Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.6.CKZ/2018

Data ogłoszenia: 30-05-2018

Informacja z otwarcia kopert

 Powiatowe Centrum

Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego

ul. Piłsudskiego 105

32-020 Wieliczka   

                                                                                       Wieliczka, dnia 30 maja 2018r.

 PCKZiU.271.6.CKZ/2018

 

                                                                              

Wykonawcy uczestniczący

 

w postępowaniu

 

Dotyczy: zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu nr RPMP.10.02.01-12-0241/16 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” realizowanego w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów- ZIT dla typu projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020- edycja III.”

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z siedzibą w Wieliczce przy     ul. Piłsudskiego 105, zwane w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przedstawia informację z otwarcia ofert.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 30.05.2018 r. do godz. 10:00 złożono

3 oferty:

 

Część I:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 26000,00 zł brutto

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

ALL-IN Waldemar Mucha ul. Strażacka 54D/2 35-312 Rzeszów

39560

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

10 grudnia 2018

3

Ryszard Matusiak Trójmiejska  Szkoła Barmanów ul. Rdestowa 146/A/3 81-577 Gdynia

24000

 

 

 

Nie dotyczy

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

10 grudnia 2018

 

 

Część II:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 8000,00 zł brutto

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

2

 

Podkrakowskie   Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ul. Piłsudskiego 29 31-111 Kraków

16000

 

 

 

Nie dotyczy

 

 

 

14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

10 grudnia 2018

 

 

Część III:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 8000,00 zł brutto

 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy.

Wzory oświadczeń znajdują się w zał. nr 3 do SIWZ

 


Data publikacji: 31.05.2018 (07:37)Data aktualizacji: 31.05.2018 (07:37)
Osoba publikująca: Mariusz GrzesińskiOsoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 1330

Przejdź do góry strony