Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.4.CKZ.2021

Data ogłoszenia: 11-02-2021

Termin składania ofert: 19-02-2021, godz: 23:59

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PCKZiU.271.4.CKZ.2021 dostawę radioodtwarzaczy oraz zestawów słuchawek do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/19

 Wieliczka, dnia 11 lutego 2021 roku

 

PCKZiU.271.4.CKZ.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PCKZiU.271.4.CKZ.2021

dostawę radioodtwarzaczy oraz zestawów słuchawek do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu
„Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II”
nr RPMP.10.02.01-12-0043/19

 

(NINIEJSZE ZAPYTANIE MA FORMĘ ROZEZNANIA RYNKU I NIE STANOWI ZAPYTANIA OFERTOWEGO W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY PZP.)

 


W związku z realizowanym przez Powiat Wielicki - Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce projektem „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/19 zwracam się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości opisanego poniżej zamówienia:

 

I. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących elementów drobnego sprzętu RTV:

 

Nazwa i ilość

Szczegółowy przedmiot zamówienia:

Radioodtwarzacz z USB

10 sztuk

Radioodtwarzacz przenośny z możliwością odtwarzania płyt CD (CD-Audio, CD-R, CD-RW) oraz portem USB umożliwiającym odtwarzanie co najmniej plików MP3 i WMA.

Dodatkowe wymagania:

- zasilanie sieciowe,

- radio cyfrowe,

- wyświetlacz LCD, LED lub inny cyfrowy,

- wejście słuchawkowe Mini Jack 3,5 mm

- moc maksymalna dźwięku 4 W lub więcej

- dźwięk stereo

Gwarancja 24 miesiące

Zestaw słuchawek

10 sztuk

Słuchawki przewodowe, nauszne.

Wtyk: Mini Jack 3,5 mm

Gwarancja 12 miesięcy

 

 

 

 1. Cena łączna uwzględniać musi koszty dostawy do siedziby Zamawiającego

 2. Dostawa musi zostać zrealizowana w terminie do 30 dni od daty publikacji wyniku postępowania w BIP Zamawiającego - na adres Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, ul. Marszałka Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka. Termin dostawy powinien zostać ustalony wcześniej w związku z koniecznością dokonania odbioru ilościowego i jakościowego przez upoważnionego pracownika.

 3. Termin płatności: 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.

 4. Zamawiający sporządzi protokół odbioru materiałów stanowiących przedmiot zamówienia. Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego bez uwag uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT/rachunku.

 5. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT

 

II. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

 

32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne lub radiowe

32342100-3 - Słuchawki

 

III. Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

Zamawiający nie precyzuje wymagań dla Wykonawcy.

 

IV. Inne warunki realizacji zamówienia:

 1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy, iż nie zamierza lub zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia (jeżeli zamierza, musi określić części, które będzie powierzał podwykonawcom).

 2. W przypadku nie złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o którym mowa w pkt. 1 Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a oferta zostanie odrzucona.

 

 

V. Warunki wykluczenia Wykonawcy:

Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

 5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 

 

VI. Kryterium oceny ofert:

100% cena

 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” obliczana będzie zgodnie z poniższym wzorem:

liczba punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100%,

przy czym 1% odpowiada 1 pkt.,


gdzie:

Cmin – najniższa cena wśród badanych ofert

Cbad – cena oferty badanej.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbą punktów.

 

Mając na uwadze Państwa doświadczenie, zwracam się z uprzejmą prośbą
o przygotowanie i przesłanie do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego kalkulacji niniejszej dostawy z użyciem formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Zaznaczam, że niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i służy wyłącznie rozpoznaniu rynku. Udział w rozeznaniu rynku nie dotyczy wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi do dnia 19 lutego 2021 r. na adres: zamowienia@pckziu-wieliczka.pl

Ofertę w formie tradycyjnej należy kierować na adres: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, 32-020 Wieliczka

ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 105 (sekretariat) – przy czym liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły!

 

W przypadku niejasności w treści zapytania wyjaśnień udziela: Paweł Łuczyński –
e-mail:
pawel.luczynski@powiatwielicki.pl tel: 12 399 98 51.

 

Zamówienie prowadzone jest w oparciu o zasady określone w części 6.5.1 Rozeznanie rynku - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (wersja obowiązująca z dnia 22 sierpnia 2019 roku).

 

VII. Załącznik:

1. Formularz oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami.

Załącznik nr 1
PCKZiU.271.4.CKZ.2021


 

FORMULARZ OFERTY

 

 1. Zarejestrowana nazwa i adres (z numerem kodu pocztowego) Wykonawcy

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Nr telefonu: …................................... Nr fax:............................................

e-mail: ….................................................................................................

NIP: …............................................ Regon:.............................................

KRS........................................................................................................

 

 1. Składając ofertę usługę dostawę radioodtwarzaczy oraz zestawów słuchawek do potrzeb dydaktycznych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” nr RPMP.10.02.01-12-0043/19


1. Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia za cenę łączną brutto ….............

...........................................................................................................
słownie: …............................................................................................................
w tym podatek VAT …............ %

 

2. Szczegółowy opis oferowanych materiałów prezentujemy poniżej:

 

 

Rodzaj oferowanego materiału

Cena łączna brutto

1) Radioodtwarzacz z USB

10 sztuk


Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

2) Zestaw słuchawek

10 sztuk


Marka/Typ/Model lub opis potwierdzający spełnienie ww. warunków.

 

Razem

 

 

 

3. Przedmiot umowy dostarczymy w terminie do 30 dni od daty publikacji wyniku postępowania w BIP Zamawiającego – zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

 

 1. Jednocześnie oświadczam, iż:


1. Nie zamierzam/zamierzam* powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia. Zamierzam powierzyć …..........................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

 

2. nie podlegamy/podlegamy* wykluczeniu w związku z wymogiem, iż Zamówienia udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nimi osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy , a wykonawcą polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

5. pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

 

Miejscowość: …............... Data ….............

 

..........................................

Podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

 

* - niewłaściwe skreślić.


Data publikacji: 11.02.2021 (14:07)Data aktualizacji: 22.02.2021 (14:26)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1215
22 lut 2021 (14:26)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.4.CKZ.2021
11 lut 2021 (14:27)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.4.CKZ.2021
11 lut 2021 (14:07)Mariusz Grzesiński»PCKZiU.271.4.CKZ.2021

Przejdź do góry strony