Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271,2,2024

Data ogłoszenia: 26-03-2024

Termin składania ofert: 12-04-2024, godz: 12:00

Transfer uczniów pomiędzy Polską a Turyngią (Niemcy)

Informacja z otwarcia ofert w załącznikach  12.04.2024 

PCKZiU.271.2.2024

 

Zapytanie ofertowe

„Transfer uczniów  pomiędzy Polską a Turyngią (Niemcy)”

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na przewóz uczniów naszej szkoły na praktyki zawodowe do Niemiec według poniższego przedmiotu zamówienia.

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przewozu osób wg poniżej przedstawionego zestawienia.

 

Przedmiot zamówienia:

poszukujemy przewoźnika, który przeprowadzi następujące transfery pomiędzy Polską  a Turyngią (Niemcy):

Przejazd 1:

Środa, 08.05.2024r

wyjazd z Wieliczki (ul. Piłsudskiego 105) – godzina do ustalenia                  

uczniowie: 15; opiekunowie: 2

10:00 przybycie do Erfurtu – postój i krótkie zwiedzanie miasta

17.00  przyjazd z Erfurtu na miejsce zakwaterowania - Siegmundsburg, Oberland 8, 98724 Neuhaus am Rennweg

Koniec trasy dla przewoźnika.

Przejazd 2:

środa,05.06.2024r

wyjazd z Wieliczki (ul. Piłsudskiego 105) – godzina do ustalenia - opiekunowie: 1

ok. 9:00  przybycie do 99817 Eisenach, ul. Altstadtstrasse 51/55 (istnieje możliwość wynajęcia pokoju w ciągu dnia plus wyżywienie – po uprzednim zgłoszeniu)

ok. 16:00 wyjazd z 99817 Eisenach, ul. Altstadtstrasse 51/55                             

uczniowie: 15; opiekunowie: 1

Przybycie do Wieliczki 06.06.2024r  (ul. Piłsudskiego 105) – godzina powrotu do określenia

2. Minimalne wymagania:

Bardzo prosimy przy składaniu oferty oraz podczas podróży przestrzegać następujących zasad:

 • Przewoźnik musi posiadać aktualną koncesję na przewóz osób po terenie Niemiec
 • Bardzo prosimy o uwzględnienie faktu, że uczniowie będą podróżować z bagażem zapakowanym na czterotygodniowy pobyt na praktyce – prosimy o udostępnienie odpowiedniej ilości przestrzeni bagażowej (dodatkowa przyczepa na bagaże)! Prosimy podać model/markę i rocznik proponowanego środka transportu (plus link do zdjęć lub zdjęcia busa/autobusu)
 • Opisane godziny odjazdu i przyjazdu muszą zostać zachowane
 • Prosimy o podanie nam godzin odjazdu z Wieliczki i przyjazdu do Wieliczki
 • Prosimy podać całkowitą cenę brutto za wyżej wymienione podróże (ceny za 1 km nie będą brane pod uwagę w wyborze oferty).
 • Stroną umowy, odbiorcą rachunku i płatnikiem będzie powiat wielicki (nabywca) i szkoła (odbiorca)                                

 

II WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej sporządzoną w języku polskim.
 3. Ofertę należy przygotować wypełniając formularz oferty stanowiący załącznik nr A niniejszego zaproszenia.
 4. W ofercie należy podać cenę brutto i cenę netto całości zamówienia. W cenie oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 5. Termin złożenia oferty - do dnia  12.04.2024r. do godz. 12:00
 6. Informacje szczegółowe: Maciej Filiciak – 604 934 961
 7. Złożenie oferty:
 1. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania o cenę, w raz    z podpisem osoby upoważnionej w formie skanu.
 2. Ofertę należy przesłać na adres wypełnionej zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania o cenę., email zamowienia@pckziu-wieliczka.pl  z opisem w tytule oferta do zapytania cenowego nr PCKZiU.271.2.2024
 1. Wybór oferty nastąpi zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce z dnia 04.01.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych netto w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce.

 

 

III PROCEDURA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

             - kryterium „Cena”:

 1. znaczenie kryterium - 90 pkt;
 2. opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:

Kcena = (Cmin / C) x 90 pkt.

gdzie:

Kcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty

Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną

C - cena w ofercie ocenianej

               - kryterium „rok produkcji ”

Punkty są przyznawane za rok produkcji autokarów według poniższych zasad:

*Autokar/ bus  wyprodukowany w latach 2021 - 2023 – 10 pkt,

Autokar/ bus  wyprodukowany w latach 2018- 2020 – 5 pkt,

Autokar/ bus  wyprodukowany w latach 2016 - 2018 – 2 pkt,

*Autokar/ bus  wyprodukowany przed 2016 r. lub nie dostarczono dokumentu potwierdzającego rok produkcji autokaru – 0 pkt.

Warunkiem otrzymania punktów za to kryterium jest przesłanie wraz z ofertą zeskanowanych  dokumentów potwierdzającego rok produkcji autokaru/ busu.

 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejsza ofertę spośród ofert ważnie złożonych, spełniających wszystkie warunki określone w niniejszym zaproszeniu.
 2. W przypadku braku możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z powodu złożenia dwóch lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych – Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
 3. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje drogą e-mailową wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

 

IV INFORMACJE DODATKOWE

Załączniki do zapytania ofertowego

- wzór umowy

- formularz oferty


 


Data publikacji: 26.03.2024 (22:03)Data aktualizacji: 12.04.2024 (12:33)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 139
12 kwi 2024 (12:33)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271,2,2024
26 mar 2024 (22:03)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271,2,2024

Przejdź do góry strony