Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.5.CKZ.2019

Data ogłoszenia: 19-02-2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

 

PCKZIU.271.5.CKZ.2019

Wieliczka, dnia 19.02.2019r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

         

Informuję, że w dniu 19.02.2019 r. został rozstrzygnięty  przetarg nieograniczony na zamówienie pn.: „Zakup wraz z dostawą sprzętu gastronomicznego” 

CZĘŚĆ III

"Zakup  wraz z dostawą i montażem  pieca konwekcyjno –parowego z podstawką” 

CZĘŚĆ IV

"Zakup  wraz z dostawą  automatycznego  ekspresu do kawy”  

oznaczenie sprawy  PCKZIU.271.5.CKZ.2019 część III i IV 

 

  1. CZĘŚĆ III 

"Zakup  wraz z dostawą i montażem  pieca konwekcyjno –parowego z podstawką

 

  1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 5, złożoną przez: INWEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos, 33-300 Nowy Sącz ul. Zawiszy Czarnego 24 

Cena wybranej oferty  27 855,22 zł. brutto (słownie:  dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych i 22/100), tj.:   22 646,52 zł netto (słownie: dwadzieścia  dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć złotych i 52/100) oraz podatek od towarów  i usług VAT w kwocie  5 208,70 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta jest kompletna, ważna i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego, ocenianą na postawie kryteriów ceny oraz długości okresu gwarancji.

 

2. INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

1

NET. Trading Paweł Wojdyła  ul. Niska 6, 31-306 Kraków

2

Gastro –Pack  Michał Henzel 32—020 Wieliczka, Bodzanów 138

3

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  PHU „BMS” Sp. j. Z Bielski, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

5

 INWEST HORECA BISTRO Mariusz Gajdos, 33-300 Nowy Sącz ul. Zawiszy Czarnego 24 

 

 

 

 

 

 

  1. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY.

 

  1.  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oferta nr 1 dla części III  złożona przez NET. Trading Paweł Wojdyła  ul. Niska 6, 31-306 Kraków została odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87. ust 2 i 3 ;

Uzasadnienie:

Wykonawca w kosztorysie ofertowym przedstawił piec o pojemności  5 x600x400mm                      a zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia  Zamawiający wymagał aby piec był o pojemności 10xGN 1/1 lub 10x blacha 600x400mm.  

W związku z powyższym oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  oferta zostaje odrzucona na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2.

  1.  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oferta nr 2 dla Części III  złożona przez Gastro –Pack  Michał Henzel 32—020 Wieliczka, Bodzanów 138 została odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87. ust 2 i 3 ;

Uzasadnienie:

Zamawiający wymagał zgodnie z pkt.  14.3. i 14.4  SIWZ dostarczenia wraz z ofertą podpisanych i uzupełnionych kosztorysów ofertowych (załącznik A3. do SIWZ) pod rygorem odrzucenia oferty. Brak kosztorysu ofertowego powoduje,  iż Zamawiający nie uzyskał wymaganych informacji dotyczących marki typu i modelu i nie może zweryfikować oferty.

W związku z powyższym oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  oferta zostaje odrzucona na  podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2.

 

  1.  STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Łączna liczba pkt

 Cena (60 pkt )

Kryterium długość okresu gwarancji (40 pkt)

3

52,68

40,00

92,68

5

60,00

40,00

100,00

 

  1.  INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) umowa z wybranym Wykonawcą może być zawarta najwcześniej w dniu  25.02.2019 r.

                                                                                    

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ IV

"Zakup  wraz z dostawą  automatycznego  ekspresu do kawy”                                            

 

  1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3, złożoną przez: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  PHU „BMS” Sp. j. Z Bielski, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

Cena wybranej oferty  3 321,00 zł. brutto (słownie:  trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych i 00/100), tj.:   2 700,00 zł netto (słownie: dwa tysiące siedemset  złotych                     i 00/100) oraz podatek od towarów  i usług VAT w kwocie  621,00  zł

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta jest kompletna, ważna i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą dla Zamawiającego, ocenianą na postawie kryteriów ceny oraz długości okresu gwarancji.

2. INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH

 

3

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  PHU „BMS” Sp. j. Z Bielski, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn

 

3. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Łączna liczba pkt

 Cena (60 pkt )

Kryterium długość okresu gwarancji (40 pkt)

3

60,00

40,00

100,00

 

4.  INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) umowa z wybranym Wykonawcą może być zawarta najwcześniej w dniu  20.02.2019 r.

                         

                                                                                                 z poważaniem


Data publikacji: 19.02.2019 (12:04)Data aktualizacji: 19.02.2019 (13:27)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1615
19 lut 2019 (13:27)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.5.CKZ.2019
19 lut 2019 (12:04)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.5.CKZ.2019

Przejdź do góry strony