Pobierz PDFDrukuj

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022

Data ogłoszenia: 14-01-2022

Termin składania ofert: 25-01-2022, godz: 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022 na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego

 PCKZiU.271.1.2022

                                                                      Wieliczka, dnia 14.01.2022 roku

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022

na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych i papieru kserograficznego

 

 (NINIEJSZE ZAPYTANIE MA FORMĘ ROZEZNANIA RYNKU I NIE STANOWI ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY PZP.)


         Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zwraca się           z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości opisanego poniżej zamówienia:

 

I. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Przedmiot zamówienia na zakup artykułów biurowych, piśmienniczych           i papieru kserograficznego został opisany w arkuszach wycen stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 2. Właściwie wycenione arkusze wycen będą stanowiły podstawę do określenia oferowanej ceny brutto za przedmiot zamówienia.
 3. Wykazane w arkuszach wycen materiały biurowe zostaną dostarczone na koszt Wykonawcy na adres Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego        i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Marszałka Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka.

 

II. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

30197630-1 – papier do drukowania

30192000-1 – wyroby biurowe

 

III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla Wykonawcy.

 

IV. Inne warunki realizacji zamówienia:

 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, iż nie zamierza lub zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia (jeżeli zamierza, musi określić części, które będzie powierzał podwykonawcom). 
 2. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia           o którym mowa w pkt. 1  Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania,       a oferta zostanie odrzucona.

 

 

V. Warunki wykluczenia Wykonawcy:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem          i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające            w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
 5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

VI. Kryterium oceny ofert:

100% cena

 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” obliczana będzie zgodnie z  poniższym  wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100%,

przy czym 1% odpowiada 1 pkt.,


gdzie: 

Cmin – najniższa cena wśród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów.

 

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą prośbą
o przygotowanie i przesłanie do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego         i Ustawicznego kalkulacji niniejszej dostawy z użyciem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania wraz z arkuszem wycen (załącznik nr 2).

 

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych                 z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 25 stycznia 2022 r. do godz. 12.00 na adres: zamowienia@pckziu-wieliczka.pl

Ofertę w formie tradycyjnej należy kierować na adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, 32-020 Wieliczka

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 105 (sekretariat czynny w godzinach 8:00-13:00) – przy czym liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły!

 

W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela: Katarzyna Terczyńska – główny księgowy tel. 12 289 17 48.

 

 

VII. Załącznik:

 1. Formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami.
 2. Arkusz wycen.

 

Załącznik nr 1
 

FORMULARZ OFERTY

 

 1. Zarejestrowana nazwa i adres (z numerem kodu pocztowego) Wykonawcy

…...........................................................................................................

…...........................................................................................................

Nr telefonu: …................................... Nr fax:............................................

e-mail: ….................................................................................................

NIP: …............................................ Regon:.............................................

KRS........................................................................................................

 

 1. Składając ofertę na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych         i papieru kserograficznego


1. Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia za cenę łączną brutto …...............
słownie:....................................................................................................
w tym podatek VAT …............ %

2. Szczegółowy opis zawarty jest w arkuszu wycen i stanowi załącznik do formularza oferty.

 

 1. Jednocześnie oświadczam, iż:


1.  Nie zamierzam/zamierzam* powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia. Zamierzam powierzyć …..........................................................

…............................................................................................................

…............................................................................................................

2. Nie podlegamy/podlegamy* wykluczeniu w związku z wymogiem, iż  Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym       z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi             w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

Miejscowość: …............... Data ….............

 

…..........................................

Podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

* - niewłaściwe skreślić.

 

 

 

Załącznik nr 2

Arkusz wycen

 

Lp.

Nazwa artykułu

Jednostka miary

Ilość

Cena jednostkowa brutto w zł

Wartość brutto w zł

 

2

3

4

5

6

1

Bloczek kostka zwykły biały 8,5x8,5 cm

szt.

