny 18) Pakiet biurowy - 64 bitowy, w wersji standard, obejmujący następujące aplikacje: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji (w pełni kompatybilny odpowiednio z formatami plików: docx, xlsx, pptx). Pakiet ma mieć cechę automatycznej aktualizacji, najlepiej wraz z system operacyjnym. Licencja bezterminowa. 19) Monitor komputerowy Przekątna: co najmniej 21’’; Format obrazu: 16:9, Rodzaj matrycy: IPS lub PLS Czas reakcji matrycy: 5 ms lub mniej, Typ podświetlania: LED, Nominalna rozdzielczość: co najmniej 1920x1080, Gniazda wejściowe: DVI-D, D-Sub 15-pin, HDMI - Całość dostarczonego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji. - Wszystkie urządzenia, w odniesieniu do których przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania certyfikatu zgodności CE, muszę posiadać tenże certyfikat. 3.2.2.CZĘŚĆ II „Zestaw do nauki i przeprowadzenia kursu Cisco CCNA ver6 i Cisco CCNA Security umożliwiający przeprowadzenie wszystkich dostępnych labów w kursie.” - w ilości - 2 szt. zestawów Sprzęt refabrykowany. Zestaw zawiera: LP Opis Ilość 1 Gigabitowy router Cisco z licencją Security z wyposażeniem niezbędnym do realizacji procesu kształcenia w zakresie certyfikacji Cisco CCNA ver6 i CCNA Security z kompletem wymaganych uchwytów montażowych i kabli połączeniowych obsługujący oprogramowanie z rodziny Cisco iOS 15.X lub nowszej 3 2 Gigabitowy przełącznik Cisco warstwy drugiej z kompletem wymaganych uchwytów montażowych i kabli połączeniowych 1 3 Gigabitowy przełącznik Cisco warstwy trzeciej z PoE z kompletem wymaganych wkładek SFP, uchwytów montażowych i kabli połączeniowych obsługujący oprogramowanie z rodziny Cisco iOS 15.X lub nowszej 2 4 Gigabitowy Firewall Cisco wraz z licencją Security oraz wymaganym kompletem kabli połączeniowych 1 VAT w wysokości 0% - zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) na podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 26 lit. a) w sprawie wykorzystania sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0% 3.2.3.CZĘŚĆ III Zestaw akcesoriów sieciowych Zestaw zawiera: LP Opis Ilość 1 Listwa zasilająca - 7xDIN - 7 wtyków 1 2 Stojak sieciowo serwerowy Rack 18U 1 3 Półka rack 19" 1 

II.5) Główny kod CPV: 30236000-2 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

30237200-1

30213000-5

30231200-0II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:   
 lub dniach: 7 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: dla części I - wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy dostawy sprzętu komputerowego opiewające na kwotę min 25 tys. netto jedna dostawa. dla części II - wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy dostawy Refabrykowanych Cisco labów opiewające na kwotę minimum 30 tys. zł netto jedna dostawa. dla części III nie dotyczy Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego warunku na zasadzie: spełnia - nie spełnia, w oparciu o: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr A2 do SIWZ) oraz wykazie robót (załącznik nr 1 do SIWZ zgodnie z pkt. 6.4 lit. a SIWZ, wykaz dostaw wraz z dowodami o których mowa w paragrafie 2 ust. 4 ppkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Dz.U. 2016r., poz.1126). c) dysponuje następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu oraz urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego: NIE DOTYCZY c) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za wykonanie zadania: NIE DOTYCZY 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

6.4 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 2) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; ( załącznik nr 3 do SIWZ) 3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; ( załącznik nr 4 do SIWZ) 4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. ( załącznik A3 do SIWZ)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
6.3 W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.3.3. SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy: dla część I i II zamówienia a) wykazu usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; - wzór załącznik 2 do SIWZ 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

6.6 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. SIWZ: 1) ppkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 8.1 Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr A2 do SIWZ. 8.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1. SIWZ. 8.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie musi potwierdzać brak podstaw wykluczenia 8.21 Wymagane dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć wraz z ofertą: a) Wypełniony formularz oferty - załącznik A do SIWZ, b) kosztorys ofertowy załącznik A1.1. A1.2,A.1.3 dla część I* Części II* Części III* c) pełnomocnictwo jeżeli dotyczy w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem. d) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie ( zgodnie z pkt. 8.1,8.2,8.3 SIWZ) - Załącznik nr A2 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 

