Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.271.24.CKZ.2019

Data ogłoszenia: 18-09-2019

Termin składania ofert: 24-09-2019, godz: 10:00

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA: USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

Znak sprawy: PCKZIU.271.24.CKZ.2019      Wieliczka, dnia 18 września 2019  roku.

 

 

POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

UL. MARSZ. J.  PIŁSUDSKIEGO 105

32-020 WIELICZKA

 

REGON: 123182595, NIP: 683-208-40-68

telefon 12 289 17 40, faks 12 289 17 88

Strona internetowa: http://www.pckziu-wieliczka.pl/

Strona internetowa BIP: http://www.pckziu.mirobip.pl

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 O ZAMÓWIENIU NA:

 

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 138o USTAWY

PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – edycja VI.

 

 

 

W dniu 18 września 2019 roku Zamawiający zmienia treść ogłoszenia PCKZIU.271.24.CKZ.2019   opublikowanego dnia 12 września 2019  roku w następującym zakresie:

 

BYŁO:  część III pkt. 1 do 3

 

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – edycja V.

 

 1. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

 

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z czterech niezależnych części:

 

Część I - Kurs kasjera walutowo - złotowego z egzaminem w 2019 roku - 5 x 12 osób

Część II- Kurs barmański w 2019 roku - 2 x 12 osób

Część III - Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW w roku 2019   (SEP grupa G1 typu „eksploatacja”) - 2 x 12 osób

   Część  IV- Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW w roku 2019 

   (SEP grupa G1 typu  „eksploatacja +dozór”) - 1 x 9 osób

 

 

JEST:  część III pkt. 1 do 3

 

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – edycja VI.

 

 1. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

 

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z czterech niezależnych części:


 

Część I - Kurs kasjera walutowo - złotowego z egzaminem w 2019 roku - 5 x 12 osób

Część II- Kurs barmański w 2019 roku - 2 x 12 osób

Część III - Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV w roku 2019   (SEP grupa G1 typu „eksploatacja”) - 2 x 12 osób

   Część  IV- Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV w roku 2019 

   (SEP grupa G1 typu  „eksploatacja +dozór”) - 1 x 9 osób

 

BYŁO:  część VIII pkt. 1 do 4

 

VIII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 1. Oferty należy składać w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. marsz. J. Piłsudskiego 105 32-020 Wieliczka (KAMPUS WIELICKI) w sekretariacie szkoły do dnia 20 września  2019 r. do godz. 10:00.
 2. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami w zamkniętej kopercie zaadresowanej na powyżej wskazany adres  Zamawiającego. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy lub pieczęć firmową oraz następujące oznaczenia:

                        

Oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – edycja VI

Nie otwierać przed godz. 10.15 dnia 20 września 2019

 

 1. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Zmieniona oferta winna być złożona na zasadach i w sposób w jaki jest składana oferta z dopiskiem: „ZMIANA OFERTY”. W przypadku, gdy przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zamierza wycofać ofertę winien pisemnie powiadomić Zamawiającego o tym fakcie. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty z dopiskiem: „WYCOFANIE”.
 2. Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający otworzy oferty w dniu 20 września 2019 roku
  o godz. 10:15
  w siedzibie Zamawiającego ul. marsz. J. Piłsudskiego 105 32-020 Wieliczka (KAMPUS WIELICKI) – w gabinecie Dyrektora. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części niniejszego zamówienia.

 

JEST:  część VIII pkt. 1 do 4

 

VIII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 1. Oferty należy składać w budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. marsz. J. Piłsudskiego 105 32-020 Wieliczka (KAMPUS WIELICKI) w sekretariacie szkoły do dnia 24 września  2019 r. do godz. 10:00.
 2. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami w zamkniętej kopercie zaadresowanej na powyżej wskazany adres  Zamawiającego. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy lub pieczęć firmową oraz następujące oznaczenia:

                        

Oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – edycja VI

Nie otwierać przed godz. 10.15 dnia 24 września 2019

 

 1. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. Zmieniona oferta winna być złożona na zasadach i w sposób w jaki jest składana oferta z dopiskiem: „ZMIANA OFERTY”. W przypadku, gdy przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zamierza wycofać ofertę winien pisemnie powiadomić Zamawiającego o tym fakcie. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty z dopiskiem: „WYCOFANIE”.
 2. Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający otworzy oferty w dniu 24 września 2019 roku  o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego ul. marsz. J. Piłsudskiego 105 32-020 Wieliczka (KAMPUS WIELICKI) – w gabinecie Dyrektora. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części niniejszego zamówienia.

