Pobierz PDFDrukuj

PCKZiU.271.15.CKZ.2017

Data ogłoszenia: 20-10-2017

Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr PCKZiU.271.15.CKZ.2017 na usługę dostawy książek do kursów zawodowych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim” nr RPMP.10.02.01-12-0241/16

 

 Informacja o wynikach

 

zapytania ofertowego nr PCKZiU.271.15.CKZ.2017

na usługę dostawy książek do kursów zawodowych dla uczestników projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim”
nr RPMP.10.02.01-12-0241/16

 

realizowanego w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT dla typu projektu A.  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 9 października 2017 roku – w terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta:

 

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Uwagi

1.

Księgarnia Maciej Lisak

32-020 Wieliczka ul. Goliana 9

Oferta poprawna

 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny oferta nr 1 została uznana za prawidłową.  Zastosowanie kryterium oceny ofert wg wskazanego w zapytaniu wzoru pozwoliło na przyznanie składanej ofercie następującej ilości punktów:

 

Lp.

Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcy

Adres

Liczba punktów

Cena brutto

1.

Księgarnia Maciej Lisak

32-020 Wieliczka ul. Goliana 9

100 pkt.

5025,50 zł

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr PCKZiU.271.15.CKZ.2017, w wyniku oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Księgarnia Maciej Lisak

32-020 Wieliczka ul. Goliana 9

 

Wyłoniony Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową, która spełnia wymogi formalne.


Przejdź do góry strony