Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU. 271.1/CKZ/2018

Data ogłoszenia: 08-02-2018

Termin składania ofert: 16-02-2018, godz: 08:45

Ogłoszenie nr 515878-N-2018 z dnia 2018-02-08 r. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: Zakup wraz z dostawą artykułów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 Wieliczka, dnia 8 lutego 2018 r.

PCKZIU. 271.1/CKZ/2018

 

 

Ogłoszenie nr 515878-N-2018 z dnia 2018-02-08 r.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: Zakup wraz z dostawą artykułów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak


Nazwa projektu lub programu Zakup jest realizowany w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim’’. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

 


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, krajowy numer identyfikacyjny 12318259500000, ul. ul. Piłsudskiego  105 , 32020   Wieliczka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 2783377 w. 23, e-mail zsz@powiatwielicki.pl, faks 122 881 170.
Adres strony internetowej (URL): http://www.pckziu-wieliczka.pl/

 
Adres profilu nabywcy:

 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 
 

I.4) KOMUNIKACJA:

 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie

 
http://pckziu.mirobip.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie


http://pckziu.mirobip.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie


adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

 
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak

 
Inny sposób:

 
Wymagane jest przesyłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca

 
Adres:
 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 
Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. marsz. J. Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka, SEKRETARIAT

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą artykułów
Numer referencyjny: PCKZIU.271.1/CKZ/2017

 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak

 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 9


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych zwanych dalej „artykułami żywnościowymi” na potrzeby PCKZIU, zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez Zamawiającego w całym okresie obowiązywania umowy co oznacza, że dostawy będą realizowane z częstotliwością i w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego. 2. Miejscem dostarczania Zamawiającemu artykułów żywnościowych jest siedziba Zamawiającego, 32-020 Wieliczka, ul. Piłsudskiego 105, zwana dalej „miejscem dostarczenia artykułów żywnościowych”, wymagane jest wniesienie artykułów żywnościowych do wskazanego pomieszczenia. 3. Sposób wyprodukowania, opakowania i transportu żywności musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa, w szczególności: a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j Dz.U. z 2017.149. ), b) ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz. U. z 2017. 242), c) ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz. U. 2016. 1604) d) rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności; e) rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych ; f) rozporządzenie (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego; g) rozporządzenie (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG; h) rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych ; i) rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych; j) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r- w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 29); k) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. Nr 2007 nr 112 poz. 774). /jeżeli dotyczy/ 4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczał; a) produkty, które są dopuszczone do sprzedaży, b) artykuły niewskazujące oznak nieświeżości lub zepsucia, c) produkty świeże, o dobrym smaku, odpowiednim okresie do spożycia, d) asortyment w zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach, które będą posiadać nadrukowane informacje o nazwie środka spożywczego (skład), informacje w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu/ilości sztuk, e) produkty pierwszego gatunku, f) produkty nieuszkodzone mechanicznie, spełniające wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w Polskich Normach, g) produkty czyste, bez ziemi, piachu i brudu (dotyczy roślin okopowych: ziemniaki, marchew, seler, burak itp.), h) produkty w pojemnikach posiadających atest PZH odnośnie dopuszczenia do kontaktu z żywnością i) produkty przetworzone /wędliny i przetwory mięsne/ zgodnie z polską normą powinny posiadać etykiety określające nazwę handlową produktu, procentowy skład surowcowy zawartości mięsa w wędlinie, substancje stosowane w produkcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamawiania części wędlin w formie plasterkowanej i możliwością próżniowego zapakowania, j) mięso należy dostarczać w zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Do każdego pojemnika winna być dołączona etykieta zawierająca informacje dotyczące m.in: nazwę i adres producenta, nazwę dystrybutora, nazwę towaru, klasę jakości i termin przydatności do spożycia. 5. Szczegółowy opis zamówienia określono w załączniku nr 6 do SIWZ. 6. UWAGA: Podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące zakłady obrotu żywnością lub gastronomii, obowiązane są zapewnić bezpieczeństwo żywności zgodnie z zasadami Hazard Analysis and Critical Control Points, zwanym „systemem HACCP” (postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących). 7. W związku z brakiem możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym Zamawiający posłużył się prawem opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 8. Tym samym, wskazany został zakres minimalny artykułów żywnościowych w poszczególnych grupach asortymentowych - który zamawiający na pewno zakupi oraz zakres maksymalny tego zamówienia, tzw. widełki do których zakres minimalny będzie mógł być powiększony wg realnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że realizacja zakresu maksymalnego zamówienia uzależniona będzie od okoliczności niezależnych od zamawiającego i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. 9. Dostawa będzie realizowana cyklicznie transportem Wykonawcy i na jego koszt do siedziby Zamawiającego Każdy z produktów powinien być dostarczony w wymaganych opakowaniach. 10. Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca a Zamawiający zapewni odbiór produktów w siedzibie Zamawiającego. Warunki transportu produktów będą odpowiadały zasadom Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu /opakowania, pojemniki przystosowane do przewozu danego asortymentu/ i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość dostarczanego towaru. Opakowania, w których są dostarczane przez wykonawcę powinny spełniać wymogi sanitarno-higieniczne / pojemniki czyste, odpowiednio zabezpieczone/. 11. Zamawiający powiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcę, o każdej dostawie oraz wskaże zamawiane produkty z podaniem ich ilości. 12. Produkty muszą spełniać normy jakościowe oraz muszą być dostarczone w ich początkowym okresie gwarancji. 13. W okresie trwania umowy Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić: a) decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą możliwości produkcji lub obrotu danego produktu spożywczego, będącego przedmiotem zamówienia, b) dokument potwierdzający stosowanie systemu HACCP. 14. Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do siedziby Zamawiającego na okres do następnej dostawy. 15. Wykonawca ma obowiązek uznania uzasadnionej reklamacji jakości i ilości dostarczanego towaru i dostarczenia nowej partii do siedziby Zamawiającego w dniu złożenia reklamacji 16. Do składania zamówień Zamawiający upoważni wybranego pracownika.