 

 

 

 

 

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 do ogłoszenia PCKZIU.271.24.CKZ.2019            opublikowanego dnia 12 września 2019  roku w następującym zakresie:

 

BYŁO:  część III

 

CZĘŚĆ III - Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW w roku 2019 (SEP grupa G1 typu „eksploatacja”)

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursu obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW w roku 2019 dla 24 osób w wieku powyżej 18 roku życia, podzielonych na 2 grupy o liczebności 12 osób każda.

 1. Celem kursu jest zdobycie przez uczestników/czki szkolenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w bezpiecznej obsłudze i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW i zdobycie uprawnień do obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW - „Uprawnienie ważne na okres 5 lat lub bezterminowo”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r.  Nr 89, poz. 828 ze zm.).

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW w 2019 roku dla dwóch grup po 12 osób każda. Kurs obejmuje:

 

 • szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW, realizowane w wymiarze min. 40 godzin, w tym min. 20 godzin praktycznych, gdzie 1 godzina = 45 minut zegarowych;
 • kurs zostanie zakończony przeprowadzeniem egzaminu, którego zdanie uprawniać będzie do obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW. Wystawione zostanie zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat;

 

JEST:  część III

 

 

CZĘŚĆ III - Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV w roku 2019 (SEP grupa G1 typu „eksploatacja”)

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursu obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV w roku 2019 dla 24 osób w wieku powyżej 18 roku życia, podzielonych na 2 grupy o liczebności 12 osób każda.

 1. Celem kursu jest zdobycie przez uczestników/czki szkolenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w bezpiecznej obsłudze i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV i zdobycie uprawnień do obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV - „Uprawnienie ważne na okres 5 lat lub bezterminowo”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r.  Nr 89, poz. 828 ze zm.).

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV w 2019 roku dla dwóch grup po 12 osób każda. Kurs obejmuje:
 • szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV, realizowane w wymiarze min. 40 godzin, w tym min. 20 godzin praktycznych, gdzie 1 godzina = 45 minut zegarowych;
 • kurs zostanie zakończony przeprowadzeniem egzaminu, którego zdanie uprawniać będzie do obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV. Wystawione zostanie zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat;

 

 

BYŁO:  część IV

 

CZĘŚĆ IV - Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW  w roku 2019 (SEP grupa G1 typu „eksploatacja + dozór”)

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursu obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW (grupa G1 typu „eksploatacja + dozór”) w roku 2019 dla grupy 9 nauczycieli.

 1. Celem kursu jest zdobycie przez uczestników/czki szkolenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w bezpiecznej obsłudze i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW i zdobycie uprawnień do obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW oraz w zakresie dozoru nad osobami przeprowadzającymi powyższe czynności.  Uprawnienie ważne na okres 5 lat lub bezterminowo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r.  Nr 89, poz. 828 ze zm.).

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW w 2019 roku (grupa G1 typu „eksploatacja + dozór”)  dla 1 grupy liczącej 9 osób. Kurs obejmuje:

 

 • szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW, realizowane w wymiarze min. 40 godzin, w tym min. 20 godzin praktycznych, gdzie 1 godzina = 45 minut zegarowych;
 • kurs zostanie zakończony przeprowadzeniem egzaminu, którego zdanie uprawniać będzie do obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW oraz egzaminu, którego zdanie będzie uprawniać do sprawowania dozoru -  kierowania czynnościami pracowników wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Wystawione zostanie zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat;

 

JEST:  część IV

 

CZĘŚĆ IV - Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV  w roku 2019 (SEP grupa G1 typu „eksploatacja + dozór”)

 

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursu obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV (grupa G1 typu „eksploatacja + dozór”) w roku 2019 dla grupy 9 nauczycieli.

