Pobierz PDFDrukuj

PCKZIU.272.3/CKZ/2017

Data ogłoszenia: 14-08-2017

Informacja o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego

 

PCKZIU.272.3/CKZ/2017

 

 

Wieliczka 14 sierpnia 2017 r.


Informacja o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego

W dniu 4 sierpnia 2017 r. Zamawiający uzyskał informację, że Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą w części I tj.: Oferta nr  6 PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec w cenie 196 460,00 zł odmówił podpisania umowy na zasadach określonych w SIWZ i zgodnie z treścią przedłożonej w przedmiotowym postępowaniu oferty.

Zamawiający z uwagi na fakt, że przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie ,,procedury odwróconej’’, działając w myśl art. 24aa ust. 2 Pzp mając na względzie, że Wykonawca, którego w ramach procedury odwróconej oceniono najwyżej i wezwano do złożenia dokumentów uchylał się od zawarcia umowy, zbadał czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

  1. INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU :

Część I: Zakup wraz z dostawą zestawów komputerowych i serwerów

 

Numer oferty Firmy, adresy wykonawców Cena brutto wykonania zamówienia  

 

Okres gwarancji

 

 

Termin płatności

 

 

Termin wykonania zamówienia

1  

 

CPU ZETO Sp.    z o.o.

  1. Powstańców Wielkopolskich 20

58-500 Jelenia Góra

250 759,56 zł  

 

60 miesięcy

 

 

 

 

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

 

45 dni od daty podpisania umowy

2 Zycom Polska Sp. z o.o.

 

  1. Puszczyka 9

02-785 Warszawa

302 823,54 zł 60 miesięcy  

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

45 dni od daty podpisania umowy

3 Epsoft Zbigniew Ellert ul. Matejki 22/9

 

67-100 Nowa Sól

200 275,23 zł 60 miesięcy  

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

45 dni od daty podpisania umowy

4 Centrum Komputerowe Planeta Marcin Dejas ul. Piwna 32,

 

43-100 Tychy

240 702,00 zł 60 miesięcy  

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

45 dni od daty podpisania umowy

5 System Data Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 42

 

39-300

Mielec

254 152,00 zł 60 miesięcy  

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

 

45 dni od daty podpisania umowy

6 PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 6,

 

28-230 Połaniec

196 460,00 zł 60 miesięcy  

 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

 

 

45 dni od daty podpisania umowy

 

 

7

 

 

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp.       z o.o. ul. Wolność 8 lok.4

26-600 Radom

 

 

 

234 000,00 zł

 

 

60 miesięcy

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT  

 

45 dni od daty podpisania umowy

 

 

8

MKM MARKET Małgorzata Modzelewska

 

Ul. Zdziarska 83Z/8 lok.2

03-289 Warszawa

 

 

199 878,00 zł

60 miesięcy 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT  

 

45 dni od daty

podpisania umowy

9 PROGRESS Systemy Komputerowe sp. z o.o. ul. Mickiewicza 27 31-120 Kraków 245 400,00 zł 60 miesięcy 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT  

 

45 dni od daty podpisania umowy

10 PIDIKOM Sp.

 

z o.o. Sp.k. Ul. Augustówka 11G/5 02-981 Warszawa

210 454,00 zł 60 miesięcy 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT  

 

45 dni od daty podpisania umowy

 

Część II: Zakup wraz z dostawą laptopów i zestawów komputerowych

Brak ofert

Część III: Zakup wraz z dostawą urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu sieciowego, urządzeń drukujących, projektora, tablicy multimedialnej, sprzętu RTV oraz sprzętu peryferyjnego

Brak ofert

  1. PUNKTACJA W KAŻDYM Z KRYTERIÓW OFERT I ŁĄCZNA PUNKTACJA PO POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT:

Część I

Numer oferty Liczba pkt. w kryterium

 

Cena (60%)

 

 

Liczba pkt. w kryterium

Okres gwarancji(40%)

 

 

 

RAZEM

 

1 47,00 pkt.  

 

40,00 pkt.

 

 

Łącznie – 87,00 pkt.

4 48,97 pkt.  

 

40,00 pkt.

 

 

Łącznie –88,97 pkt.

5 46,38 pkt.  

 

40,00 pkt.

 

 

Łącznie –86,38 pkt.

6 60,00 pkt.  

 

40,00 pkt.

 

 

Łącznie –100 pkt.

7 50,37 pkt.  

 

40,00 pkt.

 

 

Łącznie –90,37 pkt.

8 58,97 pkt.  

 

40,00 pkt.

 

 

Łącznie –98,97 pkt.

9 48,03 pkt.  

 

40,00 pkt.

 

 

Łącznie –88,03 pkt.


III. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w części I wybrano ofertę:

nr 8  MKM MARKET Małgorzata Modzelewska, ul. Zadziarska 83Z/8 lok. 2, 03-289 Warszawa w cenie 199 878, 00 zł brutto

  1. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy

  1. INFORMACJA O NIEUSTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Nie dotyczy

  1. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W części II i III przedmiotowe postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp. bowiem do chwili składania ofert nie złożono żadnej oferty.

 


Data publikacji: 07.09.2017 (15:46)Data aktualizacji: 07.09.2017 (15:46)
Osoba publikująca: Redaktor Osoba modyfikująca: Mariusz Grzesiński
Autor: Mariusz Grzesińskiliczba wejść: 225

Przejdź do góry strony