II.5) Główny kod CPV: 15800000-6

 
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

15811000-6

15500000-3

15100000-9

15131500-0

15330000-0

03311000-2

15229000-9

15331100-8

03142500-3

15842000-2

03132000-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

 
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:

 
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-30

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:

 
Informacje dodatkowe

 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

 
Określenie warunków:

 
Informacje dodatkowe

 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

 
Określenie warunków:

 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak

 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1/.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca złoży odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2/. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3/. Dokument, o którym mowa w pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4/. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5/.W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zgodnie z załączonym wzorem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Uwaga (dotycząca wszystkich dokumentów): Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1/.Formularz Oferty- załącznik nr 1 do SIWZ 2/.Pełnomocnictwo, w tym pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie- jeżeli dotyczy, 3/. formularz asortymentowo-cenowy - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony


IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie

 
Informacja na temat wadium

 
 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

 katalogów elektronicznych: Nie


Informacje dodatkowe:

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców

 
Maksymalna liczba wykonawców

  
Kryteria selekcji wykonawców:

 
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:Informacje dodatkowe:Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:


Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Informacje dodatkowe:

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna

 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:


Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:


Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy częściowej

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

 
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji


Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

 

Wstępny harmonogram postępowania:

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:IV.4) Licytacja elektroniczna


Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

 
Data: godzina:

 

 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1/.Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 2/. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.) Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. 3/. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

\
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.

 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-16, godzina: 08:45,

 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

 
> Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie


IV.6.6) Informacje dodatkowe:


 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

PIECZYWO

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych wraz z transportem do siedziby Zamawiającego, tj. Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, zlokalizowanego w Wieliczce, przy ul. Piłsudskiego 105. 2. Zakup jest realizowany w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim’’. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6, część I do SIWZ.


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:


Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:


okres w miesiącach:


okres w dniach:


data rozpoczęcia:


data zakończenia: 2018-06-30


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy częściowej

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


 

Część nr:

2

Nazwa:

PRODUKTY MLECZARSKIE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych wraz z transportem do siedziby Zamawiającego, tj. Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, zlokalizowanego w Wieliczce, przy ul. Piłsudskiego 105. 2. Zakup jest realizowany w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim’’. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6, część II do SIWZ.