2. Celem kursu jest zdobycie przez uczestników/czki szkolenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w bezpiecznej obsłudze i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV i zdobycie uprawnień do obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV oraz w zakresie dozoru nad osobami przeprowadzającymi powyższe czynności.  Uprawnienie ważne na okres 5 lat lub bezterminowo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r.  Nr 89, poz. 828 ze zm.).

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV w 2019 roku (grupa G1 typu „eksploatacja + dozór”)  dla 1 grupy liczącej 9 osób. Kurs obejmuje:

 

 • szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV, realizowane w wymiarze min. 40 godzin, w tym min. 20 godzin praktycznych, gdzie 1 godzina = 45 minut zegarowych;
 • kurs zostanie zakończony przeprowadzeniem egzaminu, którego zdanie uprawniać będzie do obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV oraz egzaminu, którego zdanie będzie uprawniać do sprawowania dozoru -  kierowania czynnościami pracowników wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Wystawione zostanie zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat;

 

 

 

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 6 (dla części III) do ogłoszenia PCKZIU.271.24.CKZ.2019   opublikowanego dnia 12 września 2019  roku w następującym zakresie:

 

BYŁO: 

 

§ 1

 

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do przeprowadzenia kursu obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW pozwalającego na uzyskanie uprawnień: SEP grupa G1 typu „eksploatacja” w roku 2019 dla uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu, w ramach realizacji III części zamówienia na usługi społeczne.

 

(…)

 

6. Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW musi być przeprowadzony według programu pozwalającego na uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Wykonawca zorganizuje certyfikowany egzamin szkolenia potwierdzający nabycie kwalifikacji.

 

JEST: 

 

§ 1

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do przeprowadzenia kursu obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV pozwalającego na uzyskanie uprawnień: SEP grupa G1 typu „eksploatacja” w roku 2019 dla uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu, w ramach realizacji III części zamówienia na usługi społeczne.

 

(…)

 

6. Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV musi być przeprowadzony według programu pozwalającego na uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Wykonawca zorganizuje certyfikowany egzamin szkolenia potwierdzający nabycie kwalifikacji.

 

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 6 (dla części IV) do ogłoszenia PCKZIU.271.24.CKZ.2019   opublikowanego dnia 12 września 2019  roku w następującym zakresie:

 

 

BYŁO: 

 

§ 1

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do przeprowadzenia kursu obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW pozwalającego na uzyskanie uprawnień: SEP grupa G1 typu „eksploatacja” i „dozór” w roku 2019 dla nauczycieli szkół biorących udział w projekcie, w ramach realizacji IV części zamówienia na usługi społeczne.

 

 

(…)

 

6. Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kW musi być przeprowadzony według programu pozwalającego na uzyskanie kwalifikacji zawodowych grupa G1 typu „eksploatacja” i „dozór”. Wykonawca zorganizuje certyfikowany egzamin szkolenia potwierdzający nabycie kwalifikacji.

 

 

JEST: 

 

§ 1

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do przeprowadzenia kursu obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV pozwalającego na uzyskanie uprawnień: SEP grupa G1 typu „eksploatacja” w roku 2019 dla uczniów i uczennic Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz innych uczniów zrekrutowanych do projektu, w ramach realizacji III części zamówienia na usługi społeczne.

 

(…)

 

6. Kurs obsługi i konserwacji urządzeń elektrycznych do 1 kV musi być przeprowadzony według programu pozwalającego na uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Wykonawca zorganizuje certyfikowany egzamin szkolenia potwierdzający nabycie kwalifikacji.

 

 

 

 


Data publikacji: 18.09.2019 (15:11)Data aktualizacji: 17.10.2019 (13:16)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 2091
17 paź 2019 (13:16)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.24.CKZ.2019
07 paź 2019 (14:58)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.24.CKZ.2019
25 wrz 2019 (12:24)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.24.CKZ.2019
19 wrz 2019 (13:12)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.24.CKZ.2019
18 wrz 2019 (15:11)Mariusz Grzesiński»PCKZIU.271.24.CKZ.2019

Przejdź do góry strony