 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 


IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
12.17 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie. 12.18 Informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, zabezpieczone w kopercie i oznaczone „tajemnica przedsiębiorstwa„ 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-12-13, godzina: 08:30, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Zestaw komputerowy” (ze sterownikami, kompletem kabli)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:" Zestaw komputerowy” (ze sterownikami, kompletem kabli) - w ilości - 5 zestawów komputerowych. 1) Zestaw komputerowy (ze sterownikami, kompletem kabli): Procesor: procesor widniejący w teście PassMark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) z dnia 01.12.2018, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ wynik minimum 5824 pkt 2) Płyta główna: ATX, kompatybilna z wszystkimi podzespołami. 3) Dysk SSD: 240 GB, Szybkość odczytu [MB/s] min 550, Szybkość zapisu min [MB/s] 490 4) Dysk HDD: 1 TB, Prędkość obrotowa [obr./min.] 7200, Średni czas dostępu max [ms] 4.17 5) Pamięć RAM: 8 GB (2*4GB) DDR4-2133 (PC4-17000) 6) Porty zewnętrzne: 1 x RJ45, 1xHDMI, 1xDVI-D, 4xUSB 3.0, Audio, 2xUSB 2.0 7) karta dźwiękowa: zintegrowana; 8) karta sieciowa (zintegrowana): 10/100/1000 MB; 9) Karta sieciowa bezprzewodowa (wewnętrzna PCI lub PCI-E) standard Wi-Fi: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b antena: odłączana dookólna szybkość transferu Wi-Fi: do 150 Mb/s częstotliwość: 2,4 GHz zabezpieczenia: WEP 64/128-bit, WPA-PSK/WPA2-PSK 10) Karta graficzna: zintegrowana 11) Napędy: DVD +/- RW, 12) Czytnik kart (wewnętrzny) CF (CompactFlash) , CF-II (CompactFlash II) , Microdrive , mini SD (mini SecureDigital) , MMC (MultiMedia Card) , MS (Memory Stick) , MS-Duo (Memory Stick Duo) , MS-PRO (Memory Stick PRO) , RS-MMC (Reduced Size MultiMedia Card) , SD (SecureDigital) , xD (xD-Picture Card) 13) Zasilacz: min. 500W, aktywny PFC , efektywność energetyczna min. 80%, certyfikat min. 80 PLUS Silver 14) Obudowa: Midi Tower ATX; 15) Klawiatura i mysz: interfejs USB 16) Zasilacz UPS: 1000VA / 600W 17) system operacyjny : 64 bitowy, zgodny z oprogramowaniem księgowym Insert Subiekt GT, programem Asseco Płatnik oraz ma pozwalać na pełną i bezproblemową pracę w środowisku domenowym Active Directory w Windows 2012 Server wraz z centralnym zarządzaniem aktualizacjami systemu operacyjnego z poziomu domeny 18) Pakiet biurowy - 64 bitowy, w wersji standard, obejmujący następujące aplikacje: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji (w pełni kompatybilny odpowiednio z formatami plików: docx, xlsx, pptx). Pakiet ma mieć cechę automatycznej aktualizacji, najlepiej wraz z system operacyjnym. Licencja bezterminowa. 19) Monitor komputerowy Przekątna: co najmniej 21’’; Format obrazu: 16:9, Rodzaj matrycy: IPS lub PLS Czas reakcji matrycy: 5 ms lub mniej, Typ podświetlania: LED, Nominalna rozdzielczość: co najmniej 1920x1080, Gniazda wejściowe: DVI-D, D-Sub 15-pin, HDMI - Całość dostarczonego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji. - Wszystkie urządzenia, w odniesieniu do których przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania certyfikatu zgodności CE, muszę posiadać tenże certyfikat. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236000-2, 30237200-1, 30213000-5, 30231300-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

2

Nazwa:

Zestaw do nauki i przeprowadzenia kursu Cisco CCNA ver6 i Cisco CCNA Security umożliwiający przeprowadzenie wszystkich dostępnych labów w kursie.” -

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Zestaw do nauki i przeprowadzenia kursu Cisco CCNA ver6 i Cisco CCNA Security umożliwiający przeprowadzenie wszystkich dostępnych labów w kursie.” - w ilości - 2 szt. zestawów Sprzęt refabrykowany. Zestaw zawiera: LP Opis Ilość 1 Gigabitowy router Cisco z licencją Security z wyposażeniem niezbędnym do realizacji procesu kształcenia w zakresie certyfikacji Cisco CCNA ver6 i CCNA Security z kompletem wymaganych uchwytów montażowych i kabli połączeniowych obsługujący oprogramowanie z rodziny Cisco iOS 15.X lub nowszej 3 2 Gigabitowy przełącznik Cisco warstwy drugiej z kompletem wymaganych uchwytów montażowych i kabli połączeniowych 1 3 Gigabitowy przełącznik Cisco warstwy trzeciej z PoE z kompletem wymaganych wkładek SFP, uchwytów montażowych i kabli połączeniowych obsługujący oprogramowanie z rodziny Cisco iOS 15.X lub nowszej 2 4 Gigabitowy Firewall Cisco wraz z licencją Security oraz wymaganym kompletem kabli połączeniowych 1 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236000-2, 30237200-1, 30213000-5, 30231300-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

3

Nazwa:

Zestaw akcesoriów sieciowych”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zestaw akcesoriów sieciowych Zestaw zawiera: LP Opis Ilość 1 Listwa zasilająca - 7xDIN - 7 wtyków 1 2 Stojak sieciowo serwerowy Rack 18U 1 3 Półka rack 19" 1 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30236000-2, 30237200-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 

5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


 


Data publikacji: 05.12.2018 (10:26)Data aktualizacji: 05.12.2018 (10:26)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1559

Przejdź do góry strony