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:


Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:


okres w miesiącach:


okres w dniach:


data rozpoczęcia:


data zakończenia: 2018-06-30


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy częściowej

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


 

Część nr:

3

Nazwa:

PRODUKTY ZWIERZĘCE, MIĘSO I PRODUKTY MIĘSNE PRZETWORZONE / PRODUKTY DROBIOWE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych wraz z transportem do siedziby Zamawiającego, tj. Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, zlokalizowanego w Wieliczce, przy ul. Piłsudskiego 105. 2. Zakup jest realizowany w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim’’. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6, część III do SIWZ.


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:


Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:


okres w miesiącach:


okres w dniach:


data rozpoczęcia:


data zakończenia: 2018-06-30


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy częściowej

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


 

Część nr:

4

Nazwa:

RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE/OWOCE, WARZYWA I PODOBNE PRODUKTY PRZETWORZONE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych wraz z transportem do siedziby Zamawiającego, tj. Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, zlokalizowanego w Wieliczce, przy ul. Piłsudskiego 105. 2. Zakup jest realizowany w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim’’. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6, część IV do SIWZ.


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

 
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

 
okres w miesiącach:


okres w dniach:


data rozpoczęcia:

 
data zakończenia: 2018-06-30


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy częściowej

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


 

Część nr:

5

Nazwa:

WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych wraz z transportem do siedziby Zamawiającego, tj. Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, zlokalizowanego w Wieliczce, przy ul. Piłsudskiego 105. 2. Zakup jest realizowany w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim’’. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6, część V do SIWZ.


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

 
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:


okres w miesiącach:

 
okres w dniach:

 
data rozpoczęcia:


data zakończenia: 2018-06-30


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy częściowej

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


 

Część nr:

6

Nazwa:

JAJA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych wraz z transportem do siedziby Zamawiającego, tj. Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, zlokalizowanego w Wieliczce, przy ul. Piłsudskiego 105. 2. Zakup jest realizowany w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim’’. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6, część VI do SIWZ.


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:


Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:


okres w miesiącach:


okres w dniach:


data rozpoczęcia:


data zakończenia: 2018-06-30


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy częściowej

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


 

Część nr:

7

Nazwa:

PRODUKTY MROŻONE/FAST FOOD/ RYBY MROŻONE I PRODUKTY Z RYB

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych wraz z transportem do siedziby Zamawiającego, tj. Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, zlokalizowanego w Wieliczce, przy ul. Piłsudskiego 105. 2. Zakup jest realizowany w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim’’. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6, część VII do SIWZ.


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:


Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

 
okres w miesiącach:

 
okres w dniach:


data rozpoczęcia:


data zakończenia: 2018-06-30


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy częściowej

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


 

Część nr:

8

Nazwa:

RYBY I OWOCE MORZA

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych wraz z transportem do siedziby Zamawiającego, tj. Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, zlokalizowanego w Wieliczce, przy ul. Piłsudskiego 105. 2. Zakup jest realizowany w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim’’. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6, część VIII do SIWZ.


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:


Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

 
okres w miesiącach:

 
okres w dniach:


data rozpoczęcia:


data zakończenia: 2018-06-30


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy częściowej

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


 

Część nr:

9

Nazwa:

PRZYPRAWY

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych wraz z transportem do siedziby Zamawiającego, tj. Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, zlokalizowanego w Wieliczce, przy ul. Piłsudskiego 105. 2. Zakup jest realizowany w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 ,,Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim’’. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6, część IX do SIWZ.


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:


Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:


okres w miesiącach:


okres w dniach:


data rozpoczęcia:


data zakończenia: 2018-06-30


5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy częściowej

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


 

 

 

 

 


Data publikacji: 08.02.2018 (16:52)Data aktualizacji: 08.02.2018 (16:55)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 2422
08 lut 2018 (16:55)Mariusz Grzesiński»PCKZIU. 271.1/CKZ/2018
08 lut 2018 (16:53)Mariusz Grzesiński»PCKZIU. 271.1/CKZ/2018
08 lut 2018 (16:53)Mariusz Grzesiński»PCKZIU. 271.1/CKZ/2018
08 lut 2018 (16:53)Mariusz Grzesiński»PCKZIU. 271.1/CKZ/2018
08 lut 2018 (16:52)Mariusz Grzesiński»PCKZIU. 271.1/CKZ/2018

Przejdź do góry strony