7

 

 

2

Bloczek kostka kolorowy samoprzylepny, 100 ark., 7,5x7,5 cm

szt.

5

 

 

3

Długopis z wkładem wymiennym, niebieski wkład BIC Round Stic M

szt.

16

 

 

4

Wkład pasujący do ww. długopisu

szt.

16

 

 

5

Długopis żelowy z wymiennym wkładem Pentel energel, grubość linii pisania 0,5mm, niebieski

szt.

5

 

 

6

Długopis żelowy z wymiennym wkładem Pentel energel, grubość linii pisania 0,7mm, niebieski

szt.

3

 

 

7

Wkład pasujący do ww. długopisu 0,5 mm kolor czerwony

szt.

10

 

 

8

Wkład pasujący do ww. długopisu 0,7 mm

szt.

10

 

 

9

Gąbka do tablic suchościeralnych

szt.

100

 

 

10

Gumka pentel

szt.

2

 

 

11

Papier A4 160g kolor Chamois (1op.-250szt)

op.

4

 

 

12

Klej w sztyfcie, nietoksycznyozwiększonej trwałości klejenia, zmywalny wodą  22g

szt.

8

 

 

13

Korektor „mysz”

szt.

7

 

 

14

Temperówka

szt.

6

 

 

15

Koszulka A4 średniej grubości, bez połysku (op.-100szt.)

op.

10

 

 

16

Koszulka krystaliczna A4 45 mic. (1 op.-100 szt.)

op.

10

 

 

17

Koperta samoprzylepna biała C-6

szt.

200

 

 

18

Koperta samoprz biała DL

szt.

100

 

 

19

Koperta samoprzylepna biała C-4

szt.

30

 

 

20

Marker do tablic suchościeralnych, kolor czarny okrągła końcówka typu Snowman

szt.

100

 

 

21

Marker SNOWMAN czarny

S

Szt.

1

 

 

22

Marker SNOWMAN czarny

M

Szt.

1

 

 

23

Papier biały uniwersalny do drukarek laserowych, atramentowych, kserokopiarek o gramaturze 80g/m2, pakowany po 500 arkuszy w formacie A4

ryza

250

 

 

24

Papier kolorowy do drukarek A4 mix (op.-100ark.5kolorów)

op.

4

 

 

25

Segregator PCV ze wzmocnioną dolną krawędzią, wymienną etykietą na grzbiecie, mechanizmem z dźwignią A4 szerokość grzbietu 5 cm

szt.

5

 

 

26

Skoroszyt A4 PCV, przednia okładka przeźroczysta, zawieszka

szt.

350

 

 

27

Spinacze biurowe okrągłe małe 28mm

op.

2

 

 

28

Spinacze biurowe okrągłe małe 50mm

op.

2

 

 

29

Taśma klejąca bezbarwna z gilotyną typu Scotch

szt.

12

 

 

30

Teczka kartonowa zwykła, biała, wiązana, A4

szt.

20

 

 

31

Zszywki zwykłe 24/6

op.

4

 

 

32

Zszywki No 10 (1 op - 1000 zszywek)

op.

 

15

 

 

 

OGÓŁEM MATERIAŁY BIUROWE

-

-

-

 

Zamawiający zastrzega sobie, iż podane dane mają charakter szacunkowy. Rzeczywista ilość artykułów eksploatacyjnych będzie uzgadniana przy kolejnych zamówieniach i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń, co do ilości faktycznie zamawianych przez zamawiającego w toku realizacji umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowych między pozycjami, w przypadku zaistnienia takich potrzeb, pod warunkiem, iż przesunięcia te nie przekroczą maksymalnej kwoty wynagrodzenia ustalonego w umowie.

 


Data publikacji: 14.01.2022 (14:26)Data aktualizacji: 28.01.2022 (13:28)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 796
28 sty 2022 (13:28)Mariusz Grzesiński»ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022
14 sty 2022 (14:26)Mariusz Grzesiński»ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2022

Przejdź do góry strony